Selcuk University Digital Archive Systems

Hidrotermal yöntemle ZnO üretimi ve fotokatalitik aktivitesinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kamış, Handan
dc.contributor.author Duyar, Nadiye
dc.date.accessioned 2018-11-07T13:35:53Z
dc.date.available 2018-11-07T13:35:53Z
dc.date.issued 2015-09-29
dc.identifier.citation Duyar, N. (2015). Hidrotermal yöntemle ZnO üretimi ve fotokatalitik aktivitesinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13431
dc.description.abstract Bu çalışmada çinko oksit nanopartikülleri hidrotermal yöntem ile sentezlenmiş ve fotokatalitik özellikleri incelenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında, çinko oksit hidrotermal yöntem kullanılarak sentezlenmiştir. Üretilen nanopartiküllerin spektoskopik incelemeleri için UV-Vis absorpsiyon spektroskopisi, FT-IR spektroskopisi, DRS, XPS, EDX, XRD spektroskopisi yöntemleri, morfolojik yapının incelenmesi için SEM ve TEM teknikleri, termal davranışlarının incelenmesi için ise DSC yöntemi kullanılmıştır. İkinci aşamada ise, üretilen nanopartiküller malahit yeşili, metil oranj gibi bazı ticari tekstil boyalarının sulu ortamdaki fotokatalitik bozunmasında kullanıldı. Fotokatalitik aktiviteye fotokatalizörün üretim koşulları, fotokatalizör miktarı, boya derişimi ve fotokatalizörün tekrar kullanılmasının etkileri incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the zinc oxide nanoparticles were synthesized by hydrothermal method and its photocatalytic properties has been investigated. Firstly, zinc oxide was synthesized using the hydrothermal method. For spectroscopic characterizations of the produced nanoparticles UV-vis absorption spectroscopy, FT-IR spectroscopy, DRS, XPS, DRS, EDX, XRD spectroscopy methods, for investigation of the morphological structure SEM and TEM techniques, for investigation of the thermal behavior DSC methods were used. Secondly, the produced nanoparticles were used for degradation of some commercial textile dyes such as methylene orange, malachite green in aqueous medium. The effects of production conditions of the photocatalyst, dye concentration and number of re-use of the photocatalyst on photocatalytic activities of the nanoparticles was investigated. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu tez çalışması S. Ü. BAP koordinatörlüğü tarafından 14201024 nolu proje ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Çinko oksit tr_TR
dc.subject Çinko okzalat tr_TR
dc.subject Fotokataliz tr_TR
dc.subject Malahit yeşili tr_TR
dc.subject Metil oranj tr_TR
dc.subject Malachite green tr_TR
dc.subject Methylene orange tr_TR
dc.subject Photocatalysis tr_TR
dc.subject Zinc oxide tr_TR
dc.subject Zinc oxalate tr_TR
dc.title Hidrotermal yöntemle ZnO üretimi ve fotokatalitik aktivitesinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Production of ZnO by hydrothermal method and investigation of its photocatalytic activity tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account