Selcuk University Digital Archive Systems

SBE, Yüksek Lisans, Özel Hukuk Koleksiyonu

SBE, Yüksek Lisans, Özel Hukuk Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Endes, Nurtaç (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-09-22)
  Amerika'da 2007 yılında başlayan, daha sonra tüm dünyayı saran küresel mali krizin dünya ekonomisi üzerindeki etkisi, ülkemizde de 2008, 2009 ve 2010 yıllarında yoğun şekilde ortaya çıkmıştır. Küreselleşmeye bağlı olarak, ...
 • Gören, Serdar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-25)
  Çalışmada "rehin türü olan ipotek" incelenmektedir. İpoteğin tanımı, rehin ve diğer haklarla olan ilişkisi, kapsamı, sınırları, günümüzde karşılaşılan ipotek türleri, ipoteğin güvence durumu, kurulması, sona ermesi, güncel; ...
 • Mollaoğlu, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-08)
  Türkiye'de kooperatifler 1163 sayılı kanunla "teşekkül" olarak tanımlanmış iken 5146 sayılı kanunla yapılan değişiklikle "ortaklık" olarak adlandırılmış ve son olarak da 6102 sayılı kanunla ticaret şirketleri arasında ...
 • Ayan, Hasan Alparslan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-04-03)
  Türk İş Hukukunda bireylerin bir işverene bağımlı olarak çalışması, 4857 İş Kanunu'nda düzenlenmiştir. Kanun koyucu çalışma hayatını düzenlerken bireyleri, vatandaş ve yabancı olarak ayırmamış, bütünleyici bir anlayış ile ...
 • Bozkurt, Salim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-10-12)
  "Ticari Davalar" isimli bu çalışmanın amacı, ticari davaların neler olduğu ve bu davaların hangi mahkemede görülmesi gerektiği sorununun incelenmesidir. Bu incelemeler, 1.7.2012 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ...
 • Deniz, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-10-27)
  Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu'nda özel olarak düzenlenmiş olan bir sözleşme tipi değildir. Türk Borçlar ICanunu'nda düzenlenmiş olan eser sözleşmesi ile taşınmaz satım sözleşmesinin unsurlarım ...
 • Çöldemli, Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-07-07)
  07 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Türkiye'de işçi – işveren ilişkileri açısından önemli bir role sahiptir. Bu kanunda özellikle ILO'nun ...
 • Altıntaş, Sümeyye (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-07-06)
  Mahkeme yargılamasına bir alternatif olarak ortaya çıkan tahkim, son yıllarda uygulaması artan bir çözüm yoludur. İç hukuk sistemimiz açısından da son derece yeni olan bu kurum, uluslararası hukukun yanı sıra hukukumuzda ...
 • Cinbaş, Mustafa Eser (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-02-27)
  "Bonoda Ödeme" isimli bu çalışmanın amacı, bonoda ödeme kavramının ve ödemenin sonuçlarının incelenmesidir. Bu incelemeler, 01.07.2012 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri esas alınarak yapılmıştır. Altı ...
 • Akkurt, Sinan Sami (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  ?Türk Medenî Hukukunda Evlenmenin Butlanı? isimli bu çalışma, toplumun temeli olarak nitelendirilen aile kurumunun sağlıklı olarak kurulabilmesi için hukuken gerekli olan kıstaslar ile bu kıstaslardan yoksun bulunan evlenme ...
 • Karakaş, Gülin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-11-03)
  Sendika özgürlüğü ilkesine göre; isçiler istedikleri zaman istedikleri sendikaya üye olabilirler, kurulmuş bulunanlardan başka sendika kurabilirler veya hiçbir sendikaya üye olmayabilirler. Bu durumda, hiçbir sendikaya üye ...
 • Kart, Emel (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Tezimizin konusu Kredi kartı sözleşmeleridir. Çalışmamızda kredi kartı ve sistemi oluşturan kredi kartı sözleşmeleri Banka ve Kredi kartları Kanunu, Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Banka ve Kredi ...
 • Samancı, Elif (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  İş sağlığı, işyeri çalışanları için sağlıklı iş çevresi oluşturulmasına; iş güvenliği ise çalışma ortamında oluşabilecek tehlikelerin bertaraf edilmesine dönük kurallar ve önlemler bütününü anlatmaktadır. İş sağlığı ve ...
 • Şentürk, Ayşe (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Ücret, işçinin emeğinin karşılığı ve genelde tek geçim kaynağıdır. Bu nedenle işçinin ve ailesinin zor duruma düşmesinin engellenmesi için, kanun koyucu tarafından işçinin ücreti özel olarak koruma altına alınmıştır. İşçi ...
 • Kartal, Doğan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan seri üretim sonucunda sözleşmelerde değişiklikler meydana gelmiş, klasik borçlar hukuku sözleşmeleri dışında standart sözleşme denilen yeni bir sözleşme modeli ortaya çıkmıştır. Bu ...
 • Özkan, Kemal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Doktrinde ?havalenin hukuki niteliği? hususunda bir anlaşma olmadığı ve bu hususta tartışma bulunması nedeniyle, tez çalışmasında havalenin hukuki niteliğinin açıklığa kavuşturulması amaçlanmıştır. Hukukumuzda havale ...
 • Of, Emine Serin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Tezimde boşanmanın mali sonuçlarını irdeledim.Boşanmanın yasal sonuçlarını maddi ve mali sonuçlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Birinci grupta maddi sonuçları, ikinci grupta mali sonuçları yer alır. Maddi sonuçlar, eşlerin ...
 • Ok, Hanife (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Türk hukuk sisteminde yer alan sözleşme özgürlüğü ilkesinden hareketle taraflar sözleşmenin türünü belirli ve ya belirsiz süreli olarak belirleyebilirler . Belirli süreli iş sözleşmesinin tanımına bir iş kanunu olarak ilk ...
 • Kırtıloğlu, Süleyman Serhat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Çalısmamızın konusu söz konusu iki iflâs sebebinin gerçeklesmesi halinde, iflâsa tabi bir kisi hakkında iflâs kararının nasıl verilecegidir. Çalısmamız yedi paragraftan olusmaktadır. lk paragrafta iflâs hakkında ve iflâs ...
 • Topçuoğlu, İlyas (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Normal iş saatlerine sığdırılamayan ivedi işler için iş sürelerinin yükseltilmesine, fazla çalışma denir. 4857 sayılı İş Kanunu'nda, haftalık çalışma süresi olan ?kırkbeş saati? aşan çalışmaların fazla çalışma olduğu mutlak ...

View more