2005, Sayı 18

 

Recent Submissions

 • Seferov, Rehman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Yeraltı kaynakları bakımından çok zengin olan Azerbaycan’ın en büyük yeraltı zenginliği petrol olup, ülke arazisinin % 70’i petrol yönünden yüksek potansiyele sahiptir. Böylece, 1870’li yıllardan itibaren teknik yöntemlerle ...
 • Talas, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Beslenme insan ürünü olması bakımından bir kültür meselesidir. İnsanların besinler hakkında birtakım değerleri ve alışkanlıkları vardır. Türk insanının da dünyanın en zengin mutfaklarından birini yaratan beslenme ile ...
 • Zerenler, Dilek (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Sofokles’in MÖ 411 yılında yazdığı Antigone tragedyasında devlet yasaları ile Tanrıların kurallarının çatışması ve bunun sonucunda bireysel özgürlüge inanan Antigone’nin otoriteye baş kaldırışı ele alınır. Düşüncesi ve ...
 • Biçer, Bekir (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Firdevsî-i Rûmî, XV. ve XVI. yüzyılda yaşayan klasik bir Osmanlı tarihçisidir. Yazar Türk tarihine, Türk tarihçiliğine ve Türk kültürüne önemli katkılar sağlamıştır. Türk tarihinin üç ayrı dönemine ait eserler yazmıştır. ...
 • Yüksel, Musa Şamil (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Timur’un Ankara savaşında (1402) Osmanlı sultanı Bayezid’i mağlup etmesi dönemin Latin kronikçileri tarafından Hıristiyanlığın kurtarılması olarak görülürken, kendisi de batılı hükümdarlar tarafından değerli ve güvenilir ...
 • Özdemir, Mehmet Nadir (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Türkler Abbasi ordusuna alınırken “köle, olarak alınmakla birlikte ilk Abbasi dönemi halifeleri ve özellikle de Halife Mu’tasım tarafından özel bir eğitimden geçirilerek orduya kazandırılmıştır. Halife Mu’tasım Türklere ...
 • Yazılıtaş, Nihat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Bu çalışmada Fâtımî Devleti’nin kuruluşundan yıkılışına kadar geçen yaklaşık 250 yıllık süreçte farklı milletlerden meydana gelen askeri unsurları ordularında istihdam etmesi, bunun temel sebepleri ve Fâtımî ordusunun ...
 • Akşit, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Bu yazı, Çelebi Hüsameddin’in halife seçilmesi ve bu hadiseyle ilgili problemleri ihtiva etmektedir. Şems-i Tebrîzî ve Selahaddin Zerkub’a gösterilen tepkiler sebebiyle ileride aynı problemlerle karşılaşmak istemeyen ...
 • Aköz, Alaaddin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  İlk olarak 1361 yılında dostane bir şekilde başlayan Osmanlı-Karamanlı münasebeti, Osmanlıların Anadolu’da yayılarak, Karaman hudutlarına dayanmaları ile gerginleşmiş, 1386 yılında ilk muharebenin yapılmasıyla askerî ve ...
 • Kodaman, Bayram (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Günümüzde çağdaşlaşma bütün toplumlar için ciddi bir problemdir. Osmalı tarihi, neredeyse Batı ile mücadele tarihi gibidir. Bu süreçte XVI. yüzyıla kadar önemli sıkıntılar hissedilmezken bu tarihten itibaren, bugün hâlâ ...
 • Bayram, Mikail (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Anadolu’nun Türkler tarafından feth edilişinden sonra Anadolu’da ilk ilmî ve fikrî faaliyetler Danişmend Oğulları Devleti döneminde, Danişmend İlinde başlamıştır. Danişmend Oğulları Devleti’nin kurucusu Melik Ahmed Gazi ...
 • Merhan, Aziz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Bu çalışmada, Osmanlı Türkçesini sistematik olarak ele alan ilk Avrupalı Filippo Argenti’nin ‘Regola del parlare turcho’ adlı eserinde bugün arkaik (eskicil) özellik kazanmış ya da yazı dilinde görülmemekle birlikte halk ...
 • Öztürk, Rıdvan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Türkçe ile Rumca arasındaki dil etkileşimi genellikle tek merkezli olarak işlenmiştir. Yapılan çalışmalarda özellikle Anadolu coğrafyasındaki Rumcadan Türkçeye girmiş kelimeler değerlendirilmiştir. Kıbrıs coğrafyasındaki ...
 • Tunç, Semra (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Çalışmamıza konu olan Şiir Mecmuası, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan 1985 numaralı yazmadır. Çoğunlukla on altı ve on yedinci yüzyıl şairlerinin şiir örneklerini içermektedir. Mecmûada 82 şair ve bu şairlere ait ...
 • Yeniterzi, Emine (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Divan şiirinde redif ahengi sağlama ve anlatımı güçlendirme özellikleri ile önem taşır. Aynı redifin kullanıldığı çok sayıda gazel mevcuttur. Bu makalede araştırmalarımız sonunda divan ve şiir mecmualarında tespit ettiğimiz ...

View more