2007, Sayı 17: Recent submissions

 • Benhür, Çağatay (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  14 Mayıs 1950 tarihinde gerçekleşen Genel Seçimler ile Türk siyasi tarihinde önemli bir değişiklik olmuş ve Cumhuriyet'in kuruluşundan beri iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi yerini Demokrat Parti'ye bırakmıştır. ...
 • Özenç, Nuray (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  1870'de Sir Seyyid Ahmet Han'ın yazdığı "Guzra Hua Zamane" adlı kıssayla başlayıp, batı edebiyatından yapılan çeviriler ve özgün toplumcugerçekçi hikayelerin yazılmasıyla devam eden hikaye sürecinde, erkek nesir yazarlarının ...
 • Koçakoğlu, Bedia (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Cumhuriyet devri Türk edebiyatının önemli yazarlarından olan Sevim Burak, fantastik öyküleri ve farklı duruşu ile önem arz eder. Özellikle 1965 yılında yayımlanan Yanık Saraylar adlı eseri, dikkatlerin üzerine çevrilmesinde ...
 • Sevgi, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Bu makalede Üsküdarlı Salim'in 1800 yılında yazdığı fakat günümüze kadar meçhul kalmış olan Husrev ü ŞMn adlı mesnevi'si tanıtılmaktadır. Salim Efendi'nin, Şeyhı'nin aynı adlı mesnev1sini esas alarak kaleme aldığı bu ...
 • Arslan, Aytuğ (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Arkeolojik buluntulardan ve yazın kaynaklarından anlıyoruz ki eğlence ve şenlikler Roma hayatında önemli bir yere sahipti. İki tekerlekli at arabası yarışları /udi circenses, hayvan dövüşleri uenatlones, tiyatro gösterileri ...
 • Bektaş, Ekrem (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Özet: İbrahim Re'fet, 1875-1938 yıllan ~rasında Siverck'te yaşamış ve daha çok §airliğiyle tanınmış önem1i şahsiyet!erden biridir. Şiirlerinde Re'fet mahlasını kullanan, divan tertip edecek kadar şiirleri ve Mevlid-i Şerifi ...
 • Uyanık, Necmi (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Bu makalede 1. Dünya Savaşı, Mütareke Devri ve Türk İstiklal Harbinin önemli, fakat pek bilinmeyen bir siması; faaliyetleri ve eserleriyle birlikte değerlendirilmiştir. Mustafa Razi Yalkın, adı geçen dönemler içerisinde, ...
 • Arslan, Fikret (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Bu çalışmamızda Arap dilinin öncülerinden İbn Hişfun adıyla tanınan ve Kahire'de doğup orada vefat eden EbO Muhammed Cemaludd'in Abdullah b. Yusuf b. Ahmed b. Abdillah b. Hişam el-Ensarı (708-761/1309-1360)'nin hayatı, ...
 • Muşmal, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  1880 yılında Konya Vilayeti tarafından vilayetin ıslahı ve iman hakkında bir layiha hazırlanarak merkeze sunulmuştur. Bu layihada vilayete bağlı kazaların eğitim, sağlık, ulaşım, ziraat, üretim ve ticaret, bayındırlık ...
 • Çağan, Kenan (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Evrensel bir olgu olan toplumsal değişim , kitle iletişim araçlarının farklılaşması üzerinden de izlenebilir. İletişim araçlarının farklılaşması, zaman ve mekan algısındaki farklılaşmaya, o da insan tasawurunun değişmesine ...
 • Kafes, Mahmut (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Dil insanla başlayan ve onunla bitecek olan bir olgudur. Her ne kadar dile dair çalışmalar insanlık tarihi kadar eski olmasa da bu konuda epeyce mesafe alındığı bilinen bir gerçektir. Bu gelişmelerin çoğu dil konusunda ...
 • Kara, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Her beyti kendi arasında kafiyeli olduğu için mesnevT türü incelenerek Eski Anadolu Türkçesine ait Türkçe kelimelerde yazıda gösterilmeyen uzunluklann tespit edilebileceğini düşünüyoruz. Makalede bu düşünce, iki mesneviden ...
 • Savran, Ömer (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Divan şiirinde ahengin sağlanmasında, aruz ölçüsünün temin ettiği dil disiplininin önemli bir etkisi olduğu bilinmektedir. Mısraların ritmik olarak düzenlenmesinde ölçünün yanında kafiye ve redifin de etkisi inkar edilemez. ...
 • Çakıcıoğlu, Raziye Oban; Buldan, İsmail (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ), öğretmen merkezli geleneksel öğretim metotlarından farklı olarak, bireyin bir sorun karşısında nasıl çözüm üreteceğini kontrollü bir ortamda irdeleyen, öğrenci merkezli, uygulamalı bir ...
 • Çaya, Sinan (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Yakupoğlu ile mülakatta onun özellikle resim sanatı anlayışı üzerinde yoğunlaştık. Sohbetin izlenimlerini kaleme almak, bizi güzel sanatlar kavramı üzerine daha ileri çağrışımlara götürdü. Ressam, Akademi tahsilinden ...
 • Gönen, Sinan (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  İnsanlar çevrelerini kuşatan bütün canlı ve cansız varlıkları adlandırmışlardır. Bu adlandırmalarda · içerisinde yaşadıkları mekanlar da yer almıştır. Ayrıca ad verirken efsaneler ,de oluşmuştur. ·Bugün . insanların üzerinde ...
 • Göğercin, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Bu çalışmada, Tahsin Yücel'in 'Kumru ile Kumru' adlı romanının ana kahramanı Kumru Yarma, Jules de Gaultier'nin, Flaubert'in romanı 'Madame Bovary'den hareketle temel ilkelerini belirlediği 'Bovarizm' büyüteci altına ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account