2003, Sayı 13

 

Recent Submissions

 • Sertkaya, Osman Fikri (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Çağdaş Türk lehçelerinden Sahalar (Yakut) Türkçesinde sis, Hakas Türkçesinde çıs, Şor Türkçesinde çış, Kırgız Türkçesinde cış şeklinde geçen ve "orman" anlamında kullanılan kelime, aynı anlamda eski Türkçenin runik harfli ...
 • Yüksel, Zühal (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Kırım Hanlığının 1783 yılında Rus Çarlığı tarafından işgaliyle başlayan ve 100 yıl süren “Karanlık Dönem”den sonra İsmail Gaspıralı’nın çıkardığı “Tercüman” gazetesi etrafında, Akmescit Öğretmen Okulu’nda ve İstanbul’da ...
 • Yakıcı, Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  İslâmiyet öncesi Türk destanları, Türk millî destanının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yaratılış, Saka(Alp Er Tunga, Şu), Hun-Oğuz (Oğuz Kağan, Attila), Göktürk (Bozkurt, Ergenekon), Uygur (Türeyiş, Göç) destanlarından ...
 • Çetin, İsmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Kazakistan sahası sözlü edebiyat geleneğinin temsilcilerinden biri jıravlardır. Şâir, bilge ve toplum lideri olan jıravlar, hayatın çeşitli yönlerini konu edinen şiirler söylerler. Söyledikleri şiirlerden biri de terme ...
 • Arıkoğlu, Ekrem (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Bu yazıda Prof.Dr.Ahmet Bican Ercilasun’un Gülnar adlı romanı ile kendi hayatı arasındaki bağlantı araştırılmaktadır. Gülnar romanının şahıs kadrosunun çoğu günümüzde yaşayan kişilerdir. Bu kişilerden biri de Mehmet Eryiğit ...
 • Kara, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Ses olayları neticesinde ortaya çıkan fonetik kapanma, Türkçe kelimelerde anlam ve köken bakımından kapanmayı da doğurur. Bu kapanmayı ortadan kaldırmak için ses bilgisi, anlam bilimi ve köken bilgisinin yardımına ihtiyaç ...
 • Ersoy, Feyzi (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Bu çalışmada, bazı Çuvaşça kaynaklardan derlediğimiz Çuvaş bilmeceleri incelenmiştir. Bilmeceler, Türkiye Türkçesine aktarılmış ve konularına göre sınıflandırılmışlardır. Çalışmanın giriş kısmında Çuvaş bilmeceleri ile ...
 • Kartallıoğlu, Yavuz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Bu makalede, Türkçe ve Moğolcadaki isim çekim eklerinin sırası örnekler verilerek gösterilmiştir. İki dilde de isimlerden sonra tek çekim ekinin getirilmesi bakımından fark yoktur. İsimlerden sonra iki çekim eki getirilirse, ...
 • Kalafat, Yaşar (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Destanlar, dil, arkeoloji, musiki, folklor ve benzeri kültür verileri gibi milletlerin hayatında bir taraftan günümüzden uzak geçmişe birer kültür köprüsü iken, diğer taraftan da Türk dünyasında Türk elleri itibariyle ...
 • Arnazarov, Seyitnazar (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Diğer Oğuz grubu Türk yazı dillerinden farklı olarak Türkmen yazı dilinde, niyet kipinin -makçı/-mekçi morfemi ile oluşan farklı bir gramer şekli kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak makalede Türkmen ve Türk yazı dillerindeki ...
 • Tamir, Ferhat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Bu makalede Türkiye Türkçesi ile Kazak Türkçesi arasında ortak olan kelimelerde görülen ünsüz farklılıkları örneklerle açıklanmaktadır. Bunlar bilinirse Türkiye Türklerinin Kazak Türkçesini öğrenmesi daha kolay olacaktır.
 • Yıldız, Naciye (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Destan metinlerini karşılaştırmalı olarak inceleme çalışmaları, kültürel ortaklıkların tespitini mümkün kılar. Bu çalışmada, Türk destanları, “Bitiş Kalıpları” bakımından değerlendirilmiştir.
 • Biray, Nergis (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Bu yazıda Türkiye Türkçesi ile Kazak Türkçesindeki cümleler, çeşitleri bakımından karşılaştırılmaktadır. Yazı, “Yapısına Göre Cümleler”, “Yüklemin Türüne Göre Cümleler”, “Yüklemin Yerine Göre Cümleler” ve “Anlamına Göre ...
 • Uygur, Ceyhun Vedat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Bu yazı, Karakalpak edebiyatında direkt veya dolaylı olarak kadın ve kızlar hakkında ortaya konan metinlerden hareketle Karakalpakların kadın ve kızlara bakış açısını tespit etmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede folklorik ...
 • Öztürk, Rıdvan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Türkçe ile Rumca arasındaki dil etkileşimi üzerine yapılmış olan çalışmalar Türkiye ve Yunanistan merkezli çalışmalar olup, daha çok kelime hazinesi ile ilgili olarak kaleme alınmışlardır. Bu çalışmada dil etkileşiminin ...
 • Kirişçioğlu, Fatih (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Sözlü bir edebî gelenekten bir yazı dili hâline getirilen Saha Türkçesinde olonkhoların tespiti ve yayımlanması önem taşımaktadır.Bu makalede,Saha Türk Destanı olonkhoların derlenmesi ve yayıma hazırlanmasıyla ilgili ilk ...
 • Mermer, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Karamanoğullarının son büyük Sultanı Kasım ile Osmanlı tahtına oturma mücadelesi veren Cem Sultan döneminde hayat serüveni geçen, XV. yy. Dîvân Şâiri Karamanlı Aynî, edebiyat tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Şâirin ...
 • Karasoy, Yakup; Yavuz, Orhan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  17. yüzyıl saz şâiri âşık Ömer’in doğum yeri hakkında bilim adamlarının farklı görüşleri ele alınarak şâirin gerçek doğum yerinin Konya’nın Hadim ilçesine bağlı Gezlevi (yeni adı Korualan) olduğu belgelenmeğe çalışılmıştır. ...
 • Naskali, Emine Gürsoy (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Kırgız bayrağının ortasında Kırgızların keçe çadırının tavanını gösteren bir amblem vardır. Bu refahı ve varlığın sürdürülmesi sembolize eder. Kırgızların yenilgi ve felaketleri “Tunduk”un bozulması şeklinde ifade edilir. ...
 • Sakaoğlu, Saim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  1985 yılında Fırat Üniversitesi Rektörlüğünce I. Âşıklar Şöleni düzenlenmişti. Bu şölende yarışmacıların yanında seyircilerin de katıldığı bir muamma sorulmuştu. Bu soruya pek çok kişi cevap vermişti. Ancak cevapların ...

View more