Browsing 2010, Sayı 27 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Aşçı, Ufuk Deniz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bu makalede, İşenaalı Arabayev tarafından kaleme alınan ve Kırgızların ilk millî alfabe kitabı olan Alip-Bee temel alınarak Kırgız Türkçesinin yazı dili hüviyetini kazanmaya başladığı yıllardaki hâli ile günümüz Kırgız ...
 • Karpuz, H. Ömer (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  İç Anadolu Bölgesi’nin güneyinde yer alan ve Akdeniz Bölgesi’nde de toprakları bulunan Karaman, merkez ilçeyle birlikte 6 ilçe ve bunlara bağlı 10 kasaba ve 158 köyden oluşmaktadır. Karaman ağızları, bölgedeki hâkim etnik ...
 • Uyanık, Osman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Urumlar, Türkiye’de çok az tanınan Türk gruplarından biridir. Günümüzde Ukrayna’nın Donetsk bölgesi başta olmak üzere Kazakistan’ın Kentav şehrinde ve Gürcistan’da yaşamaktadırlar. Toplam nüfusları yüz binin üzerindedi ...
 • Gümüşatam, Gürkan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada Kıbrıs ağızlarında organ adlarıyla kurulmuş deyimler yapı ve anlam özelliklerine göre değerlendirilmiş, standart dildeki benzerleriyle karşılaştırılmıştır. Kıbrıs ağızlarına özgü birçok deyim olduğu gibi ...
 • Oter, Serda Türkel; Yıldırım, Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada, kısaca Şeyh Gâlib’in hayatı ve eserlerinden bahsedildikten sonra, usûl-vezin arasında var olduğu bilinen ilişki, Şeyh Gâlib’in din dışı olarak adlandırılan sözlü mûsıkî formlarıyla bestelenmiş eserleri ...
 • Keskin, Neslihan Koç (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bed’-i Besmele, “Besmele’ye başlamak” anlamına gelir. Osmanlı Devleti’nde çocuklar dört veya beş yaşına geldiklerinde ilk mektebe, bugünkü karşılığı ile ilkokula başlarken düzenlenen törene “Bed’-i Besmele/Bed’-i Besmele ...
 • Toker, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada, Türkçenin en sağlam yapılarından birisi olan fiiller üzerinde karşılaştırmalı ve istatistiksel bir inceleme yaptık. Dîvânü Lügâti’t-Türk’te geçen tek heceli fiillerin bugünkü çağdaş Oğuz ve Kıpçak grubu ...
 • Kartallıoğlu, Yavuz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  The Turkish alphabet with Arabic letters, through which Turkish texts were written in Ottoman period, was insufficient to represent Turkish speech sounds, especially vowels. Transcription texts refer to the works in which ...
 • Eliaçık, Muhittin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bu makalede Fuzûlî’nin Sıhhat u Maraz adlı eseriyle bir tıp eseri olan Terceme-i Hulâsa-i Tıbb ahlât-ı erbaanın ele alınışı yönünden mukayese edilecektir. Fuzûlî, tıbbı sıhhat, hastalık ve tedavi diye üç bölümde ele ...
 • Gündüz, Erol (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Subhî-zâde Feyzî, 18. yüzyıl klasik Türk edebiyatı şairlerinden olup “hamse sahibi” bir sanatçıdır. Onun hamsesi diğer şairlerin hamselerinden farklıdır. Hamseler, normalde beş mesneviden oluşmaktayken Feyzî’nin hamsesi, ...
 • Pilten, Şahru (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Cümleler tek başına ele alındığında olayların hangi zaman aralığında meydana geldiği kesin olarak anlaşılamaz. Cümleler söylemden soyut olarak ele alındığında çekimlenmiş oldukları fiil zamanlarından hareketle zaman ...
 • Egüz, Esra (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Priştineli Begzâde Nûrî, XVIII. yüzyıl şairlerindendir. Aslen Priştineli olan fakat ömrünün muhtemelen uzun bir bölümünü İstanbul’da geçirmek durumunda kalan şairin samimi ve sade bir üslubu vardır. Kaynaklarda şair ...
 • Semiz, Yaşar (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  İki bölümden oluşan bu çalışmanın giriş kısmında devletin yönetim kadrosunda yer alanların nüfusun attırılması ihtiyacı ile ilgili görüşlerine yer verilmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde 1923-1950 döneminde Türkiye’de ...
 • Koca, Salim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Türkiye Selçuklu tarihinin en parlak devrinin yaratıcısı olan Sultan I. Alâeddîn Keykubâd (1220-1237), iç ve dış siyasette önemli kararlar alıp, bunları uygulamaya koymaya hazırlandığı bir sırada hayatına menfur bir ...
 • Kılıçkaya, Derya (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bu makalede, Ahmet İhsan’ın romanları temel alınmıştır; çünkü Ahmet İhsan bizde daha çok basın adamı, matbaacı, gazeteci olarak bilinir ve tanınır. Oysa o, aynı zamanda bir yazardır. Değişik konularda, sosyal, kültürel, ...
 • Çolak, Melek (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Atatürk’ün Macarlarla tanışıklığı, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde gelişme kaydeden Türk-Macar dostluk ortamında olmuştur. Tarih bilimine ilgisi dolayısıyla Macar tarihini de iyi bilen Atatürk, Cumhuriyet ...
 • Temel, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Mondros Mütarekesi’nin ardından Anadolu topraklarının işgali süreci başlamış ve ülke kaos ortamına sürüklenmiştir. İşgale karşı koymak amacıyla ülkenin birçok bölgesinde yerel direniş örgütleri kurulmuş, düzenli orduya ...
 • Özünlü, Emine Erdoğan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Mühimme defterleri, Osmanlı arşivlerinin en önemli defter serilerinden birini oluşturmaktadır. Bu defterlere, Divân-ı Hümâyûn toplantılarında görüşülen iç ve dış meselelere ait siyasî, askerî, sosyal ve iktisadî açıdan ...
 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Türkiye Selçuklu Devletinin kuruluşunda, gelişmesinde, ümeranın çok farklı kendine has bir fonksiyonu olduğunu biliyoruz. Emir Esededdin Ayaz da bunlardan biridir. Emir Eseddin Ayaz, I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve oğulları ...
 • Gayibov, Seyran (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Azerbaycan’da Sovyet yönetiminin iş başına geldiği 1920 tarihinden sonraki ilk on beş yıl içerisinde yapılan saha çalışmalarında derlenen malzemeler arasında birçok Türk âşığının şiirine rastlayabiliyoruz. Bu durumun ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account