2011, Sayı 29

 

Recent Submissions

 • Kurtuldu, Elif Bilge; Ergan, M. Salih (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Gazel, şiirsel yapısı itibarıyla bütün edebiyatçıların ilgisini çektiği gibi musikişinas insanların da ilgisini çekerek, etkilenmelerine sebep olmuştur. Gazel hem güfte olarak hem de gazel formundaki icralarda kullanılmıştır. Bu ...
 • Oter, Serda Türkel (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Bu makalede, Hâfız Sâdeddin Kaynak’ın bir eseri mânâ prozodisi yönünden incelenmiştir. Eserlerinde söze göre ezgiler yaratan bestekâr, güftelerini mûsıkî yönünden tasvîri mümkün olabilecek şiirlerden seçmiş ve eserlerini ...
 • Yıldırım, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Bu çalışmada, Konya Alaeddin Camii’ne Karapınar Yöresinden getirilmiş olan cicim örnekle-rini ele alınmıştır. Bu cicimler, XVII. Yüzyıl ve XX. Yüzyıllar arasında tarihlenmektedir. Araştırmada; cicim ve düzdokumalar konusunda ...
 • Çamurcu, Duygu (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Bu çalışmanın amacı, yüksek öğrenimine yeni başlayan Türkçe Eğitimi Bölümü öğrenci-lerinin, duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilme becerilerinin incelenmesidir. Bu araştırmanın, yüksek öğrenimine yeni başlayan ...
 • Şeker, Mustafa; Şimşek, Fadime (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Bu çalışmada son dönemde gündemi oldukça meşgul eden Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ilgili yazılan köşe yazıları, ötekilik bağlamında ele alınmıştır. Farklı ideolojiye sahip gazetelerde diziye ilişkin yazılan köşe yazıları, ...
 • Quataert, Donald (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Varoluşunun son yüzyılında, Avrupa egemenliğindeki dünya düzenine adapte olmaya ve mevcudiyetini sürdürmeye çalışan Osmanlı Devleti, hayatın her alanında hissedilen uzun vadeli bir dizi reform programı başlattı. Gerçekleştirilen ...
 • King, David A. (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Araplar’ın “İlmü’l-hey’e” veya “İlmül-felek” olarak adlandırdıkları astronomi ile onun bir kolu olan “İlm ahkami’n-Nücum” ya da “İlm Sınaat-i Ahkami’n-Nücum” dedikleri astrolojiye olan ilgileri İslamiyet öncesi döneme ...
 • Gönüllü, Ali Rıza (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Isparta’da bir hapishanenin mevcut olduğu bilinmek-tedir. Isparta’da hapishane olarak kullanılan mekân, fiziki şartları itibari ile hapishane olma vasfından uzaktı. Bunun için Osmanlı ...
 • Demir, Şerif (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Avrupa’yı sarsan Fransız İhtilali Osmanlı Devletini de etkiledi. Batı’da gelişen milliyetçilik, kültür ve ulus devlet anlayışı, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de yaşayan gayrimüslim toplulukları üzerinde büyük tesir meydana ...
 • Aslan, Taner (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  II. Meşrutiyetin ilanından sonra halkın meşrutiyet, meclis, hürriyet, cemiyet, kanun gibi kavramlara vakıf olmadığının anlaşılması üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti halkı aydınlatmak için Hayyeale‘l - Felâh Risalesi’ni ...
 • Arayancan, Ayşe Atıcı (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Türk tarihinin çeşitli dönemlerinde kadının toplum, diplomasi ve devlet yönetimi içindeki durumuna ilişkin birçok örnek mevcuttur. Özellikle XIV-XV. yüzyılda birçok hükümdar eşi ya da annesi devletin iç ve dış siyasetinde ...
 • Göksu, Erkan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Mâverâü’n-nehr’in en eski şehirlerinden biri olan Buhâra, tarih boyunca bölgenin en önemli kültür ve ticaret merkezi oldu. Bu süreç içerisinde şehri ilgilendiren en önemli tarihî hâdiselerden biri, Müslümanlar tarafından ...
 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Bizanslılar zamanında Konya bugünkü Alaeddin tepesine kurulmuş kutsal bir şehirdi. Malazgirt’ten kısa bir süre sonra Kutalmışoğlu Süleyman Toros dağlarırını aşarak Orta Anadolu’daki birçok şehir ve kasabaları zaptederek ...
 • Yıldız, Derya Çintaş (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Çocukların doğru değerleri kazanmalarında edebiyatın, özellikle de çocuk edebiyatının önemli bir yeri vardır. Söz konusu değerleri eserlerinde ele alan şair ve yazarlardan biri de İbrahim Zeki Burdurlu’dur. Onun eserlerinde ...
 • Koçakoğlu, Bedia (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Tam bir mükemmellik, kesinlik ve tutarlılık arayışı olan modernizme karşıt teorilerle ortaya çıkan postmodernizmle, çoğulculuğun kapısı aralanmış ve bu doğrultuda neredeyse temel yak-laşım olarak gelenek içeriye alınmıştır. ...
 • Gözütok, Türkan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Romantik ekolün bir yansıması olarak ortaya çıkan tarihî romana ilgi günümüzde de artarak devam etmektedir. Padişahlar, sultanlar, şehzadeler, vezirler ya da büyük savaşlar üzerinde yoğunlaşan günümüz tarihî romancılığının ...
 • Şahin, Seval (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Kimlik kavramının oluşumunda edebiyat metinleri başvurulabilecek kaynaklardandır. Bunu ise edebiyat ve tarihi birleştiren tarihî romanlarda ve göçmen edebiyatlarında, azınlık edebiyat-larında sıklıkla görebiliriz. Sevinç ...
 • Güneş, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Yûnus’un, en önemli takipçilerinden birisi olan Eşrefoğlu Rûmî, İznik’te söylediği sevgi, barış ve dostluk yüklü sözleriyle gönül ve ruh dünyamızı, yüzyıllardan beri aydınlatmaya devam ediyor. Eşrefoğlu, ilmî, edebî, ahlaki ...
 • Türkdoğan, Melike Gökcan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Klasik edebiyatta, “aşk”, “âşık”, “maşuk” kavramları, bilhassa divanlar üzerinden hükmedildiği için, daha ziyade idealize ve stilize oluşlarıyla bilinir. Divan şiirinde “sevgili” sıradan, beşerî vasıflardan, duygu ve ...
 • Kaplan, Yunus (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Osmanlı İmparatorluğu, 18. yüzyılda siyasî hayatta gerileme dönemine girmiştir. Siyasî hayattaki bu gerilemeyle birlikte toplumsal hayatın birçok alanında durgunluk ve çalkantı baş gösterir. Siyasî ve sosyal hayatta ...

View more