Browsing 2010, Sayı 28 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Öztürk, Rıdvan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Türkmenistan’dan sonra Türkmence ile en fazla yazılı eser Afganistan’da verilmektedir. Ancak Afganistan’da verilen bu eserlerde standart Türkmenistan Türkmencesinde görülmeyen bir çok şekil bilgisi özelliği kullanılmaktadır. ...
 • Ersoy, Feyzi (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Çuvaş Türkçesinde bazı kelimelerin ak/akÉ “işte”, siv/sivÏ “soğuk”, vat/vatÉ “yaşlı”, vÉy/vÉyÉ “oyun” gibi ikili kullanımları mevcuttur. Aralarında herhangi bir anlam farklılığı bulunmayan bu ikili biçimler, Çuvaşça için ...
 • Çıpan, Mustafa; Karaman, Sibel (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Dinî ve dindışı formlarda eserler bestelemiş olan klâsik mûsıkîmizin en büyük bestekârlarından Dede Efendi’nin “Yürük Semâî” formunda 24 eseri bulunmaktadır. Dede Efendi’ye ait “Yürük Semâî” formundaki 24 eserin usûl-arûz ...
 • Aktan, Bilal (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Türk diliyle ilgili ilk Türk sözlüğü olan Dîvânu Lügâti’t-Türk (DLT), bize Karahanlı döneminin söz varlığı hakkında büyük ölçüde bilgi vermektedir. Bir dilin gerçek söz varlığını, yalnızca sözlüksel unsur olan isim ve ...
 • Yastı, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada, İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi 2557-1 numarada kayıtlı miladi 1498 tarihinde Anadolu sahasında sade bir Türkçe ile yazılmış Esrârü’l-Ârifîn adlı eser genel özellikleri açısından tanıtılmış ve imlası ...
 • Üstüner, Kaplan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Divan şiirinin önemli bir tarafını oluşturan redif, gazelin bütününde ses ve âhenk açısından yarar sağladığı gibi, muhtevaya da önemli oranda katkı sağlamaktadır. Bu katkının daha iyi anlaşılabilmesi, müşterek redifli ...
 • Açık, Fatma (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Altmışlı-seksenli yıllar Özbek edebiyatının gelişimine özgü önemli bir nokta “geçmiş”tir. Adil Yakubov, Pirimkul Kadirov, Askad Muhtar, Ötkir Haşimov gibi yazarlar tarihî olaylar ve şahsiyetler hakkında yazma eğilimine ...
 • Direkci, Bekir (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada Hızır bin Yakub’un hicri 809/ miladi 1406 yılında yazdığı, müstensihi Pir Muhammed bin Musluhiddin’in de hicri 855/ miladi 1452 yılında istinsah ettiği Köprülü Kütüphanesi 153 numarada kayıtlı bulunan ...
 • Koç, Aylin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bir kelimenin aslında bulunmayan bir sesin ortaya çıkmasına ses türemesi denir. Ses türemesi ön ses türemesi, iç ses türemesi ve son ses türemesi olmak üzere üç çeşittir. Son ses türemesi, kelimenin aslında bulunmayan ...
 • Yıldırım, Mustafa; Baylan, Zühal (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Gümüşhane İli’nin Kelkit1 İlçesi ve köylerinde düz dokuma yaygılar genellikle zili türünde dokunur. Yerinde yapmış olduğumuz incelemelerde de bunu müşahede ettik. Yapmış olduğumuz çalışmada eski örneklerin yanı sıra yeni ...
 • Uluoğlu, Suzan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Rus edebi dilinin araştırılmasında Moğol – Tatar hakimiyeti dönemine ait Rus edebi eserleri özel bir yere sahiptir. Bunların arasında, 1380 yılında Moskova Büyük Knezi Dmitriy İvanoviç ile Altın Ordu komutanlarından Mamay ...
 • Ünal, Orçun (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada, Kutadgu Bilig’in 5799. beyitinde geçen ve bir hapax legomenon olan yaŋsaġuçı kelimesi Klasik Moğolca yangsagh ve Mançuca nanggişa- kelimelerinin yardımıyla açıklanarak kelimenin etimolojisi yapılacaktır. ...
 • Topçuoğlu, Ali Aslan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bu çalısmamızda, Mecelle şârihi olarak bilinen Osmanlı hukukçularından Ali Haydar Efendi’nin hayatı, hukukçu niteliğiyle yaptığı görevler ve bu yöndeki çalışmaları üzerinde durulmaktadır. Ali Haydar Efendi, Osmanlı ...
 • Tuğluk, Abdulhakim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Mekân incelemeleri anlatıya dayalı metinlerde önemli bir yer teşkil etmektedir. Mekân incelemesini salt fiziki bir mekân olarak nitelendirmek yanlış olacaktır. Mekân anlatıya dayalı metnin diğer tüm birimleriyle sıkı bir ...
 • Gönüllü, Ali Rıza (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Sel baskınları tarihin her döneminde ortaya çıkan doğal afetlerden birisidir. Osmanlı Devletinin son döneminde de Türk milletinin hakim olduğu topraklarda sel baskınları meydana gelmiştir. Sel baskını meydan geldiği ...
 • Eravcı, H. Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Osmanlı- Safevî münasebetleri siyasî, askerî, kültürel ve diplomatik yönden yaklaşık iki buçuk asır boyunca çok hareketli olmuştur. Biçimsel bakımdan bu ilişkileri sekiz döneme ayırmak mümkündür. Bu dönemlerin farklı ...
 • Çelik, Züriye (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Osmanlı Devleti 1699 Karlofça antlaşmasından sonra mütemadiyen toprak kaybetmeye başlamıştır. Kaybedilen topraklarda kalan binlerce Türk ve Müslüman ise yaşadıkları sıkıntılar, gördükleri baskı ve zulümler sebebiyle ...
 • Egüz, Esra (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada Prof. Dr. Ahmet Mermer, Dr. Ahmet Selahattin Hidayetoğlu, Dr. Mustafa Erdoğan ve Dr. Neslihan Koç Keskin tarafından yayımlanan “Osmanlı Şiirinde Mevlânâ Övgüleri ve Mevlevîlik Unsurları” adlı eser hakkında ...
 • Şenderin, Zübeyde (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, Peyami Safa’nın en dikkate değer romanlarından biridir. Hemen hemen bütün romanlarında Doğu/Batı çatışması ekseninde bir temayı ele alan Safa, bu romanında da benzer biçimde, mistisizmle ...
 • Benzer, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Araştırmada tasarlama kipleri içinde yer alan ve dil bilgisi kitaplarında dilek-şart kipi olarak anılan -sA eki incelemeye alınmış, ekin ‘dilek’ ve ‘şart’ işlevlerini hangi tür cümlelerde ve kelimelerde taşıdığı ve ‘dilek’ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account