2007, Sayı 22

 

Recent Submissions

 • Yastı, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007)
  Türkiye’de Türk lehçelerindeki atasözleri üzerine yapılan çalışmalar son yıllarda artış göstermektedir. Fatih Kirişçioğlu’nun “Saha Türklerinin Atasözleri” adlı eseriyle bu çalışmalara bir yenisi eklenmiştir. Bu makalede ...
 • Bayraktar, Hilmi (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007)
  Kurulduğundan beri Karadeniz ve Kafkaslara doğru yayılmacı bir politika izleyen Rus Çarlığı, Kırım ve 93 Harpleri ile beklediği fırsatın geldiğini düşünerek, bölgenin sahipleri olan Türk ve sair Müslümanları Osmanlı ...
 • Ersoy, Feyzi (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007)
  Moğolca bugün, Moğolistan’da ve Moğolistan dışında yaklaşık 6 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir. Bu çalışmada, Moğolların tarih boyunca kullandıkları alfabeler üzerinde durulmuştur. Moğol yazısının ortaya çıkışı, ...
 • Kıvrım, İsmail (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007)
  Toplumun temel kurumu olan aile, Gaziantep’te İslam hukuku ve şehrin örf ve adetlerine göre oluşmuştur. Nişan evlenecek çiftlerin birbirlerini tanıma dönemidir. Nişanla ilgili tartışmalar ve nişanın bozulmasından sonra ...
 • Çakıcıoğlu, Raziye Oban (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007)
  Yerleşik yabancılar konusu son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de üzerinde önemle durulan konulardan biri haline gelmiştir. Levanten toplumu da ülkemizde bu kavram içerisinde tarihteki yerini almıştır. Ayrıca ...
 • Hülür, Himmet; Akça, Gürsoy (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007)
  Uluslaşma yönelimli kapitalist dünya düzeni kendine özgü entelektüel oluşumları da yaratır. Bu düzenin bir parçası olan Osmanlı İmaparatorluğunun son döneminde, kültürel, siyasal ve ekonomik süreçler ulusçu akımların ...
 • Şimşek, Selami (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007)
  Eski çağlardan beri Avrupa ile Asya arasında önemli bir güzergâh noktası durumundaki Gelibolu ve çevresinde pek çok sûfî, tasavvufî kuruluş ve tekke faaliyet göstermiş olup, bu faaliyetler neticesinde ortaya oldukça ...
 • Güçlü, Muhammet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007)
  XIII. yüzyılın başlarında Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Antalya’nn fethinden sonra, bölgenin ilk mülki amir ve komutanı olan Mübarizeddin Ertokuş tarafından Likya’nın doğu kısmına Oğuzların Üç-ok ...
 • Dilek, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007)
  Masal bütün Türk dünyasında sözlü edebiyat türleri içinde en yaygın olanlardan biridir. Masallar hakkında yapılan tasnif çalışmalarında hayvan masalları müstakil bir başlık altında değerlendirilmiştir. Kahramanlarının ...
 • Şıhıyeva, Seadet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007)
  Tasavvuf şiirinin en cesaretli şairi” (S.Nefisi) adlandırılan Mevlâna’nın şiirinin temel konuları insanın ruhunun yaratılıştan önceki hali, bu âleme gelişi ve yaşamının ali hedef ve maksatları, insanın ilahi hakikate ...
 • Babacan, İsrafil (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007)
  Tarih boyunca geniş coğrafyalara yayılan Türk şiirinin en münbit olduğu sahalardan biri de İran’dır. Bu sahada Türkçe ürünler çok eski bir geçmişe dayanmasına rağmen, en köklü eserlerini on altıncı asırda Safevîlerin ...
 • Karaköse, Saadet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007)
  Üslup, insana has olan her türlü davranış biçimidir. Edebiyatımızda söyleyiş üslubu, genelden farklı olma veya düşünce ve ifadede kendine özgülük sergileyebilmektir. XVIII. yy şairi Nedim, açık ve rahat söyleyişiyle ...
 • Ölker, Gökhan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007)
  Göktürklere kadar uzanan Türk - Rum münasebeti bazı dönemlerde artarak günümüze kadar devam etmiştir. Ta’lîm-i Lisân-ı Rumî Osmanlı Devleti döneminde iki dilli olarak yazılan bir Rumca öğretim kitabıdır. Biz bu çalışmamızda ...
 • Köktekin, Kazım (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007)
  Türkçe tarih boyunca dinî, siyasî, ticarî ve coğrafî sebeplerle başka dillerden ödünçleme yapmış, aynı zamanda başka dillere de ödünç kelime vermiştir. Türkçe ister batı dillerinden isterse doğu dillerinden yaptığı ...
 • Uygur, Abdüsselam (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007)
  Bu makalede, İdris-i Bitlisî’ye ait “Kânûn-i Şehinşâhî” adlı eserin Türkçe’ye çevrilerindeki bazı tercüme hatalarına işaret ederek bunları düzeltmeye çalıştık. Makalemizde, belirlenen hataların tamamını değil, sadece ...
 • Çetin, Abdülbaki (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007)
  Ebu’l-Leys es-Semerkandî tefsirinin 15. yüzyılda Anadolu’da Ahmed-i Dâî, İbn Arabşah ve Ebu’l-Fazl Musa el-İznikî tarafından ayrı ayrı Türkçeye tercüme edildiği kabul edilmektedir. Musa el-İznikî’nin aynı zamanda Hâzin-i ...
 • Bilgin, A. Azmi (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007)
  Türk edebiyatının önemli simalarından biri olan Şemseddin Sami’nin edebî eserleri diğer nitelikli çalışmalarının gölgesinde kalmış ve yeterince değerlendirilmemiştir. Bu çalışmada, gerek telif gerekse tercüme pek çok ...
 • Koca, Salim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007)
  1040 yılında Horasan’da kendi devletlerini (Büyük Selçuklu Devleti) kurup, kısa sürede İran ve Irak topraklarına hükmeden Selçuklu beylerinin önünde, iki önemli dış politika hedefi olmuştur. Bunlardan biri Anadolu’yu ...

View more