2010, Sayı 27

 

Recent Submissions

 • Karakaya, Oğuz; Önal, Hamit (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Türk halk müziğinde bir uzun hava türü olan ‘bozlak’, Orta Asya’dan başlayarak günümüze kadar ulaşan ve yaylak – kışlak hayatı yaşayan Yörük / Türkmen ve Avşar oymaklarının kültürlerinin bir anlatım ve ifade biçimi ...
 • Bedük, Saadet; Harmankaya, Hatice Bilki (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Zaman içinde zarar görmeye ve yok olmaya mahkûm olan kültürel miras ürünü geleneksel giysilerin, dönem özelliklerini yansıtmaları açısından incelenerek belgelenmesi önem taşımaktadır. Çalışma kapsamında, Konya İli ...
 • Taşer, Seyit (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Osmanlı Devleti’nde öğretmen yetiştiren kurum olarak, “Darülmuallimin”, İstanbul’da 1848 senesinde açılmış ve rüşdiye mekteplerine öğretmen yetiştirmişti. 1868 yılında sıbyan şubesi ile eğitim faaliyetini sürdüren ...
 • Kuşçu, Ayşe D. (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  1040 yılında kurulan Büyük Selçuklu Devleti, Türklerin Orta Doğu hâkimiyeti sürecinde önemli bir yer tutar. Günümüzde bu devletin bölgede hâkim olduğu sahalar üzerinde sayıları yirmiyi aşan devlet kurulmuştur. Böylesine ...
 • Gönüllü, Ali Rıza (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Mondros Antlaşması’ndan sonra, İtalyanlar Güney Batı Anadolu topraklarına asker çıkarmaya başlamışlar ve 28 Mart 1919 tarihinde Antalya’yı işgal etmişlerdir. İtalyanlar Antalya’yı aynı zamanda askeri üs olarak da ...
 • Güven, Cemal (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Merzifon Amerikan Anadolu Koleji 1916 yılı Mayıs ayında, Doğu Cephesi’nde Rusların ilerlemesi sonucu bölgenin harp sahası ilan edilmesi üzerine askeri gerekçelerle kapatılmış ve Amerikan uyruklu hocalar İstanbul’a ...
 • Aydın, Hakan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Basın tarihimizdeki ilk basın meslek kuruluşu girişimi olan Cemiyeti Matbuat-ı Osmaniye’nin temeli, basının yalnızca yeni gazete ve dergilerle değil alışılmamış bir görüş ve yazar çeşitliliğiyle karşılaştığı bir dönemde ...
 • Özbek, Süleyman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Memluk tarihinde sıklıkla karşımıza çıkan Evladu’n-nas tabiri, Memluk askeri sistemi içerisinde yer alan Memluklerin çocuklarına verilen bir isimdir. Bunlar aslen Memluk olmadıkları ve hür olarak doğdukları için askeri ...
 • Sarısır, Serdar (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  II. Dünya Savaşı pek çok ülkeyi, değişen derecelerde, etkilemiştir. Şüphesiz en çok etkilenenler de savaşın tarafı olan ülkeler olmuştur. Bu ülkelerden biri olan Yunanistan, savaşın ve işgalin beraberinde getirdiği sefalet ...
 • Özünlü, Emine Erdoğan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Mühimme defterleri, Osmanlı arşivlerinin en önemli defter serilerinden birini oluşturmaktadır. Bu defterlere, Divân-ı Hümâyûn toplantılarında görüşülen iç ve dış meselelere ait siyasî, askerî, sosyal ve iktisadî açıdan ...
 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Türkiye Selçuklu Devletinin kuruluşunda, gelişmesinde, ümeranın çok farklı kendine has bir fonksiyonu olduğunu biliyoruz. Emir Esededdin Ayaz da bunlardan biridir. Emir Eseddin Ayaz, I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve oğulları ...
 • Semiz, Yaşar (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  İki bölümden oluşan bu çalışmanın giriş kısmında devletin yönetim kadrosunda yer alanların nüfusun attırılması ihtiyacı ile ilgili görüşlerine yer verilmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde 1923-1950 döneminde Türkiye’de ...
 • Temel, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Mondros Mütarekesi’nin ardından Anadolu topraklarının işgali süreci başlamış ve ülke kaos ortamına sürüklenmiştir. İşgale karşı koymak amacıyla ülkenin birçok bölgesinde yerel direniş örgütleri kurulmuş, düzenli orduya ...
 • Çolak, Melek (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Atatürk’ün Macarlarla tanışıklığı, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde gelişme kaydeden Türk-Macar dostluk ortamında olmuştur. Tarih bilimine ilgisi dolayısıyla Macar tarihini de iyi bilen Atatürk, Cumhuriyet ...
 • Koca, Salim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Türkiye Selçuklu tarihinin en parlak devrinin yaratıcısı olan Sultan I. Alâeddîn Keykubâd (1220-1237), iç ve dış siyasette önemli kararlar alıp, bunları uygulamaya koymaya hazırlandığı bir sırada hayatına menfur bir ...
 • Gayibov, Seyran (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Azerbaycan’da Sovyet yönetiminin iş başına geldiği 1920 tarihinden sonraki ilk on beş yıl içerisinde yapılan saha çalışmalarında derlenen malzemeler arasında birçok Türk âşığının şiirine rastlayabiliyoruz. Bu durumun ...
 • Kılıçkaya, Derya (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bu makalede, Ahmet İhsan’ın romanları temel alınmıştır; çünkü Ahmet İhsan bizde daha çok basın adamı, matbaacı, gazeteci olarak bilinir ve tanınır. Oysa o, aynı zamanda bir yazardır. Değişik konularda, sosyal, kültürel, ...
 • Egüz, Esra (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Priştineli Begzâde Nûrî, XVIII. yüzyıl şairlerindendir. Aslen Priştineli olan fakat ömrünün muhtemelen uzun bir bölümünü İstanbul’da geçirmek durumunda kalan şairin samimi ve sade bir üslubu vardır. Kaynaklarda şair ...
 • Gümüşatam, Gürkan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada Kıbrıs ağızlarında organ adlarıyla kurulmuş deyimler yapı ve anlam özelliklerine göre değerlendirilmiş, standart dildeki benzerleriyle karşılaştırılmıştır. Kıbrıs ağızlarına özgü birçok deyim olduğu gibi ...
 • Oter, Serda Türkel; Yıldırım, Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada, kısaca Şeyh Gâlib’in hayatı ve eserlerinden bahsedildikten sonra, usûl-vezin arasında var olduğu bilinen ilişki, Şeyh Gâlib’in din dışı olarak adlandırılan sözlü mûsıkî formlarıyla bestelenmiş eserleri ...

View more