2003, Cilt 2, Sayı 4

 

Recent Submissions

 • Altunbaş, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003)
  Kitle iletişim araçları arasında ortaya çıkışından itibaren en önemlisi olan televizyon, reklam aracı olarak da önemli bir paya sahiptir. Hem göze hem de kulağa hitap eden tek iletişim aracı olması bu payı doğuran temel ...
 • Demirpolat, Anzavur (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003)
  Konya'da yürütülen saha çalışmasına dayanan bu çalışma, dini değerlerin Türkiye'de yeni bir Müslüman girişimci profilinin yükselişindeki rolünü anlamaya çabalar. Diğer bir deyişle, bu çalışma yükselen Müslüman girişimci ...
 • Çakır, Vedat (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003)
  Televizyon yayıncılığı, sektörel anlamda diğer iş kolları ile karşılaştırma yapıldığında örgütlenme yapıları itibariyle birbiriyle paralellik göstermeyen ender alanlardandır. Yani bir çok iş kolunda örgütlenme modelleri ...
 • Sofuoğlu, Hikmet (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003)
  Sanat ve toplumdaki dönüşümlerde teknolojinin her türü önemli roller oynamıştır; örneğin fotoğrafın bulunuşu sanatın işlevi sorununu getirmiştir. Özellikle foto-mekanik yeniden üretimin kullanımı, sanat yapıtının kopyalarında ...
 • Terkan, Banu (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003)
  Toplumda kadın ve erkek rollerinin belirlenerek, belli davranış şekillerinin oluşması, toplumsallaşma süreci içinde gerçekleşmektedir. Toplumsallaşmanın içinde barındırdığı değerler, kadın ve erkek açısından farklı özellikler ...
 • Kızılca, Gül Karagöz (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003)
  Bu yazıda Mahmut Bey'in (Soydan) sahibi olduğu Milliyet aracılığıyla yerli özel sermaye çevrelerinin dahil olduğu devletçilik tartışmaları incelenmiştir. 1923-1929 arasında Türkiye'de liberal iktisat politikası egemendir. ...
 • Armağan, Ahsen (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003)
  Konjonktürel değişime bağlı olarak yaşanan yeniden yapılanma süreci her alanda olduğu gibi basın işletmelerinde de gözlenmektedir. Ne var ki bu süreç her zaman düzgün ve dengeli bir trend izlemeyip, çoğu zaman çatışmayı ...
 • Şimşek, Sedat (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003)
  Bu çalışmada 21.yüzyılın en önemli buluşlarından olan İnternet'in tarihçesi, gelişim süreci ve günümüzde ne kadar popüler olduğuyla ilgili pek çok konu incelenmeye çalışılmıştır. Ancak çalışmamızın asıl hedefi on-line yayın ...
 • Yüzer, T. Volkan (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003)
  İletişim alanında büyük gelişmelerin yaşandığı yirminci yüzyılda ortaya çıkan iletişim araçlarından biri de internettir. İnternet, 1990'lı yıllardan sonra dünya çapında büyük bir yayılma göstermiştir. 2000'li yılların ...
 • Şeker, Mustafa (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003)
  Nesnellik meslek kodlarında ve gazetecilik kitaplarında evrensel normları belirlenen bir gazetecilik ilkesidir. Gazetecilik mesleğinin geçirdiği evreler sonucunda bugün nesnellik itiraz edilmeyen bir norm haline gelmiştir. ...
 • Gürcan, Halil İbrahim (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003)
  İnternetle birlikte haber yayımcılığında hızla yerini alan haber siteleri, internet kullanıcılarının fazlaca rağbet ettikleri siteleri oluşturmaktadır. Her geçen gün sayıları artan haber sitelerinin içerik ve tasarımına ...
 • Özüpek, M. Nejat (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003)
  Halkla ilişkilerin insanların toplum halinde yaşamaya başlamaları ile ortaya çıktığı genel olarak kabul gören bir görüştür. Halkla ilişkiler faaliyetleri, yüzyıllardan beri çeşitli şekillerde çeşitli araçlar kullanılarak ...
 • Şimşek, Sedat (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003)
  Bu çalışmada kitle iletişim araçları sayesinde küçük bir köy "global köy" haline gelen dünyamızda güçlü ülkelerin güçsüz ülkeler üzerindeki emperyalist düşüncelerini uygulamalarında kullandıkları silahlardan birisi olan ...
 • Terkan, Nurullah (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003)
  Bu çalışma siyasal sistemlerdeki halkla ilişkilerin incelenmesine yönelik yapılmıştır. Çalışmanın amacı siyasal sistemin yapısından etkilenen halkla ilişkilerin bugünkü anlamı ile hangi siyasal sis-temde bulunabileceğinin ...
 • Aktaş, Hasret (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003)
  Gelişmiş toplumlarda, farklılaşmış çok fazla alt sisteme sahip bir sosyal sistem oluşmuştur. Siyaset bu alt sistemlerden biridir ve diğer alt sistemlerden farklı, siyasi sistem için gerekli fonksiyonları ya da yapısal ...
 • Toruk, İbrahim (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003)
  Bu çalışmada, 1970 ile 2000 yılları arasındaki süreçte Konya'da yaşanan siyasi gelişmeler, özellikle sayısal veriler ortaya konarak ve bu değerler, Türkiye ortalama verileriyle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada ...
 • Kalender, Ahmet (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003)
  Siyasal partiler ve adaylar, seçmenlerin karar süreçlerini etkilemek amacıyla çeşitli çalışmalar yaparlar. Günümüzde bu çalışmalar daha çok iletişim araç ve yöntemleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. İletişim araç ve yöntemlerinin ...
 • Aydoğan, Filiz (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003)
  Yunan uygarlığının gelişmesinde en önemli etken, üretim işlerinin köleler ve zanaatkarlar tarafından yapılması nedeniyle özgür vatandaşların sanat, politika ve felsefeyle uğraşmalarının sağlanmış olmasıdır. Eski Yunan'da ...
 • Canöz, Kadir (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003)
  İnsanların günlük yaşantılarında yapmış oldukları hareketlerin her ne kadar görünen bir nedeni var ise de; asıl neden onların zihinlerinde var olan değer ve tutumlar olarak bilinmektedir. Elit seçilmişlere yönelik yapılan ...
 • Atabek, Nejdet (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003)
  Propaganda, kitle iletişim araçlarının ve bilgi teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak özellikle 20. yüzyılın başından günümüze kadar toplumsal yaşamda önemini giderek arttıran bir olgudur. Demokratik rejimlerin ...

View more