Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Özel Hukuk Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Özel Hukuk Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Cerit, Pınar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Limited şirket, Türk Ticaret Kanununda düzenleme altına alınmış, tüzel kişiliğe haiz bir şirket türüdür. Kuruluşu, işleyişi, organları gibi tüm özellikleri kanun ile düzenleme altına alınan limited şirketin sona ermesi de ...
 • Kaderoğlu, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  Fikir ürünlerini, ki ilerin emek, zaman ve yaratıcılıkları harcayarak ortaya koydu u nazara alınırsa, bu ürünlerin kar ılıksız olarak toplum tarafından tüketilmesinin adalet duygusuyla ba da mayaca ı kaçınılmaz olarak kabul ...
 • Gürsoy, Serkan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  İşletmelerin mal ya da hizmetlerini diğer işletmelerinkinden ayırt etmek için kullandıkları işaretlerin, toplum menfaatleriyle ters düşmemek kaydıyla kullanılmasının ve bu şekilde gelişen ekonomiye ayak uydurmanın daha ...
 • Kamış, Agah Oktay (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Fikri mülkiyet hakları, bunlara sahip her işletmenin yararlandığı ve özel koruma altına alınmasını istediği takdirde ise, gerekli tescil işlemini yaptırmak zorunda olduğu haklardır. Markanın korunması, bedeni ve fikri ...
 • Çetinkaya, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Marka, sahip olduğu önemli fonksiyonlar gereği 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile koruma altına alınmıştır. İş bu KHK'nın belirlediği şartlara uyularak TPE nezdinde tescili sağlanan markaya ...
 • Canpolat, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-03-04)
  Medeni Usul Hukukunda Hadise başlıklı çalışmamızda konuyu altı kısma ayırarak inceledik. Birinci kısımda hadise kavramının tanımını yaptık. Daha sonra tarihi incelemesine yer verdik. İkinci kısımda ise Medeni Usul Hukukunda ...
 • Ercan, Meltem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-08-03)
  Davalı, dava dilekçesinde ileri sürülmemiş olan karşı vakıalara dayanarak davanın reddini isteyebilir. Davalı bu durumda davacının ileri sürdüğü vakıaları tartışmaksızın, karşı vakıalarla davacının iddia ettiği hakkın ...
 • Çelik, Zehra Demirci (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Davaya vekâlet ehliyeti, davanın tarafları dışında üçüncü bir kimsenin vekil sıfatıyla bir davayı yürütebilmesi için kanunen sahip olması gereken ehliyettir. Türk hukukunda dava açmak ve davayı takip etmek için vekil tutmak ...
 • Kulbay, Duygu (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Bölge adliye mahkemeleri ikinci derece görev yapmak üzere kurulmuş olan mahkemelerdir. lk derece mahkemesinin kararını hem maddû açıdan hem de hukukû açıdan incelemekle görevlidir. Bölge adliye mahkemelerinin kurulmasıyla ...
 • İnan, Muhammet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-06-22)
  Talep neticesinin niceliğine göre bir dava çeşidi olan kısmi dava, medeni usul hukukunun uygulamada sıklıkla rastladığımız en önemli kurumlarından birisidir. Davacının bölünebilir nitelikteki talebinin tamamını tek bir ...
 • Arslantaş, Mete (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Mahkemeler ancak kendi yargı çevreleri içinde yargılama faaliyetinde bulunabilirler. Mahkemeler kendi yargı çevresi dışında (başka bir mahkemenin yargı çevresi içinde) olan usulî işlemleri, o yargı çevresine giderek ...
 • Sarıhan, Banu Bilge (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994)
 • Günay, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Küresellesme, gün geçtikçe artan uluslararası rekabet ve teknolojideki hızlı gelismeler, hayatın diger alanlarında oldugu gibi çalısma hayatında da bir takım yenilikleri ve degisiklikleri beraberinde getirmistir. Küresellesme, ...
 • Ziyatov, Fanis (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003)
 • Demirci, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
 • Gören, Serdar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-25)
  Çalışmada "rehin türü olan ipotek" incelenmektedir. İpoteğin tanımı, rehin ve diğer haklarla olan ilişkisi, kapsamı, sınırları, günümüzde karşılaşılan ipotek türleri, ipoteğin güvence durumu, kurulması, sona ermesi, güncel; ...
 • Altıntaş, Sümeyye (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-07-06)
  Mahkeme yargılamasına bir alternatif olarak ortaya çıkan tahkim, son yıllarda uygulaması artan bir çözüm yoludur. İç hukuk sistemimiz açısından da son derece yeni olan bu kurum, uluslararası hukukun yanı sıra hukukumuzda ...
 • Boyacıoğlu, Cumhur (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995)
 • Bozkurt, Salim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-10-12)
  "Ticari Davalar" isimli bu çalışmanın amacı, ticari davaların neler olduğu ve bu davaların hangi mahkemede görülmesi gerektiği sorununun incelenmesidir. Bu incelemeler, 1.7.2012 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ...
 • Dal, Çağatay (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Tezimin konusu olan "Ticari iş kavram ve sonuçları? kavramı, ticari hayatta ticari iş ve adi iş ayrımının önemini ve gerekliliğini vurgulamakta olup, esas olarak 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 3. ve 21. maddeleri ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account