2009, Sayı 21: Recent submissions

 • Akyol, Ayça Çekiç (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Dünya'da ve Türkiye'de modern anlamda reklamcılığın gelişmesine katkı sağlayan gazeteler, gelişen teknolojilerle birlikte eski etkinliğini yitirmeye başlamıştır. Günümüzde televizyon tel<nolojisiyle baş edemeyen gazeteler, ...
 • Zerenler, Dilek (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Semiotic studies of drama attempts to describe how to choose the signs and how to create interaction among them on the stage. it is known that every element that is used on the stage such as light, costumes, stage designs, ...
 • Aydın, Duygu (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Bireylerin tükettikleri ile kendilerini ifade etmeleri, sembolik tüketirn değerlerinin yaşadığımız dünyanın en belirleyici özelliklerinden biri haline geldiğini göstennektedir. Bu tüketim biçiminin ekonomi sisteminde ...
 • Kılınç, Barış (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Bu makalenin konusu, Balzac, Flaubert ve Stendhal gibi Fransız romancılannın Vadideki Zambak, Madam Bouary ve Kırmızı ue Siyah adlı romanları ile Fransız Şiirsel Gerçekçilik akımının önde gelen yönetmenlerinden biri olan ...
 • Yılmaz, Ensar (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Toplumsal Değişme, Toplumsal Yapı kavrctmıyla birlikte sosyolojinin iki temel alanını , hatta hareket noktasını oluşturur. Sosyologlann bu kavramlara verdikleri anlam, onların toplumsal meselelere bakışını da belirlemektedir. ...
 • Gündüz, Erol (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  İbrahim Ta'ib 19. yüzyılın birinci yansında iL Mahmut'un padişahlığı zamanında eser vermiş, iki Türkçe divanı olan Klasik Türk Edebiyatının son şairlerinden biridir. İbrahim Ta'ib, divan şiiri geleneğini benimsemiş, her ...
 • Kalpaklı, Fatma (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  The English people in lndia go through difficult times at the time of the lndian Mutiny of 1857, which is the first nationallstic movement agaınst lhe British rule in lndia. They have to find a way to sutvive until the ...
 • Cuma, Filiz İlknur (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Türkiye'de Küçük Ağa ve Almanya da Morenga filmlerinin yarattığı etki kuşkusuz disiplinler arası ortak bir çalışmanın ürünüdür. Edebiyat ve medya disiplinlerinin Küçük Ağa ve Morenga örneklerinde bu denli bir araya ...
 • Yuva, Hümeyra (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Yahya Kemal BeyatJı, kendi kuşağına ve daha sonraki kuşaklaru mensup birçok şairi etkilemiş büyük bir şairdir. Onun kültür hayatımızdaki etkisi ve bıraktığı iz, şiiriyle sınırlı değildir; şahsiyetinin ve düşüncelerinin ...
 • Kandemir, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Göçmen Rus yazarlarından olan Yevgeniy Zamyatin1 1920 yılında ycızmış olduğu Biz adlı romanı ile tüm dünyada ismini duyunnuştur. Anti-ütopya türünün ilk örneklerinden sayılan bu eserinde yazar, Devrim sonrasında şekillenen ...
 • Şanlı, İsmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Mehmet Kaplan, yeni Türk edebiyatının kurucu temel şahsiyetlerinden biri olmakla birlikte, Türk tarih, kültür ve edebiyatını bir bütün halinde değerlendirerek sadece yeni Türk edebiyatı alanında değil Türk dili, halk ...
 • Kurt, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Karaman, Anadolu'nun merkezinde yer alan konumu ve verimli bir ovaya sahip olmösı nedeniyle, tarih boyunca stratejik bir önem taşımıştır. Bir geçiş kuşağı üzerinde yer aldığından. prehistorik devirlerden itibaren kesintisiz ...
 • Ayan, Meryem; Çubukçu, Feryal (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Comparative Literature which is defineci as the study of the literatures of two or more groups differing in cultural background and in language, concentrating on their relationships to and influences upon each other, ...
 • Gündüz, Nazlı (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Intemet sources are obviously beneficial to EFL learners in many ways since they bring the target language, culture and literature either into the classroom or their homes. The aim of this paper is to shed light on ...
 • Bayram, Ömer (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Türkçenin Oğuz grubu içinde yer alan Azerbaycan Türkçesi ve Anadolu Türkçesi 13. asırdan sonra farklı dil özellikleri göstenneye başlamışlardır. Bu asırdan sonra birbirinden ayrılan bu iki lehçe klasik tarzda ürün venneye ...
 • Görümlü, Özlem (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Elif Shaf ak is one of the most prominent Turkish novelisls of her generation. Through her cosmopolitan novels, such as The Saint of Incipient lnsanities, she questions themes of love, fıiendship, culture, nationality, ...
 • Özçelik, Mücahit (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Osmanlı devlet adamlan Birinci Dünya Savaşı'na hazırlıksız yakalanmış ve Almanya ile bazı hükümet üyelerinin bile haberdar olmadı~, gizli bir ittifak anlaşması imzalamışlardır. Bu ittifaktan habersiz olan Türk basını ...
 • Chirli, Nadejda (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Gagauz Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ile birlikte Oğuz grubunu teşkil etmektedir. Gagauz Türkçesini Oğuz grubunun diğer kollarından ayıran en önemli özelliklerinden biri söz dizimidir. ...
 • Coşkun, Sezai (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Sevinç Çokum, 1950 sonrası Türk romanının ve hikayesinin önemli isimlerindendir. Çokum, gerek yaşayan Türk kültürünü, gerekse mitolojik bir hüviyet kazanmış Türk kültürünü, eserlerinde sıklıkla kullanmıştır. Ancak ...
 • Altunsoy, Şafak (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Bu çalışmada Eugene O'Neill'in A Moon Jor the Misbegotten ile Arthur Miller'ın A View /rom the Bridge oyunlanndaki James Tyrone ve Eddie Carbone adlı iki karakterin sevgi kavramını algılayışları incelenmiştir. Her iki ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account