Browsing 2006, Sayı 20 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Muşmal, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  “1640-1650 yılları arasında Konya’da Sosyal ve Ekonomik Hayata Dair Bazı Tespitler” ismindeki bu çalışma da öncelikle idarî durum ele alınmış, daha sonra demografik yapı hakkında bazı tespitler yapılmıştır. Çalışmanın ...
 • Eken, Galip (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Bu çalışmada eski bir Artuklu kenti Mardin’de 19. yüzyılda tesis edilmiş olan vakıflardan 27’sinin vakfiyesi ele alınarak vakıf kurucularının kimlikleri, vakfettikleri menkul ve gayr-ı menkullerin nelerden ibaret oldukları ...
 • Merhan, Aziz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Çarlık Rusyasının Türkistan’ı işgali devrinde, özellikle 1910’dan sonraki yıllarda varlık göstermeye başlayan türlerden biri romandır. Kısa hikâyeler için kullanıldığı için önce kavram, 1920’li yıllarda ise Abdulla ...
 • Çetin, Abdülbaki (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Müfredât, Ahmed-i Dâî’nin Farsça’yı doğru öğretmek amacıyla yazdığı mensur bir eserdir. Bu eser, dört bölümden oluşur: 1. Bölüm: İsimler, 2. Bölüm: Fiiller, 3. Bölüm: Şekil bilgisi (morfoloji), 4. Bölüm: Edatlar. Birinci ...
 • Seferov, Rehman; Hesenov, Tapdıg (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Azerbaycan, Kafkas Dağları, ovaları, nehirleri, gölleri, 825 km’lik Hazar Denizi sahil şeridi, zengin mineral suları, birçok iklim tipinin bir arada yaşanması ve zengin tarih hazinesi ile turizm potansiyeli oldukça yüksek ...
 • Erenoğlu, Dilek (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Genel olarak birbirlerinin yerine kullanma eğiliminde olunan gramer ve dil bilgisi terimlerinin kullanım alanları aslında farklıdır. Bazı dillerde olduğu gibi dilimizde de bu ayrım mevcuttur
 • Toker, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Bu çalışmada, Çağatay edebiyatının son dönem ediplerinden Gülhanî ve onun Darbü’l-Mesel adlı eseri hakkında bilgi verilmiştir. Bu bilgiler yanında, eserin konusu üzerinde durularak eserde geçen Türkçe atasözleri tespit ...
 • Direkci, Bekir (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Bu çalışmada Litvanya’da kullanılan Karay dili, Karayların tarihi, özellikle Litvanya’da yaşayan Karaylar hakkında bilgiler verilmiştir. Karay dilini yeniden canlandırmak için yapılan toplumsal ve bilimsel etkinliklerin ...
 • Aktan, Bilal (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Gerek Türkiye’de gerek dünyanın çeşitli kütüphanelerinde Kemal Ümmî Divanı’na ait elliden fazla yazma bulunmaktadır. Ancak bunların önemli bir kısmı ya tarihsiz, ya başı sonu eksik ya da bunlar daha sonraki devirlerde ...
 • Yüksel, Zühal (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Sentaks özelliği dolayısıyla özel bir kullanıma sahip olan de- fiilinin Eski Türkçe dönemlerinden beri, kalıplaşarak farklı işlevleri yüklenmesi, sık karşılaşılan durumlardandır. Türkiye Türkçesinde -e zarf-fiil ekini ...
 • Yüksel, Zühal (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Türkçede eskiden beri görülen geçmiş zaman eki olarak kullanılan {-DI} eki, Türkçenin bütün lehçelerinde kalıplaşarak zaman eki dışında farklı yapılar da oluşturmuştur. Kırım Türkçesinde de –DI ekinin kalıplaşması ...
 • Ersoy, Feyzi (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Bu çalışmada, Türkçe ve Moğolca karşılaştırılmasında daha önce pek kullanılmamış olan fiiltamlayıcı ilişkisi üzerinde durulmuştur. İki dili mukayese denemeleri daha çok Eski Türkçe ve Eski Moğolca esas alınarak yapılmış ...
 • Karasoy, Yakup; Yavuz, Orhan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Klasik Türk edebiyatı, nazım türleri bakımından oldukça zengindir. Şehrengizler bu nazım türlerinin çeşitliliği içerisinde oldukça önemli bir yer tutarlar. Bu çalışmada, önce eski Türk edebiyatı türlerinden şehrengizlerin ...
 • Sucu, Nurgül (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Sâlim’in 1804 yılında kaleme aldığı Muhâvere-i Rind ü Zâhid, Fuzûlî’nin Rind ü Zâhid adlı Farsça mensur eserinin Türkçe tercümesidir. Bu makalede Muhâvere-i Rind ü Zâhid ile Farsça tenkitli metni mukayese edilmiş ve ...
 • Erbay, Fatih (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Bu çalısmada Çagatay Türkçesinin imlâ özelliklerini tam olarak görebilecegimiz Muhammed bin Ahmedü’z-Zâhid’e ait oldugu bilinen Tergibü’ş-Şalat adlı Çagatayca bir fıkıh kitabı incelenmistir. Giris kısmında Türkçe Fıkıh ...
 • Kirişçioğlu, Fatih (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Bu çalışmada GÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencilerine değişik zamanlarda Türkmen Türkçesiyle yazılmış üç farklı metin verilmiş, öğrencilerden bu metinleri Türkiye Türkçesine ...
 • Sakallı, Fatih (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Bu makalede farklı sınıfa mensup iki insanın çevre baskısıyla evlendirilmeleri ve bu evliliğin hazin bir şekilde bitmesi anlatılır. -Fakir erkek- İsmail Tayfur’un romanın sonunda aklını yitirmesi ve -zengin kız- Hacer’in ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account