Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing FBE, Yüksek Lisans, İstatistik Koleksiyonu by Issue Date

Browsing FBE, Yüksek Lisans, İstatistik Koleksiyonu by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Yapıcı, Nimet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000-01-27)
  Bu çalışmada, Bulanık Doğrusal Programlama problemlerinin çözümleri için geliştirilen modeller ve sinir ağlarının bu modellere yaklaşımının genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci ...
 • Sinan, Alper (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003-09-01)
  Gözlem ve deney sonuçlarını değerlendirebilmek amacıyla geliştirilen modelleme tekniklerinden en çok kullanılanı regresyon tekniğidir Y = X/3 + e olarak yazılabilen çok değişkenli regresyon modelinin geçerliliğinden ...
 • Şahin, Nazmi (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004-06-25)
  Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, kavramlar ve tanımlar hakkında temel prensipleri ve matrisler ile oyun türlerine giriş anlatılmaktadır. İkinci bölümde Matris oyunlarının tablo ve formül edilerek çözüm ...
 • Cantay, Tülin (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005)
  Kovaryans analizi; varyans analizi ile regresyon analizinin bir kombinasyonu olup, deneysel çalışma sonuçlarını açıklamada büyük avantajlar ve kolaylıklar sağlamaktadır.Model, yarı deneysel çalışmalarda istatistiksel ...
 • Nizamlıoğlu, Nevruze (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005-09-28)
  Cumhuriyet dönemi öncesinde, nüfus hakkında tutulmuş kayıtlardan, Cumhuriyet sonrasında, ilki 1927 yılında yapılan nüfus sayımlarından, özellikle günümüzde nüfusun sayısının yanında, nitelikleri hakkında da önemli ve ...
 • Sezer, Demet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Bu tez çalışmasında hata terimleri arasında ilişki olan iki veya daha fazla regresyon denkleminin parametre tahminleri için geliştirilen Görünüşte lişkisiz Regresyon (G R) Yöntemi ele alınmış ve parametre tahminlerinin ...
 • Dilsiz, Bülent (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Bu araştırma; öğretmen tükenmişliği ve iş doyumunu; Konya merkez ve ilçelerinde ki orta öğretim kurumlarında rastgele bir popülasyon üzerinde yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk sayısı, branş, öğrenim durumu, hizmet yılı, ...
 • Zor, Hakan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Bu çalışma da, Konya ilinde yaşayan ortaöğretim öğrencilerinin okulda alan ve meslek seçerken ilgi duydukları ve yetenek sahibi oldukları alanları ve meslek seçimini etkileyen faktörleri bölgesel, türsel, cinsiyet farkı, ...
 • Bodur, Said (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-07-12)
  Bu çalisma, Konya ilinde toplumun aile sagligi konusundaki bilgi düzeyinin zaman içindeki degisiminin irdelenmesi amaciyla yapildi. Yöntem: Kesitsel tipteki bu saha arastirmasinin evreni, Konya ilinde yasayan toplumdur. ...
 • Can, Musa (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Bu çalışmada kalite kontrol sürecinde kullanılan kontrol araçları (kontrol grafikleri, serpilme diyagramı, pareto analizi, balık kılçığı gibi) ve deney tasarımı uygulamaları (tek yönlü varyans analizi, rasgele blok düzeni, ...
 • Öztürk, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-03-27)
  Çağımızda ülkeler arasındaki rekabet savaşının arkasında kalite yönetimi ve kalite güvencesi yatmakta, bunu en iyi başarabilen ülke ekonomik açıdan lider koltuğuna oturmaktadır. Japonya işletmelerinde uyguladığı Toplam ...
 • Gencer, Erol (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışmada, iki-yönlü tabakalı örneklemede, tabaka örnek hacimlerinin orantılı olarak tabakalardan seçilmesinde alternatif bir metot sunulmuştur. Bu amaçla 1960 yılında Bryant, Hartley ve Jessen tarafından geliştirilen ...
 • Aydıner, Öznur (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Çok değişkenli çok örnekli parametrik konum testinin varsayımlarının sağlanmadığı durumda Lawley ve Hotelling tarafından önerilen parametrik olmayan yönteme ilişkin hipotez testi programı yazılmıştır. Parametrik olmayan ...
 • Tekşen, Ümran Münire (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Gözlemlerin bulanık sayı olması durumunda lineer olmayan regresyon analizi için bazı yöntemler vardır. Yapay sinir agları, en küçük kareler destek vektör mekanizmasına dayalı bulanık regresyon ve bulanık en küçük mutlak ...
 • Çiftci, Fatma (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
 • Üstündağ, Emine (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmada verimlilik, verimlilik ölçümü ve verimlilik ölçüm metodu olan Veri Zarflama Analizi incelenmiştir. Girdi yönlü Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) kote ...
 • Çelik, Nuri (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Finansal piyasalarının kaçınılmaz bir unsuru olan riskin son 30 yılda önemli bir etken haline gelmesiyle, daha karmaşık risk yönetim tekniklerine gereksinim duyulmuştur. Riskin ölçülmesi için iki temel yöntem geliştirilmiştir. ...
 • Yanartaş, Saniye Serap (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmada, bulanık doğrusal regresyon analiz yöntemleri ele alınmıştır. Bu yöntemler doğrusal programlama temeline dayalı yöntemler ve bulanık en küçük kareler yöntemi olmak üzere iki ana başlık altında incelenecektir. ...
 • Yaman, Ümit (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Süreçlerin ve ürünlerin değişkenliğini doğru bir şekilde gözlemlemek için ölçüm değişkenliğini anlamak kaçınılmazdır. Tekrarüretebilirlik ve tekraredilebilirlik (Repeatability&Reproducibility, R&R) çalışması, aynı zamanda ...
 • Ülker, Meltem (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu tezde örneklem kovaryans matrisinin tüm karakteristik kökleri için güven aralıkları araştırıldı, bu kökler için güven aralıkları elde edildi. Monte Carlo simülasyonlarının sonuçlarına dayanan başka bir güven aralığı ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account