2009, Sayı 25

 

Recent Submissions

 • Taşkaya, Serdarhan Musa; Coşkun, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Âşıklar halkın dilinden, halka şiirleri ve türküleriyle tercüman olan ve onlara yol gösteren sanatçılardır. Bu yüzden âşıkların şiirlerinin toplumun eğitime bakış açısını yansıtması ve toplumu etkilemesi yönleriyle ...
 • Görkaş, İrfan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Hadimî, 1701 yılında doğmuş, 1762 yılında vefat etmiştir. Öğrenim hayatına Hadim’de başlamış, Konya’da devam etmiş, İstanbul’da tamamlamış, Hadim’e geri dönmüştür. Hadim medresesi müderrisliği, Hadim müftülüğü ve Nakşi ...
 • Kasım, Metin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmada radyo ya da televizyonda spiker olarak görev yapabilecek kişilerin nitelikleri üzerinde durulmaktadır. Spikerliğin ilk şartı dinleyiciler/izleyiciler tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek bir ses tonu ve ...
 • Böler, Tuncay (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Kilis, Türk diline büyük hizmetleri olmuş değerli bilim adamlarının yetiştiği bir yöre olarak dikkatleri çekmektedir. Faruk Kadri Timurtaş, Muallim Rifat Bilge ve Necip Asım Yazıksız söz konusu bilim adamlarının en ...
 • Çetin, Çulpan Zaripova (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Karşı dairelerin bir birlerine hediye sunma geleneği en eski çağlardan beri dostluğun bir simgesi olmuştur. Tatar halk destanlarının en eski örneklerinden olan Alplar hakkındaki destanlarda kürk, at, av kuşu, kılıç, ...
 • Berbercan, Mehmet Turgut (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Eski Türkçe metinlerden bugüne uzanan tarihî seyir içinde, kür kelimesinin ve ondan türediğini ileri sürdüğümüz şekillerin semantik ve morfolojik yapısı üzerine detaylı tahlillerin sunulduğu bu makalede, kür kelimesi ve ...
 • Dağlar, Abdülkadir (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Mevlânâ hakkındaki biyografik kaynaklar arasında, Mevlânâ’nın çeşitli özelliklerinden bahseden hilye-i Mevlânâ’lar da yer almaktadır. Bu çalışmada, Nakşî Mustafa Dede ile Bursalı Ali Rızâ’nın 19. yüzyılda kaleme aldıkları ...
 • Yastı, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Bu makalede, Kanuni Sultan Süleyman dönemi tarihçilerinden Nişancı Mehmed Paşa’nın “Tevārīh-i Âl-i Osmān” adlı yazmasının yurt içinde tespit edilen nüshalarının tanıtımı yapıldıktan sonra eserin Konya, Yusuf Ağa Kütüphanesi ...
 • Gözlü, Emel Kaya (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmada, Muhyiddin Mehî tarafından Hicrî 871/ Milâdî 1467 yılında Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış ve Şerefeddin Sabuncuoğlu tarafından Hicrî 872/ Milâdî 1468 yılında istinsah edilmiş önemli bir tıp kitabı olan ...
 • Erbay, Fatih (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Wilhelm Radloff’un birçok Türk lehçesininden örnekler barındıran Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte (Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy) adlı eseri, Çağatay Türkçesi bakımından da önemlidir. Çağatay Türkçesine ait ...
 • Erdoğan, Mehtap (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  I. Murad döneminde kurulup Osmanlıya bir çok askerî zafer kazandıran yeniçeriler, zaman içinde bozulmuş ve Yeniçeri Ocağının kaldırılıp yerine Avrupaî tarzda yeni bir ordu kurulması zorunlu hâle gelmişti. Uzun süre ...
 • Ayönü, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  VII. yüzyılda thema sisteminin kurulmasından sonra XI. yüzyılın ilk çeyreğine kadar eyaletlerden gelen birlikler Bizans ordusunun asıl gücünü oluşturmaktaydı. Ancak bu tarihten sonra meydana gelen gelişmeler sonucunda ...
 • Akşit, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışma Niğde şehrindeki sosyal tabakalar ve bunların toplum içindeki rollerini ihtiva etmektedir. Şehirde yaşayanları esas itibariyle yöneticiler, ilim adamları, tüccarlar ve sanatkârlar şeklinde yukarıdan aşağıya ...
 • Koca, Salim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Türkiye Selçuklu Devletinde hanedan üyelerinin iktidara gelişlerinde, yani tahta çıkışlarında çeşitli yöntemler uygulanmıştır. Bunlardan biri de hanedan üyelerinden birinin devlet adamları ve komutanlar tarafından yapılan ...

View more