Selcuk University Digital Archive Systems

FBE, Yüksek Lisans, İstatistik Koleksiyonu

FBE, Yüksek Lisans, İstatistik Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Şahin, Aynur (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-01-21)
  Çok kriterli karar verme (ÇKKV), belirli kriterler altında çeşitli alternatifler içerisinden en uygun olanını seçme sürecidir. Karar verme sürecinde, belirsiz ve kesin olmayan bilgiler olması durumunda klasik ÇKKV yöntemleri ...
 • Satılmışoğlu, Hatice (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-09)
  Bu çalışmada yer değiştirebilir bağımlı bileşenlerden oluşan seri ve paralel sistemler için bazı güvenilirlik özellikleri incelenmiştir. Bileşenlerin yaşam zamanlarının üstel ve Weibull dağılımlarına sahip oldukları ve ...
 • Genç, Ali Alper (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-03-23)
  Bu tez çalışmasında, Moyal ve beta Moyal dağılımlarını genelleştiren beta Moyal slash isimli yeni bir dağılım sunulmuştur. Dağılıma ait momentler, mod, çarpıklık ve basıklık gibi dağılımsal özellikler incelenmiştir. Olasılık ...
 • Karakaya, Kadir (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-08-18)
  Bu tez çalışmasında, k-ardıl q-Binom dağılımının genellemesi yapılmıştır. ; n uzunluğundaki iki sonuçlu deneme dizilerinde l-örtüşen ardışık k başarı sayılarını temsil etmek üzere, rasgele değişkenine ilişkin dağılım ...
 • Babaoğlu, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-08-18)
  Büyük hacimdeki verilerden anlamlı bilgilerin elde edilmesi karmaşık bir süreç içerisinde gerçekleşmektedir. Bu sürecin en önemli adımı ise veri madenciliğidir. Veri madenciliği, büyük hacimli veri yığınları içerisinden ...
 • Şahin, Fatih (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-12-11)
  ϛ1,ϛ2,… bağımsız ve "0", "1" ve "2" değerlerini alan rasgele değişkenlerin dizisi olsun. Biz "1" I. tip başarıyı, "2" de II. tip başarıyı göstermek üzere kr ve kl pozitif tam sayıları için (Mallor ve Santos, 2003) ödül ...
 • Arıgün, Havva (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-10-13)
  Bir bileşen yada sistemin n=1,2,…anlarında belirli bir olasılıkla şoka maruz kalabileceği düşünülsün. Herhangi bir anda şoka maruz kalınması 1, kalınmaması ise 0 ile gösterilsin. Böylece herhangi bir sistem için zaman ...
 • Adelei, Obaida (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-10-13)
  Bu tezde, iki yeni dağılım önerilmiştir. Bu dağılımların dağılım fonksiyonu, kuantil fonksiyonu, hazard ve ters hazard fonksiyonları, değişim katsayısı, momentleri, çarpıklık ve basıklık katsayıları gibi özellikleri ...
 • Can, Musa (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Bu çalışmada kalite kontrol sürecinde kullanılan kontrol araçları (kontrol grafikleri, serpilme diyagramı, pareto analizi, balık kılçığı gibi) ve deney tasarımı uygulamaları (tek yönlü varyans analizi, rasgele blok düzeni, ...
 • Öztürk, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-03-27)
  Çağımızda ülkeler arasındaki rekabet savaşının arkasında kalite yönetimi ve kalite güvencesi yatmakta, bunu en iyi başarabilen ülke ekonomik açıdan lider koltuğuna oturmaktadır. Japonya işletmelerinde uyguladığı Toplam ...
 • Ülker, Meltem (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu tezde örneklem kovaryans matrisinin tüm karakteristik kökleri için güven aralıkları araştırıldı, bu kökler için güven aralıkları elde edildi. Monte Carlo simülasyonlarının sonuçlarına dayanan başka bir güven aralığı ...
 • Yaman, Ümit (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Süreçlerin ve ürünlerin değişkenliğini doğru bir şekilde gözlemlemek için ölçüm değişkenliğini anlamak kaçınılmazdır. Tekrarüretebilirlik ve tekraredilebilirlik (Repeatability&Reproducibility, R&R) çalışması, aynı zamanda ...
 • Yanartaş, Saniye Serap (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmada, bulanık doğrusal regresyon analiz yöntemleri ele alınmıştır. Bu yöntemler doğrusal programlama temeline dayalı yöntemler ve bulanık en küçük kareler yöntemi olmak üzere iki ana başlık altında incelenecektir. ...
 • Çelik, Nuri (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Finansal piyasalarının kaçınılmaz bir unsuru olan riskin son 30 yılda önemli bir etken haline gelmesiyle, daha karmaşık risk yönetim tekniklerine gereksinim duyulmuştur. Riskin ölçülmesi için iki temel yöntem geliştirilmiştir. ...
 • Üstündağ, Emine (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmada verimlilik, verimlilik ölçümü ve verimlilik ölçüm metodu olan Veri Zarflama Analizi incelenmiştir. Girdi yönlü Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) kote ...
 • Zor, Hakan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Bu çalışma da, Konya ilinde yaşayan ortaöğretim öğrencilerinin okulda alan ve meslek seçerken ilgi duydukları ve yetenek sahibi oldukları alanları ve meslek seçimini etkileyen faktörleri bölgesel, türsel, cinsiyet farkı, ...
 • Cantay, Tülin (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005)
  Kovaryans analizi; varyans analizi ile regresyon analizinin bir kombinasyonu olup, deneysel çalışma sonuçlarını açıklamada büyük avantajlar ve kolaylıklar sağlamaktadır.Model, yarı deneysel çalışmalarda istatistiksel ...
 • Bodur, Said (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-07-12)
  Bu çalisma, Konya ilinde toplumun aile sagligi konusundaki bilgi düzeyinin zaman içindeki degisiminin irdelenmesi amaciyla yapildi. Yöntem: Kesitsel tipteki bu saha arastirmasinin evreni, Konya ilinde yasayan toplumdur. ...
 • Dilsiz, Bülent (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Bu araştırma; öğretmen tükenmişliği ve iş doyumunu; Konya merkez ve ilçelerinde ki orta öğretim kurumlarında rastgele bir popülasyon üzerinde yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk sayısı, branş, öğrenim durumu, hizmet yılı, ...
 • Sezer, Demet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Bu tez çalışmasında hata terimleri arasında ilişki olan iki veya daha fazla regresyon denkleminin parametre tahminleri için geliştirilen Görünüşte lişkisiz Regresyon (G R) Yöntemi ele alınmış ve parametre tahminlerinin ...

View more