Selçuk İletişim

Recent Submissions

 • Damlapınar, Zülfikar (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999)
 • Arabacı, Caner (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999)
  İletişim tarihi içinde radyo ve televizyonun yazılı basından sonra önemli bir yeri vardır. Türkiye'de ilk radyo yayınlarının yapıldığı yıllarda acaba Anadolu'nun takibi nasıl ve hangi seviyede olmuştur? Bu denemede, 1927 ...
 • Aktay, Yasin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999)
  Modernisation has been characterised by the radical changes in the hun an experience of time and space. There has occurred almost a convention among the sociologists about the changes in both the huınan notion of time/space ...
 • Koçak, Abdullah (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999)
  Günlük yaşamımızda sürekli diğer insanlarla etkileşim içindeyiz. Diğer insanların davranışlarına, tavırlarına ve giyiniş tarzlarına özellikle dikkat ederiz. Bu izlenimlerimize göre de diğer insanlar hakkında yüklemeler ...
 • Özodaşık, Mustafa (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999)
  Çağrışımcılığın, Aristotelin benzerlik ve farklılık kanunu, zamanda ve mekanda birlik kanunu olan çağrışım kanunlarından itibaren uzun bir tarihi vardır. Modern zamanda yaşamış İngiliz çağrışımcıları teorilerini çoğunlukla ...
 • Kalender, Ahmet (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999)
  Siyasal davranışın tahlil edilmesi ve partilerin uygun mesaj stratejileri üretebilmesi için, siyasal tutum ve siyasal motivasyon kavramlarının iyi incelenmesi gerekmektedir, özellikle siyasal partiler, amaçlarına ulaşabilmek ...
 • Terkan, Nurullah (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999)
  İnsanlık tarihi kadar eski kabul edilmesine karşılık Halkla İlişkiler'in sistemleştirilmesi 1900'lü yılların sonuna rastlar. Halkla ilişkiler olarak kabul edilebilecek bazı çabaları tarihin ilk yıllarına kadar götürmek ...
 • Anık, Cengiz (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999)
  Demokratik olan veya olmayan her tür rejimde kamuoyunun varlığı kabul edilmektedir. Ancak kamuoyu siyasal rejimlerin özelliklerine göre fai'klı nitelikler kazanmakta, ülkenin siyasal yapısı, yöneten-yönetilen ilişkisi, ...
 • Işık, Metin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999)
  Bilindiği üzere, bireyin yaşamını anlamlı hale getirebilmesi için diğer bireylerle iletişim kurması şarttır. Buradaki iletişim çeşitleri ise farklı şekillerde görülebilmektedir. İletişimciler kişi içi, kişilerarası, örgüt ...
 • Öztürk, Abdullah (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999)
  İletişim sistemleri ve iletişim teorisi" adlı bu çalışma dört önemli noktayı içermektedir: Birincisi; insan ve dil ilişkisi içinde iletişimin rolü ve önemi; İkincisi, sosyal hayatta kullandığımız tüm iletişim sistemlerini, ...
 • Çebi, Murat Sadullah (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999)
  Bu çalışmada iletişim araştırmacıları Siebert, Peterson ve Schramm'ın dört basın kuramı tipolo-jisine dayanılarak geliştirilen alternatif kuralcı medya kuramları ele alınıp incelenmiştir. Çalışmanın ortaya çıkardığı en ...
 • Fidan, Mehmet (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999)
  Halkla ilişkiler, pek çok alanda da olduğu gibi "yöneticilik sanatı"nın ülkemizde yerleşip gelişmesinde kamu kuruluşlarına öncülük yapmış ve hatta özel kuruluşlarda da önemli ağırlıklı bir yer edinmiştir. Türkiye'de kamu ...
 • Kalender, Ahmet (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999)
  Halkla ilişkiler çağımızın popüler meslek dallarından bir tanesidir. Gelişmiş ülkelerde özellikle ABD'de belli bir mesleki olgunluğa ulaşmasına rağmen, Türkiye'de bu konuda bazı problemler bulunmaktadır. Bir faaliyet ...
 • Arabacı, Caner (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999)
  29 Ekim J923'te Cumhuriyet ilan edildiği zaman bu önemli rejim değişikliğini İslamcı basın nasıl görmüştür? Bu somya, İslamcı basının temsilcisi durumunda olan Sebilürreşad dergisi incelenerek cevap verilmeye çalışılmaktadır. ...
 • Güz, Nurettin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999)
  Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu aşamasında yapılan reformlardan en önemlisini Cumhuriyetin ilanı oluşturur. 1922 yılı sonbaharında haber, eleştiri ve yorumlarını iç politikaya yönlendiren basın organları Lozan ...
 • Esen, Halim (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Bir film izleyip bunu başkalarına anlatmak isteyen biri için film öyküsünün taşıdığı öncelik herkesin kolayca kabul edebileceği bir geçektir. Bir öykünün ya da bir anlatı filminin var olabilmesi için zorunlu olan unsurların ...
 • Arabacı, Caner (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Bu söyleşi, Selçuk Üniversitesi Televizyonu olan ÜNTV'de 19 şubat 1999 tarihinde yapılmıştır. Konya ve özellikle basın tarihimiz için ilgi çekici açıklamaları içeren yaklaşık iki saatlik oturumun arşivde kalmasını uygun ...
 • Güz, Hanife (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Aynı mal veya hizmetin birden fazla işletme tarafından üretildiği ve piyasaya sürüldüğü günümüzde, bu mal veya hizmetlerin varlığını tüketicilere duyuran ve kendi ürününe karşı avantaj elde etmek süretiyle tüketicileri ...
 • Kara, Nurten (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Türkiye'de ilk kez 1977 yılında kullanılmaya başlayan siyasal reklamların her seçim döneminde giderek artan bir oranda kullanıldığı açıktır. Siyasal reklamları pozitif, normatif ve negatif olmak üzere üç ana grupta toplamak ...
 • Özer, Ömer (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Çalışmada, basının seçim kampanyalarında siyasal partilere yönelik tutumunun saptanması amaçlanmaktadır. Basının bu tutumu, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri ve 18 Nisan 1999 Genel ve Yerel ...

View more