Browsing 2010, Sayı 28 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Koç, Aylin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bir kelimenin aslında bulunmayan bir sesin ortaya çıkmasına ses türemesi denir. Ses türemesi ön ses türemesi, iç ses türemesi ve son ses türemesi olmak üzere üç çeşittir. Son ses türemesi, kelimenin aslında bulunmayan ...
 • Öztürk, Rıdvan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Türkmenistan’dan sonra Türkmence ile en fazla yazılı eser Afganistan’da verilmektedir. Ancak Afganistan’da verilen bu eserlerde standart Türkmenistan Türkmencesinde görülmeyen bir çok şekil bilgisi özelliği kullanılmaktadır. ...
 • Aktan, Bilal (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Türk diliyle ilgili ilk Türk sözlüğü olan Dîvânu Lügâti’t-Türk (DLT), bize Karahanlı döneminin söz varlığı hakkında büyük ölçüde bilgi vermektedir. Bir dilin gerçek söz varlığını, yalnızca sözlüksel unsur olan isim ve ...
 • Ersoy, Feyzi (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Çuvaş Türkçesinde bazı kelimelerin ak/akÉ “işte”, siv/sivÏ “soğuk”, vat/vatÉ “yaşlı”, vÉy/vÉyÉ “oyun” gibi ikili kullanımları mevcuttur. Aralarında herhangi bir anlam farklılığı bulunmayan bu ikili biçimler, Çuvaşça için ...
 • Üremiş, Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bu makalede, özellikle XIII. yy.ın başlarından itibaren Moğol istilâsı önünden kaçan şeyh ve dervişlerin, siyasî ve iktisadî bakımdan tek huzurlu ve sığınılacak ülke konumundaki Anadolu’ya gelip yerleşerek, dinî-tasavvufî ...
 • Görkaş, İrfan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Mehmet Ârif, 19.yüzyılda yaşamış bir Erzurumludur. Osmanlı askerî tarih yazarlarımızdan birisidir. O, sadece “vukuat”ı yazmamış, aynı zamanda “vukuat”ı bizatihi yaşamıştır. Görevi sırasında yaşadığı “tecrübeler”ini, bir ...
 • Şenderin, Zübeyde (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, Peyami Safa’nın en dikkate değer romanlarından biridir. Hemen hemen bütün romanlarında Doğu/Batı çatışması ekseninde bir temayı ele alan Safa, bu romanında da benzer biçimde, mistisizmle ...
 • Tuğluk, Abdulhakim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Mekân incelemeleri anlatıya dayalı metinlerde önemli bir yer teşkil etmektedir. Mekân incelemesini salt fiziki bir mekân olarak nitelendirmek yanlış olacaktır. Mekân anlatıya dayalı metnin diğer tüm birimleriyle sıkı bir ...
 • Eravcı, H. Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Osmanlı- Safevî münasebetleri siyasî, askerî, kültürel ve diplomatik yönden yaklaşık iki buçuk asır boyunca çok hareketli olmuştur. Biçimsel bakımdan bu ilişkileri sekiz döneme ayırmak mümkündür. Bu dönemlerin farklı ...
 • Düşünmez, Döndü (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Osmanlı Devleti’ne özgü bir kurum olan Kapı Kethüdalığı, İstanbul’da sürekli işleri olan taşradaki üst rütbeli devlet memurlarının, taşra halkının ve ülke dışından gelenlerin merkez bürokrasisinde işlem görmekte olan ...
 • Yastı, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada, İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi 2557-1 numarada kayıtlı miladi 1498 tarihinde Anadolu sahasında sade bir Türkçe ile yazılmış Esrârü’l-Ârifîn adlı eser genel özellikleri açısından tanıtılmış ve imlası ...
 • Topçuoğlu, Ali Aslan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bu çalısmamızda, Mecelle şârihi olarak bilinen Osmanlı hukukçularından Ali Haydar Efendi’nin hayatı, hukukçu niteliğiyle yaptığı görevler ve bu yöndeki çalışmaları üzerinde durulmaktadır. Ali Haydar Efendi, Osmanlı ...
 • Gönüllü, Ali Rıza (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Sel baskınları tarihin her döneminde ortaya çıkan doğal afetlerden birisidir. Osmanlı Devletinin son döneminde de Türk milletinin hakim olduğu topraklarda sel baskınları meydana gelmiştir. Sel baskını meydan geldiği ...
 • Direkci, Bekir (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada Hızır bin Yakub’un hicri 809/ miladi 1406 yılında yazdığı, müstensihi Pir Muhammed bin Musluhiddin’in de hicri 855/ miladi 1452 yılında istinsah ettiği Köprülü Kütüphanesi 153 numarada kayıtlı bulunan ...
 • Gülnar, Birol; Balcı, Şükrü (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  İletişim, ulaşım ve ekonomi alanındaki hızlı değişim, farklı toplumlar ve kültürlerin üyeleri arasındaki temasın sıklaşmasını sağlamıştır. İnsanlar kendi ülkelerinden başka ülkelere, genellikle ekonomik nedenler veya ...
 • Uluoğlu, Suzan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Rus edebi dilinin araştırılmasında Moğol – Tatar hakimiyeti dönemine ait Rus edebi eserleri özel bir yere sahiptir. Bunların arasında, 1380 yılında Moskova Büyük Knezi Dmitriy İvanoviç ile Altın Ordu komutanlarından Mamay ...
 • Çelik, Züriye (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Osmanlı Devleti 1699 Karlofça antlaşmasından sonra mütemadiyen toprak kaybetmeye başlamıştır. Kaybedilen topraklarda kalan binlerce Türk ve Müslüman ise yaşadıkları sıkıntılar, gördükleri baskı ve zulümler sebebiyle ...
 • Yıldırım, Mustafa; Baylan, Zühal (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Gümüşhane İli’nin Kelkit1 İlçesi ve köylerinde düz dokuma yaygılar genellikle zili türünde dokunur. Yerinde yapmış olduğumuz incelemelerde de bunu müşahede ettik. Yapmış olduğumuz çalışmada eski örneklerin yanı sıra yeni ...
 • Ünal, Orçun (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada, Kutadgu Bilig’in 5799. beyitinde geçen ve bir hapax legomenon olan yaŋsaġuçı kelimesi Klasik Moğolca yangsagh ve Mançuca nanggişa- kelimelerinin yardımıyla açıklanarak kelimenin etimolojisi yapılacaktır. ...
 • Benzer, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Araştırmada tasarlama kipleri içinde yer alan ve dil bilgisi kitaplarında dilek-şart kipi olarak anılan -sA eki incelemeye alınmış, ekin ‘dilek’ ve ‘şart’ işlevlerini hangi tür cümlelerde ve kelimelerde taşıdığı ve ‘dilek’ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account