Selcuk University Digital Archive Systems

Avülse diş saklama solüsyonlarının periodontal ligament fibroblastları farklanma mekanizması üzerine etkilerinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yıldırım, Sibel
dc.contributor.advisor Kars, Meltem Demirel
dc.contributor.author Bağ, İrem
dc.date.accessioned 2018-07-26T08:21:09Z
dc.date.available 2018-07-26T08:21:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Bağ, İ. (2015). Avülse diş saklama solüsyonlarının periodontal ligament fibroblastları farklanma mekanizması üzerine etkilerinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi,Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11462
dc.description.abstract Avülsiyon dişin alveoler soketten tamamen ayrılması olarak tanımlanır. Avülsiyon olgularında, avülse olan dişin soketine derhal yerleştirilemediği durumlarda PDL hücrelerinin canlılığını sürdürmelerine yardımcı olacak bir solüsyon içerisinde saklanması gerekmektedir. Literatürde HBSS ve sütün PDL hücreleri canlılığı üzerine etkileri değerlendirilmiş ve ideale yakın özellikler sergiledikleri görülmüştür. Bu tez kapsamında süt ve HBSS'nin PDL hücrelerinin farklanmasına yol açıp açmadığının incelenmesi hedeflenmiştir. Avülse dişi taklit eden çekilmiş dişler HBSS, süt ve DMEM- F12 (pozitif kontrol) solüsyonlarında 4°C'de 30- 60 dk ve 12 saat sürelerinde bekletilmiştir. Sonra bu dişlerin PDL dokusundan elde edilen PDLF'larının çoğalma dinamikleri hücre proliferasyon grafikleri ve PDT değerleri ile PDLF'nin osteoblast veya osteoklasta farklanma eğilimi gösterip göstermedikleri ya da fibroblast kimliğini koruyup korumadıkları immünfloresan (IF) işaretleyiciler kullanılarak konfokal mikroskop ile değerlendirilmiştir. PDLF'lerin osteoblasta farklanmaları Runx2, osteoklasta farklanmaları RANKL ve fibroblast kimliklerini korumaları COL 12 işaretleyicilerinin ifadeleri incelenerek değerlendirilmiştir. PDLF'lerin çoğalma dinamikleri değerlendirildiğinde gruplar arasında ortalama hücre sayıları ve PDT değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (p˃ 0,05). HBSS grupları IF sonuçları incelendiğinde Runx2 ifadesinde artış gözlenirken, RANKL ifadesinde değişiklik olmadığı ve COL 12 ifadesinin azaldığı görülmüştür. Süt grubunda ise Runx2 ifadesinde azalma, RANKL ve COL 12 ifadesinde değişiklik olmadığı görülürken DMEM- F12 grubunda Runx2 ifadesinde azalma, RANKL ifadesinde artma ve COL 12 ifadesinde değişiklik olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. HBSS grubunda Runx2 ifadesinde artış gözlenmesi PDLF'lerin osteojenik farklanma eğiliminde olduğunu, DMEM- F12 grubunda ise RANKL ifadesinde artış gözlenmesi osteoklastojenik farklanma eğiliminde olduğunu göstermiştir. Süt grubunda PDLF'lerin Runx2 ifadesinde azalma ile birlikte RANKL ve COL 12 ifadelerinde değişiklik olmaması PDLF'lerin fibroblast kimliklerini koruduklarını göstermiştir. Sonuç olarak süt PDLF'lerin hem canlılığını hem de fibroblast kimliklerini koruyabilme özelliği ile avülse diş saklama solüsyonu olarak tavsiye edilebilir. tr_TR
dc.description.abstract Avulsion is defined as a complete displacement of a tooth from its socket. In an avulsion case, the avulsed tooth must be store in a solution which maintain the PDL cells viability when it couldn't replanted its socket immediately. In literature effects of HBSS and milk on PDL cell viability have been evaluated and they display feature similar to ideal solution. In the content of the thesis, the aim is investigating whether HBSS and milk leads to PDL cells differentiation or not. The extracted teeth which mimiced the avulsed teeth immersed in HBSS, milk and DMEM- F12 (positive control) at 4°C for 30- 60 min or 12 h. Then it was evaluated the growth dynamics of PDLF which were obtained from avulsed teeth's PDL tissue with cell proliferation graphics and PDT values, whether PDLF lean to osteoblast or osteoclast differentiation, protect their fibroblast identity or not, using IF markers with confocal microscope. PDLF's osteoblast differentiation by Runx2, osteoclast differentiation by RANKL and protecting fibroblast identity by COL12 expression was evaluated. When PDLF's growth dynamics were evaluated by percentage of cell number and PDT values, there weren't statistically significant difference between groups. In HBSS groups, Runx2 expression increased while RANKL expression was stable and COL 12 expression decreased. In milk groups, Runx2 expression decreased but RANKL and COL 12 expression were stable. Runx2 expression decreased while RANKL expression increased and COL 12 expression was stable in DMEM- F12 groups. Increased expression of Runx2 in HBSS groups showed that PDLF lean to osteogenic differentiation while increased level of RANKL in DMEM- F12 groups showed that PDLF lean to osteoclastogenic differentiation. On the other hand, in milk groups, decreasing Runx2 but stable RANKL and COL 12 expression showed that PLDF protected their fibroblast identity. Consequently, milk is advisable for avulsion storage media because of protecting PLDF's viability and their fibroblast identity. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından proje 13202039 numarası ile desteklenmiştir tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Avülse diş saklama solüsyonu tr_TR
dc.subject Hank’s balanced salt solution tr_TR
dc.subject Hücre farklanması tr_TR
dc.subject Periodontal ligament fibroblastları tr_TR
dc.subject Süt tr_TR
dc.subject Cell differentiation tr_TR
dc.subject Hank’s balanced salt solution tr_TR
dc.subject Milk tr_TR
dc.subject Periodontal ligament fibroblasts, tr_TR
dc.subject Storage media for avulsed teeth tr_TR
dc.title Avülse diş saklama solüsyonlarının periodontal ligament fibroblastları farklanma mekanizması üzerine etkilerinin araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Investigation of the avulsion storage media's effects on periodontal ligament fibroblasts differentiation mechanism tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account