Selcuk University Digital Archive Systems

Bazı değişkenlere göre okulöncesi çocuklarının cinsiyet rolü davranışlarının incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seçer, Zarife Şahin
dc.contributor.author Ünlü, Ayşe
dc.date.accessioned 2014-12-29T16:15:27Z
dc.date.available 2014-12-29T16:15:27Z
dc.date.issued 2012-02-14
dc.identifier.citation Ünlü, A. (2012). Bazı değişkenlere göre okulöncesi çocuklarının cinsiyet rolü davranışlarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1193
dc.description.abstract Bu araştırmada, bazı değişkenlere göre okulöncesi çocuklarının cinsiyet rolü davranışları incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkenini okulöncesi çocukların cinsiyet rolü davranışları; bağımsız değişkeni ise kız ve erkek çocuklarının cinsiyet, yaş, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, çocukların annesinin çalışıp çalışmama durumu ve kurumda bulundukları süre oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu 2010-2011 eğitim öğretim yılında Konya ili, Selçuklu, Meram ve Karatay ilçesi ilköğretim okullarının anasınıfları ve anaokullarında eğitim alan ve yansız atama ile seçilen dört-altı yaş grubu 527 çocuktan oluşmaktadır. Araştırmada çocukların cinsiyet rolü davranışlarını belirlemek amacı ile, Orijinali Pre-School Activities Inventory (PSAI) olan Susan Golombek ve Juhn Rust (2009) tarafından geliştirilen okul öncesi etkinlik envanteri kullanılmıştır. Ölçekler okulöncesi öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde; kız ve erkek çocuklarının okulöncesi etkinlik envanteri ölçeğinden aldıkları puanların, cinsiyet, yaş, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, anne çalışma durumu, anaokulunda bulunduğu süre değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ise F testi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir: -Cinsiyete göre okulöncesi çocukların cinsiyet rolü davranış puan ortalamaları kızların erkeklerden anlamlı düzeyde farklı çıktığı görülmektedir. -Yaşa göre okulöncesi dört yaş, beş yaş ve altı yaş kız çocukların cinsiyet rolü davranışları istatistiksel olarak anlamlıdır. -İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite mezunu annelerin okulöncesi kız çocuklarının cinsiyet rolü davranış puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Anne eğitim düzeyine göre kız çocukların cinsiyet rolü davranışları istatistiksel olarak anlamlı değildir. - Baba eğitim düzeyine göre kız çocukların cinsiyet rolü davranışları istatistiksel olarak anlamlı değildir. -Anne çalışma durumuna göre annesi çalışmayan okulöncesi kız çocukların cinsiyet rolü davranışları istatistiksel olarak anlamlıdır. -Kurumda bulundukları süreye göre okulöncesi kız çocukların cinsiyet rolü davranış puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. -Yaşa göre okulöncesi beş yaş ve altı yaş erkek çocukların cinsiyet rolü davranışları istatistiksel olarak anlamlı değildir. -İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite mezunu annelerin okulöncesi erkek çocuklarının cinsiyet rolü davranış puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Anne eğitim düzeyine göre erkek çocukların cinsiyet rolü davranışları istatistiksel olarak anlamlı değildir. -Baba eğitim düzeyine göre erkek çocukların cinsiyet rolü davranışları istatistiksel olarak anlamlı değildir. -Anne çalışma durumuna göre annesi çalışmayan okulöncesi erkek çocukların cinsiyet rolü davranışları istatistiksel olarak anlamlıdır. -Kurumda bulundukları süreye göre okulöncesi erkek çocukların cinsiyet rolü davranış puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Anahtar Kelimeler: Okulöncesi Eğitim, Cinsiyet Rolü, Cinsiyet Rolü Davranışları tr_TR
dc.description.abstract In this research, according to some variables of gender role behaviors of preschool children were examined. The dependent variable of the research is "gender role behaviors"; the independent variables of it are both girls and boys gender, age, mother's education level, father's education level, work status of children's mothers and their existence time in the institutions. Working group of the research is composed of 527 children who are selected by impartial assignment, from primary schools and kindergartens of Selçuklu, Meram and Karatay districts of province of Konya, in 2010-2011 Training and Education Period. In the Research, in order to determine the role of gender behavior of children, pre-school activity inventory, of that original name is PSAI, which was developed by Susan Rust Golombek and Juhn (2009), was used. Scales were filled up by preschool teachers. In the analysis of the data obtained from this study, F test was applied in order to determine whether the scores of both girls and boys, which is obtained from the scale of pre-school activity inventory, is differed or not from the parameters such as gender, age, mother's education level, father's education level, maternal employment status, preschool children's existence time in kindergarten. The findings of the research are summarized below: -The girls mean scores of gender-role behavior of preschool children according to gender, is significantly different from that of boys. -Gender role behavior of preschool-age girls of four years, five years and six years, according to age, is statistically significant. -There is no significant difference between Primary, secondary and university graduated mothers preschool girls gender role behavior. Gender role behavior of children according to mother's education level is not statistically significant. - Gender role behavior of girls according to father's education level is not statistically significant. -Gender role behavior of children according to age of preschool children of four age, five age and six age, is not statistically significant. - There is no significant difference between the scores of gender role behavior of preschool children whose mothers are graduated from primary school, secondary school and university. Gender role behavior of children according to mother's education level is not statistically significant. - Gender role behavior of children according to father's education level is not statistically significant. -According to mother's working status, Gender role behavior of preschool girls whose mothers are not working, is statistically significant. -There is no significant difference between the mean scores of gender-role behavior of preschool girls according to the time passed in the kindergartens. -Gender role behavior of boys according to age of preschool children of five age and six age, is not statistically significant. - There is no significant difference between the scores of gender role behavior of preschool boys whose mothers are graduated from primary school, secondary school and university. Gender role behaviors of children according to mother's education level are not statistically significant. - Gender role behavior of boys according to father's education level is not statistically significant. -According to mother's working status, Gender role behaviors of preschool boys whose mothers are not working, are statistically significant. -There is no significant difference between the mean scores of gender-role behavior of preschool boys according to the time passed in the kindergartens. Key Words: Pre-school Education, Gender Role, Gender Role Behavior tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Okul öncesi eğitim tr_TR
dc.subject Cinsiyet rolü tr_TR
dc.subject Cinsiyet rolü davranışları tr_TR
dc.subject Preschool education tr_TR
dc.subject Gender role tr_TR
dc.subject Gender role behavior tr_TR
dc.title Bazı değişkenlere göre okulöncesi çocuklarının cinsiyet rolü davranışlarının incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation of gender role behavior of preschool children by some of the variables tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account