2003, Sayı 14

 

Recent Submissions

 • Шыхыйева, Сяадят (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Seyid İmad-ed Din Nesimi, Türkçe yazmış olduğu Divan’ı ile sadece Azerbaycan’da değil, genel olarak Türk dünyasında sağlam temelli bir edebi mektebi oluşturmuştur. XVI. yy’da da birçok Türk şairi (Usuli, Hayreti, Yusufi- ...
 • Aşçı, Ufuk Deniz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Bu makale üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’ deki ve çağdaş Kazak ve Kırgız lehçelerindeki sesler ...
 • Akandere, Osman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Türkiye’nin Lozan sonrası Balkanlarda takip ettiği dış politika stratejisi “sınırları dışında bırakılmış olan Balkanlardaki eski toprakları üzerinde herhangi bir iddia ve talepte bulunmama ve Lozan Antlaşması ile belirlenmiş ...
 • Semiz, Yaşar (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girişinden sonra Çarlık Rusya’sının talebi üzerine İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale Boğazı’na karşı 18 Mart 1915’de donanma ile düzenledikleri saldırı ele alınmakta ...
 • Akça, Gürsoy (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Türk Fütüvvet teşkilatı (Ahilik) Müslüman Türk Milletinin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik hayatının şekillenmesinde önemli rollere sahip olmuş bir teşkilatın adıdır. Anadolu Selçuklularının hakimiyeti esnasında dönemin ...
 • Daş, Abdurrahman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Hoca Sadeddin Efendi 1536 yılında İstanbul’da doğdu. O, Osmanlı Sahn Medresesinde çalıştı ve Sultan III. Murad ile III. Mehmed’e hocalık yaptı. Bu makalede Hoca Sadeddin’in hayatını anlatmaya çalıştık. O, XV. yüzyılın ...
 • Tosun, Ramazan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Osmanlı Devleti’ni parçalama projeleri çerçevesinde sunî olarak ortaya çıkarılan Ermeni Meselesi Şark Meselesi’nin unsurlarından bir tanesidir. Bu sunî meselenin ortaya çıkmasında ve Ermeni teröründe Ermeni Komiteleri ...
 • Öztürk, Said (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Müslümanların İstanbul’u fetih arzuları çok erken tarihlerde başlamıştır. Bazı kaynaklar, Emevîlerle Abbasîlerin H.34/655-H.169/785 tarihleri arasında İstanbul’a beş sefer düzenlediklerini, Osmanlıların ise, İstanbul’u ...
 • Aköz, Alaaddin; Yörük, Doğan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Aksaray, XVI. yüzyıl boyunca Karaman Eyâletinin değişmeyen sancakları içerisinde yer almaktadır. Bu dönemde sancakta vazife yapan ehl-i örf taifesi hakkında dikkat çekici bilgiler bulunmaktadır. Sancakbeylerinin menşeleri ...
 • Temizel, Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  XIV. yüzyılda Anadolu’da yetişen Türk şairlerinden Ahmedî (735/ 1334 -5- 815/1412-3)'nin bugüne kadar tespit edilen onbir eseri vardır. Bunlardan yedisi Türkçe ve dördü Farsça’dır. Bu makalede Ahmedî’nin Bedâyièu's-Siór ...
 • Eflatun, Muvaffak (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Kaynaklara göre Arifzade Âsım, 18.yüzyıl Divan şairlerindendir.Bilinen tek eseri olan Divançesi'nde Nedim etkisi kendini hissettirir. Bu makalede Arifzade Âsım'ı ve Divançesini ana hatlarıyla tanıtmaya çalışacağız.
 • Ayva, Aziz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Âşıklık geleneği, kökü İslâm öncesi Türk kültür hayatına dayanan, Türk dünyasının hemen bütününde görülen ve temsilcileri boylara ve coğrafyalara göre ozan, kam, oyun, âşık, vb. adlarla anılan zengin bir kültür birikimidir. ...
 • Örgen, Ertan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Tarık Buğra, politik roman türündeki Yağmur Beklerken adlı romanında, ‘fırkacılık’ ve ‘kuraklık’ ekseninde aydın ve halk ilişkisine eğilir. Romanın kahramanı Rahmi, bir aydın olarak fırkacılığın insan ilişkilerini ...
 • Toker, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Bu makalede, Radloff’un Opıt Slovarya Tyurkskiḫ Nareçiy adlı sözlük denemesinde geçen Tatar Türkçesine ait kelimeler hakkında bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yazıda, Radloff’un hayatı ve çalışmalarından kısaca ...
 • Karasoy, Yakup (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Bu çalışmada önce Türk kültüründe yüzyıllarca bir meslek teşkilatı olarak yaşayan ahilik ile ahi kavramları üzerinde durulmuş, daha sonra ahi kelimesi ve bu kelimenin akı kelimesinden geldiği; ahi kelimesinin varlığından ...

View more