Selcuk University Digital Archive Systems

Koroner kalp hastalarında asimetrik dimetil arjinin (ADMA) düzeyleri ve dimetilarjinin dimetilamino hidrolaz (DDAH, E.C. 3.5.3.18) enziminin genetik varyasyonunun incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ünlü, Ali
dc.contributor.author Abuşoğlu, Sedat
dc.date.accessioned 2015-01-05T13:50:32Z
dc.date.available 2015-01-05T13:50:32Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Abuşoğlu, S. (2012). Koroner kalp hastalarında asimetrik dimetil arjinin (ADMA) düzeyleri ve dimetilarjinin dimetilamino hidrolaz (DDAH, E.C. 3.5.3.18) enziminin genetik varyasyonunun incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1242
dc.description.abstract Ateroskleroz tanısı almış olan 50 birey ve koroner aterosklerozu bulunmayan 50 kontrol bireyi çalışmaya dahil edilmiştir. Bu hastaların kardiyak belirteç düzeyleri ve risk faktörleri çalışma kapsamında incelenmiştir. ADMA ve Arjinin için hastalar oturur pozisyonda iken iki ayrı düz tüpe venöz kan örnekleri alındı. ADMA ve Arjinin örnekleri hemen soğuk zincire riayet edilerek soğutmalı santrifüj ile +4 0C de 2000 x g de 5 dakika santrifüj edildikten sonra serumları ayrıldı. Ayrılan serumlar sülfosalisilik asit ile uygulanan deproteinizasyon işleminden sonra ADMA ve Arjinin çalışmaları için ependorf tüplere aktarılıp ? 80 0 C de çalışma gününe kadar muhafaza edildi. DDAH gen polimorfizmi çalışmaları için aynı hasta ve kontrol grubundan K2-EDTA içeren tam kan tüplerine kan örnekleri alındı. Total kolesterol ve LDL kolesterol konsantrasyonlarında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (Sırasıyla p=0,955 ve p=0,960). Mann Whitney U analizi sonucunda hasta grubunda trigliserid düzeyleri kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak yüksek (p=0,033), HDL-kolesterol seviyeleri ise düşük tespit edilmiştir (p<0,001). Yine hasta grubunda aile öyküsü bulunması, sigara içimi ve diabetes mellitus sıklığı kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek saptanırken (sırasıyla p=0.004, p=0,026 ve p=0,010) hipertansiyon için bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (p=0,07) ADMA ile Total kolesterol ve LDL-kolesterol arasında herhangi bir korelasyon saptanamamıştır. Total kolesterol ile LDL kolesterol arasında ise pozitif bir korelasyon bulunmaktadır. Hasta grubundan bir kişide DDAH 1 gen polimorfizmi heterozigot bulunurken homozigot mutant genotip hiçbir katılımcıda gözlenmemiştir. Diğer katılımcılarda genin ilgili bölgesi wild tip olarak belirlenmiştir.. Sonuç olarak daha geniş bir populasyon ile yapılacak polimorfizm çalışmaları ve bu polimorfik bireylerde risk faktörlerinin detaylı olarak incelenmesi yüksek ADMA düzeylerinin kardiyovasküler olaylardaki rolünü netleştirilmesi adına katkı sağlayacaktır. tr_TR
dc.description.abstract Fifty patients diagnosed with coronary heart disease and fifty healthy subjects were included to this study. Risk factors and levels of cardiac markers were eveluated. For arginine and ADMA measurements, venous blood samples were collected from patients at sitting position to two different anticoagulant free tubes. Serum was seperated by centrifugation of tubes at +4 0C at 2000 g for five minutes according to the procedures. After deproteinization with sulfosalicylic acid, serum was stored in eppendorff tubes at -80 0C until arginine and ADMA analysis. For DDAH gene polymorphism analysis, blood samples were taken from all subjects to K2-EDTA containing tubes. There was no significant difference for total cholesterol and LDL-cholesterol levels between groups (p=0,955 and p=0,960 respectively). By Mann-Whitney U analysis, triglyceride levels were higher in patients and HDL-cholesterol levels were lower compared to the control group (p=0,033 and p<0,001, respectively). Patients have higher incidence for family history, smoking and diabetes mellitus (p=0.004, p=0,026 and p=0,010,respectively) compared with control group, but there was no difference for hypertension (p=0,07). There was no correlation between ADMA, total cholesterol and LDL-cholesterol. Also there was a positive correlation between total and LDL-cholesterol. One patient was heterozygosit polymorphic for DDAH 1 gene and there was no homozygotic polymorphic individual from all groups. Rest of the participants showed wild type of DDAH 1 gene. Consequently, polymorphism studies which are performed with bigger population and detailed investigation of risk factors in these polymorphic individuals will contribute to ensure the role of high ADMA levels in cardiovascular diseases. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Koroner kalp hastalığı tr_TR
dc.subject Asimetrik dimetil arginin tr_TR
dc.subject DDAH tr_TR
dc.subject Polimorfizm tr_TR
dc.subject Coronary heart disease tr_TR
dc.subject Asymmetric dimethylarginine tr_TR
dc.subject Polymorphism tr_TR
dc.title Koroner kalp hastalarında asimetrik dimetil arjinin (ADMA) düzeyleri ve dimetilarjinin dimetilamino hidrolaz (DDAH, E.C. 3.5.3.18) enziminin genetik varyasyonunun incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation of the genetic variation of dimethylarginine dimethylaminohydrolase (DDAH,E.C. 3.5.3.18) enzyme and the levels of asymmetric dimethylarginine (ADMA) in patients with coronary heart disease tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account