2008, Sayı 23

 

Recent Submissions

 • Öztürk, Nuran (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Cumhuriyet Döneminde millî mimari konusuna dikkat ve hassasiyetle yaklaşmış olan Mimar Şahabettin’in 1 Haziran 1927-15 Kanunuevvel 1927’de devrin belli başlı süreli yayınlarından biri olan Millî Mecmua’da yayınlanmış ...
 • Eken, Galip (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Bu gün Sivas vilayetinin bir kazası olan Kangal, 19. yüzyıl ortalarında 40 hane civarında Müslüman ve gayr-i Müslim bir nüfusu barındıran bir köydür. Ancak bu köyün etraftaki diğer köylerle birlikte oluşturulan Kangal ...
 • Muşmal, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Beyşehir Gölü çevresinde tarih öncesi dönemlere ait yerleşimler bulunmakla birlikte yerleşimlerin büyük bir kısmı Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine tarihlendirilmektedir. Günümüzde Beyşehir Gölü ile bağlantısı ...
 • Yekbaş, Hakan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Metin şerhi geleneğinin ortaya çıkmasında; divan şiirinde kullanılan ortak malzeme, kendine has imaj ve hayaller, dil, biçimsel özellikler önemli bir yere sahiptir. Şârihler; zaman içinde divan şiirine farklı açılardan ...
 • Karaköse, Saadet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Nevrûz, “yenigün” anlamına gelip kuzey yarımkürede bahar başlangıcı olduğu için bahar bayramı olarak kutlanır. Klâsik Edebîyatımızda pozitif yönüyle ele alınan nevrûz, klâsik kültürün birçok unsurunun ifadesinde ...
 • Öğüt, Adem; Kocabacak, Ayşe (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Küreselleşme, ekonomik, kültürel, siyasi, dini ve sosyal sistemlerin dünya çapında entegrasyonudur. Bazı bilim adamları ve gözlemciler küreselleşme ile birlikte üretim ve tüketim kalıplarının uyumu ve kültürün homojenleşmesini ...
 • Arıkoğlu, İsmail (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Divan şiirinde bazı özel adlar sözün birden çok anlamının bir beyitte kullanımına dayalı tevriye ve iham gibi sanatlara imkân verebilecek biçimde kullanılır. Bostan, Gülistan, Baharistan, Keşşâf, Nigaristan gibi eser ...
 • Güven, Meriç (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Eski Anadolu Türkçesinin önemli tıp eserlerinden Kitâbu’l Müntahab fi’t-Tıbb, Türkçe organ adları bakımından oldukça zengin içeriğe sahiptir. Eserde, eski dönemlerde kullanılan Türkçe organ adlarının yanı sıra, bilgin- ...
 • Ölker, Perihan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Türkçede “bir” kelimesi pek çok kelime şekli ortaya koyar. “Bir”den oluşturulmuş bu şekiller hem modern hem de tarihî lehçelerde karşımıza çıkmaktadır. Birle/birlen, bir neçe/bir niçe/bir nice/birnüçük/birince şekilleri ...
 • İpek, Birol (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Türk dilinde vasıta hâli eki, Eski Türkçede “+n” idi. Bu ek kullanımdan düştükten sonra ile, birle edatları bu görevde kullanılmıştır. Eski Türkçede kullanılan vasıta hâli eki “+n”, Türkiye Türkçesinde sayılı birkaç ...
 • Aydın, Erhan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Bilge Kağan yazıtının doğu yüzünün 37. satırında geçen Karagan Kısıl adı çeşitli şekillerde okunmuş ve anlamlandırılmıştır. Bu makalede Karagan’ın -gAn+ ekiyle; kısıl’ın ise kıs- fiilinden -l+ ekiyle kurulmuş olduğu ...
 • Koca, Salim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  Orta Çağ Türk topluluklarının hayatında, tarihin akışını değiştiren ve Türklüğün kaderini belirleyen iki önemli tarihî olay meydana gelmiştir. Bunlardan biri, Türklerin X. yüzyıldan itibaren “Gök Tanrı” inancı ile ...

View more