Selcuk University Digital Archive Systems

Mastitisin benzimidazol anthelmintiklerin sütle atılım farmakokinetiği üzerindeki etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Traş, Bünyamin
dc.contributor.author Sezgin, Alper
dc.date.accessioned 2014-12-29T16:01:11Z
dc.date.available 2014-12-29T16:01:11Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Sezgin, A. (2012). Mastitisin benzimidazol anthelmintiklerin sütle atılım farmakokinetiği üzerindeki etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1187
dc.description.abstract Benzimidazol antelmintiklerin sütte davranıĢı üzerine mastitisin etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan bu çalıĢmada; bir veya iki meme lobunda klinik olarak mastitis olduğu belirlenen ve erken gebelik döneminde olmayan (1,5 aylık) 7 adet Ġsviçre Esmeri ırkı sığırlar kullanıldı. ÇalıĢmada çapraz dizayn yöntemi kullanıldı. Hayvanlarda mastitis varken ve tedavi edildikten sonra oral yolla tek doz albendazol, triklabendazol ve fenbendazol sırasıyla 7. 5 mg/kg, 10 mg/kg, ve 7.5 mg/kg dozlarında uygulandı. Ġlaç uygulamasını takiben 0., 8., 16., 24., 36., 48., 72. saatte ve 5. günde süt ve kan örnekleri alındı. Toplanan örneklerin, katı faz yöntemi ile (Solid Phase Extraction) ekstraksiyonu yapılarak HPLC metodu ile analizi gerçekleĢtirildi. ABZ, ABZSO, ABZSO2, TKBZ, TKBZSO, TKBZSO2, FBZ, FBZSO ve FBSO2’in geri kazanım çalıĢmalarındaki kromotogramlar üzerinde gözlenebilirlik sınırı (Limit of Detection, LOD) 1 g/L (ppb); ölçülebilirlik sınırı (Limit of Quantification, LOQ) ise 5 g/L (ppb) olarak ve geri kazanım değerleri ise sırasıyla % 84, 89, 94, 97, 89, 94, 85 ve 90 olarak belirlenmiĢtir. Mastitisin ilaçlardan sadece ABZ’un sütteki davranıĢında değiĢikliğe neden olduğu belirlendi. Sağlıklı ve mastitisli sütlerde ABZSO, ABZSO2, TKBZSO, TKBZSO2, FBZ ve FBSO2 için hesaplanan EAAsüt/EAAplazma oranları normal süt için 0.96, 0.95, 0.97, 0.92, 0.91 ve 0.89 iken mastitisli sütler için sırasıyla 1.28, 1.21, 0.98, 0.93, 0.97 ve 0.94 olarak hesaplandı. Mastitisli ve normal sütlerde ABZSO, ABZSO2 için hesaplanan biyolojik yarılanma ömrü 24.01, 20.92, 17.49 ve 19.77 saattir. Ġsviçre Esmeri ırkı sığırlarda ABZSO, ABZSO2, TKBZSO, TKBZSO2, FBZ, FBZSO ve FBSO2 için kan biyolojik yarılanma ömrü sırasıyla 10.55, 9.94, 24.11, 31.75, 14.68, 20.13 ve 16.75 saat olarak hesaplandı. tr_TR
dc.description.abstract Benzimidazole anthelmintic drugs in order to investigate the effects of mastitis on milk behavior in this study; as a subclinical mastitis infection in one or two udder quarters and during early pregnancy are not identified (1.5 months) were used in 7 Brown Swiss cattle breed. The study used a method designed to cross. While animals with mastitis and after treatment, single oral dose albendazole, triclabendazole and fenbendazole 7. 5 mg/kg, 10 mg/kg and 7.5 mg/kg doses were applied, respectively. Following drug application at 0., 8., 16., 24., 36., 48., 72. hours and 5 d milk and blood samples were collected. The collected samples was extracted SPE (Solid Phase Extraction) and analysed by HPLC. ABZ, ABZSO, ABZSO2, TKBZ, TKBZSO, TKBZSO2, FBZ, FBZSO and FBSO2 of recovery studies on chromotograms observability limit (Limit of Detection, LOD) 1 g/L (ppb); measurability limit (Limit of Quantification, LOQ) 5 g/L (ppb) and recovery rates % 84, 89, 94, 97, 89, 94, 85 ve 90 determined respectively. Mastitis caused by changes in the behavior of drugs in milk was determined only ABZ. AUCmilk/AUCplasma rates, respectively calculated as 0.96, 0.95, 0.97, 0.92, 0.91 and 0.89 for ABZSO, ABZSO2, TKBZSO, TKBZSO2, FBZ and FBSO in normal milks, for mastitic milk was1.28, 1.21, 0.98, 0.93, 0.97 and 0.94 calculated. Mastitic and normal milk, the milk biological half-life calculated for ABZSO ve ABZSO2 24.01, 20.92, 17.49 and 19.77 hours. The biological half-life of plasma to Brown Swiss cattle breed for ABZSO, ABZSO2, TKBZSO, TKBZSO2, FBZ and FBSO 10.55, 9.94, 24.11, 31.75, 14.68, 20.13 and 16.75 hours wre calculated. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject İnekler tr_TR
dc.subject Mastitis tr_TR
dc.subject Benzimidazol antelmintikler tr_TR
dc.subject Farmakokinetik tr_TR
dc.subject Cows tr_TR
dc.subject Benzimidazole anthelmintics tr_TR
dc.subject Pharmacokinetic tr_TR
dc.title Mastitisin benzimidazol anthelmintiklerin sütle atılım farmakokinetiği üzerindeki etkisi tr_TR
dc.title.alternative Effects of mastitis on pharmacokinetics of elimination with milk of benzimidazole anthelmintics tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account