2008, Sayı 24

 

Recent Submissions

 • Temizel, Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışmada, Esedullah Merdânî Rahîmî tarafından kaleme alınan Qaşqayî Sözlügü isimli Kaşkay Türkçesi- Farsça sözlük hakkında bir inceleme yer almaktadır. Eserin yazarı Esedullah Merdânî Rahîmî’nin hayatı ve Kaşkay ...
 • Öztürk, Nuran (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Nurettin İbrahim, 1926 yılında kaleme aldığı dört bölümden oluşan “Anadolu’da Selçuk Sanatı” adlı seri makalesinde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde özellikle Konya’da inşa edilen cami, medrese, türbe gibi yapıların hangi ...
 • Yöre, Seyit (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Yakın Doğu’da ve Osmanlı Coğrafyası’nda yaşayan Avrupa kökenli yerleşik yabancılara Levanten1 denilmiştir. Levantenler Yakın Doğu ve Osmanlı kültürünün birçok unsuru içinde yer almış ve katkıda bulunmuşlardır. Osmanlı ...
 • Seferov, Rehman; Akış, Ayhan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Araştırma sahasını oluşturan Ahıska, Gürcistan toprakları içerisinde Kafkasya Bölgesi’nin güneybatısında yer almaktadır. Ahıska kuzeyden ve doğudan Gürcistan; güneyden Ermenistan; güneybatıdan Türkiye; batıdan Acaristan ...
 • Koç, Gülçin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Müneccimliği ve şairliğiyle meşhur olan Müderriszâde Sadullah El-Ankaravî (ö.1855), Ankara ve çevresinde müftü, naib, nakib ve nüfus nazırlığı görevlerinde de bulunmuştur. Bu çalışmada Sadullah Efendi’nin Tanzimat ...
 • Benhür, Çağatay (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Birinci Dünya Savaşında düşman taraflar olarak karşı karşıya gelen Türkiye ve Rusya, savaşın sonunda Türkiye’de başlayan Milli Mücadele ve Rusya’da meydana gelen Bolşevik devrimin neticesinde birbirlerine yaklaşmışlardır. ...
 • Özdemir, Mehmet Nadir (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Abbasi Devleti ikinci devrinde zayıflamış, toprak kaybetmiş ve hilâfet toprakları üzerinde bir çok devletler kurulmuştur. Bu devletlerin en büyüğü Büyük Selçuklu Devleti’dir. Abbasi halifesi Kaim Biemrillah, Büveyhî ...
 • Muşmal, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  XIX. yüzyılın ortalarındaki idarî düzene göre Çumra, Konya Vilayeti merkez kazasına bağlı bir köy statüsündedir. Bu dönemde Çumra’da ikamet eden insanlar, Anadolu’nun pek çok yerinde olduğu gibi geçimini ziraat ve ...
 • Solak, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Osmanlılar döneminde Anadolu’da ziraatı yapılan tarım ürünlerinin içerisinde meyve-sebze üretiminin önemli bir yeri bulunmaktadır. Meyveler içerisinde en fazla üretimi yapılan ürünler, üzüm ve ceviz iken, sebzeler ...
 • Okumuş, Ejder (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışmada Türkiye’de oldukça tanınmış bir isim olan Evliya Çelebi’nin yine oldukça tanınmış eseri Seyahatnâme’sinde Tatvan ve çevresi ele alınmaktadır. Evliya Çelebi (1611- 1682), gezip gördüğü diğer pek çok yere ek ...
 • Uzun, Şerife (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Bu makalede Cem Sultan’ın Divan’ında hac ile ilgili hangi unsurlara ne şekilde yer verdiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çünkü diğer şair sultanlardan farklı olarak Cem Sultan hacca gitmiş ve hacca dair unsurları ...
 • Ölker, Perihan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Beylikler devri tefsir çalışmalarının arttığı bir dönemdir. Bilhassa sure tefsirleri bu dönemde göze çarpar. Biz bu makalemizde İnançoğulları Beyi İshak Bey b. Murad Arslan’ın emriyle XIV. yüzyılın ikinci yarısında ...
 • Çöm, Erol (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  İbret-nümâ, 16. yüzyıl mutasavvıf şairi Şemseddîn-i Sivâsî’nin hacimli eserlerindendir. Ferîdüddîn-i Attâr’ın İlâhî-nâme adlı eserinden seçilen 101 hikâyenin Türkçeye çevrilip sonlarına “ibret” başlığı altında nasihatlerin ...
 • İspir, Meheddin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Şeyhî Klasik Türk şiirinin öncülerinden biridir. Divanındaki kasidelerde Tevhit, Münâcât, Naat gibi dinî türlere yer vermiştir. Tevhit, Allah’ın varlığını, birliğini, gücünü ve kuvvetini anlatan edebî türdür. Münâcât; ...
 • Özcan, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  1941 yılında Muhsin Ertuğrul’un yönetiminde Shakespeare’in Hamlet adlı eseri sahnelenir. İstanbul Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümü tarafından çevrilen bu eser hakkında birçok iddia ortaya atılmış, eserin sahnelenişine, ...
 • Karasoy, Yakup (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Klasik Türk edebiyatı, nazım türleri açısından oldukça zengindir. Mersiyeler bu nazım türleri çeşitliliği içerisinde önemli bir yer tutarlar. Bu çalışmada müstakil bir divanı bulunmamış ancak şiir mecmualarından toplanarak ...

View more