2009, Sayı 26

 

Recent Submissions

 • Gülmez, Mevlüt (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Bu makalede, Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi, Ebu Reyhan Birûnî Sarksünaslik (Sarkiyat) Enstitüsü, Timurlular Tarihi Devlet Müzesi tarafından Taskent’te 2005 yılında basılan, V. Mennanov, G. Astanova, S. ...
 • Kurtaslan, Zafer (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmada Türk keman okulunun oluşum ve gelişim sürecine ve bu süreçte önemli rol oynadığı düşünülen Türk ve yabancı keman sanatçı-eğitimcilerine yer verilmiştir. Osmanlı’da Batı Müziğine olan ilgi III. Selim (1761-1808) ...
 • Karaman, Sibel; Akbulut, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Türk müziğinin en büyük din dışı beste formlarından biri olan “kâr”ın, en güzel örnekleri ilk büyük Türk bestekârı ve nazariyatçısı Abdülkâdir Merâgî’ye aittir. Kendinden sonra gelen “kâr” formu bestecilerini de etkilemiş ...
 • Ulusoy, Kadir (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Tarih boyunca birçok devlet kurmuş ve geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş Türk milleti zengin, tarihi ve kültürel mirasa sahiptir. Bu zengin mirası şimdiki ve gelecek nesillere aktarmak her Türk vatandaşının görevleri ...
 • Kayılı, Gökhan; Koçyiğit, Sezai; Erbay, Filiz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Bu araştırmada, Montessori yönteminin beş - altı yaş çocuklarının alıcı dil becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırma, deneme modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2008 – 2009 yıllarında Selçuk ...
 • Alp, Alper (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Makalede genel olarak İslam ülkelerinde meydana gelen fikrî ve siyasî gelişmeler hakkında Rusya kamuoyuna bilgi vermek; bu gelişmelerin Rusya Müslümanlarına etkilerini incelemek, Rusya Müslümanlarının yayınlamakta olduğu ...
 • Gönüllü, Ali Rıza (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  1683’den itibaren Avrupa’dan çekilmeye başlayan Osmanlı Devleti, beraberinde göç hareketlerini de başlatmıştır. Osmanlı topraklarının hacmi daraldıkça, burada yaşayan Müslüman Türk nüfus, devletin hakimiyeti altında ...
 • Tapur, Tahsin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Araştırma sahası, İç Anadolu Bölgesi’nin güneyinde, Karaman kent merkezinin 46 km güneydoğusunda bulunan tarihi Taşkale (Kızıllar) yerleşmesidir. Bu çalışmanın amacı, tarihi Taşkale yerleşmesinin; tarihi, yerleşmenin ...
 • Görkaş, İrfan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  In this text, the diploma which Mohammad Vahbi, who is from Konya, gave it to Ahmad Fawzi Bolvadinî, will be evaluated. Firstly, we will talk about Ahmad Fawzi’s life by benefitting from autobiography which he prepared ...
 • Arayancan, Ayşe Atıcı (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Büyük Selçuklu topraklarında 1090–1257 yılları arasında varlıklarını koruyan Nizârî İsmailîleri, Türk ve İslam tarihi için önemlidir. Nitekim Selçuklu coğrafyasında yaptıkları faaliyetler ile uzun yıllar ayakta kalmayı ...
 • Kuşçu, Ayşe Dudu (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Mezâlim Mahkemeleri, İslâm Tarihinde daha ziyade normal mahkemelerde halledilemeyen olağanüstü davalara bakan “mahkemeler üstü bir mahkeme” gibi işlev görmekte idi. Bu mahkemelere genellikle halife veya hükümdar ya da ...
 • Çiftcioğlu, İsmail (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Teşkilât ve müesseselerde Selçuklu geleneğinin hâkim olduğu Anadolu Beylikleri ve Osmanlılarda, ulemânın hizmet alanı içinde tedrisat, kaza ve telifâtla ilgili faaliyetler, ağırlıklı bir yere sahipti. Bununla birlikte ...
 • Semiz, Yaşar (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Üç bölümden oluşan bu yazının konusu Atatürk’ün Türk çiftçisine öncülük ve önderlik etmek amacıyla kurduğu çiftlikler ve bunların hazineye devredilmesidir. Çalışmanın birinci bölümünde ilki 1925’te kuruluşuna başlanan ...
 • Göksu, Erkan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Büyük Selçuklu Devleti’nin Anadolu şubesi olması hasebiyle bu devletin siyasî geleneği üzerine inşa edilen Türkiye Selçuklu Devleti de ıktâ‘ sistemini uygulamıştır. Ancak devletin idarî ve askerî yapılanmasının temelini ...
 • Temel, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Hapis, ceza infaz sistemi olarak Osmanlı ceza hukukundaki yerini batılılaşma süreciyle birlikte aldığından, hapishaneler XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Başlangıçta fiziki ve sıhhi ...
 • Klimkeit, Hans J. (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Bu makalede, Türk Orta Asyasına yayılarak Türk kitleleri tarafından benimsenmiş bir inanç sistemi olan Budizm ele alınmış ve bu inanç sisteminin tarihî süreç içinde, Türk dili ve kültürü üzerinde oluşturduğu etkiler ...
 • Eroğlu, Süleyman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Mevlâna ve onun fikirlerinden doğup gelişen Mevlevilik, Türk tasavvuf ve kültür hayatında derin izler bırakmıştır. Yüzyıllarca kültür ve sanat çevrelerinde oldukça geniş bir muhit oluşturan Mevleviler, önderleri Mevlâna’nın ...
 • Özlük, Nuran (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Tarık Buğra konusu Anadolu’da geçen roman ve hikâyelerinde Anadolu’nun ve Anadolu insanının pek çok özelliğine yer vermiştir. Bunlardan biri ve belki de Anadolu’daki aydın bakışını bizlere en iyi verecek olanı ise roman ...
 • Direkci, Bekir (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Bu makalede, efsane kavramı üzerinde durulmuş, uluslararası ve ulusal efsane tasniflerinden hareketle; Özbek Türkçesinde yayınlanmış olan, Mämätqul Corayev’in, “İpäk Yoli Äfsånäläri” adlı derlemesinde geçen efsanelerin ...
 • Eliaçık, Muhittin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Bu makalede Kıbrıs’ın fethinde önemli bir adım olan Lefkoşe kalesinin fethini, fethe bizzat katılmış bir paşanın ağzından anlatan fetihnâme türü bir mektup incelenmektedir. Paşanın divan kâtibince şahsi münşeat defterine ...

View more