Browsing 2006, Sayı 16 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Sak, İzzet (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Osmanlı Devleti'ne gelen elçiler, daha sınırdan içeri girer girmez, bir mihmandar tarafından karşılanır ve onun rehberliğinde İstanbul'a gelirlerdi. 1736 yılında İran tahtına oturan Nadir Şah, uzun süredir devam eden ...
 • Çetindağ, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  XV/11 yüzyıl Osmanlı Devletinin içte ve dışta büyük problemler yaşadığı bir yüzyıldır. içte yaşanan problemler daha çok sarayda yaşanan entrikalardan ve devlet adamlarının kamplaşmalarından kaynaklanmaktadır. Ataullah ...
 • Alver, Köksal (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Züppe, modern zamanlarda Batı' da ortaya çıkmış sosyal bir tiptir. Batılı/O§ma süreci doğrultusunda diğer toplumlarda da züppelik toplumsal bir olgu haline gelmiş ue belli tiplerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. ...
 • Aydemir, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Ôzelltkle Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren düşünce dünyamızda yer etmiş olan "Batı" ue "Batılılaşma" sorunu Türk t.oplumunun bugünlere değin süregelen bir problematiği haline dônüşmüştilr. Öyle ki bu problem ...
 • Muşmal, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Bu çalışmada Konya Vilayeti Beyşehir Kazası'na bağlı Kurucaoua Köyü'nde XX. yüzyılın ilk yarısında uuku bulan olan sel ue yangın afetleri incelenmiştir. Söz konusu afetlerden ilki 1909 yılındaki sel hadisesidir. Set ...
 • Taş, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Altay dilleri teorisiııin temel ses denkliklerinden biri olan z 'leşnıe (ya da karşıt görüşle r '/eşme), 1922 'den bu yana pek çok araştırıcmm ilgisini çekmiş, konu ile ilgili tartışmalar bugüne değin sürmüştı1r. Tartışmayı ...
 • Akın, Mahmut H. (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  On dokuzuncu yüzyılda doğa bilimlerinde yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin teknik alanlardaki yansımaları, dönemin her kesimden insanını derinden etkilemiştir. Sosyal bilimlerin de bağımsız disiplfnler olarak ortaya ...
 • Ayık, Hasan (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Daha çok teorik düşünceye dayandık/an için antikçağda bütün bilimler, felsefe çatısı altında toplamışlardı. Saf zihinsel çabanın ürünü olan teorik düşünceler ise yanlışa düşmem~k için mantık ilkelerine uymak zorundadırlar. ...
 • Kafes, Mahmut (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Dlllerdekl yapısal özelfikferden biri de kelime oluşturma/türetme yöntemidir. Dilciler bu konu üzerinde geniş olarak durmuşlar ue b.u yönüyle dilleri ayrımlı, bitişimli ve bükümlü olmak üzere üçe ayırmışlardır. Bükümlü ...
 • Solak, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Göksun Nahiyesi XVI. Yüzyılda Kars-ı Maraş (Kadirli ue çevresi) Sancağına bağlı nahiyeler arasındadır. İncelenen dönemde nahiyenin 1 nefsi (kasaba), iki köyü ve 12 cemaat-aşireti bulunmaktadır. Nahiyenin tahmini toplam ...
 • Özenç, Nuray (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  M. Ali Cinnah, siyasete atıldığı ilk yıllarda, Hindu-Müslüman her iki toplum üyelerinin ortak bağımsız bir ülke modeli geliştirebileceğine ve bunun Hindistan Ulusal Kongresi aracılığıyla mümkün olabileceğine inanmıştır. ...
 • Solmaz, Sefer (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Mübarlıü'd-din Halifet Gazi Danişmendli emirlerinden iken bu devletin yıkılışından sonra Türkiye Selçukluları'nın hizmetine girmiştir. Hali/et Gazi bu devlete idarı, asker, ve kültürel yönden hizmetler vermiştir. Doğum ...
 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  XIII. asrın ortalarında, Anadolu Selçuklu Devleti'nde birçok karışıklıklar meydana gelmekteydi. Anadolu'da adı Babailer İsyanı olarak bilinen büyük bir isyan çıktı (638/1240). Ahiler ve Türkmenler takibdta uğradılar. ...
 • Gönen, Sinan (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Anonim halk edebiyatı türleri içerisinde yer alan, kalıplaşmış ifadelerden biri de atasöz/eridir. Atasözleri bilimsel bir incelemeye tabi tutulduğunda manzum ve mensur olarak ikiye ayrıldığı görülecektir. Bu makalede; ...
 • Göğercin, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Bu ÇtJlışmada, benzer ekonomik, tarihsel ve toplumsal gelişmeler altında, eş zamanlı bir süreçte ortaya çıkmış olan Tahsin Yücel'in Vatandaş ile Albert Camus'nün Düşüş an/ahları arasındaki illşkl ele alınarak, insanlığın ...
 • Bulgur, Durmuş (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Edebi sermayesini Arapça ve Farsçadan alan Urdu Dili'nin ilk dönem edebi örneklerine baktığımızda bu ürünlerin tür açısından biyografik olduğu görülür. Nitekim Hind Yarımadası'nda da her türlü biyografik eser yeterli ...
 • Gök, H. İbrahim (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  XIII. yüzyıl biyografi yazarı İbn Hal/ikan, Vefeydtü'I-A 'ydn adlı eserinde me§hur kişilerin yanı sıra Selçuklu sultanlarının hayat hikaye/erinden de bahseder. Onun özellikle Büyük Selçuklu sultanlarının biyografilerine ...
 • Ayva, Aziz (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Mahlas, Türk saz şiirinde ve aşıklık geleneğinde, aşıklann asıl adları yerine kullandıkları takma adlarına verilen addır. Zamanla, aşıkların ilk adları unutulmuş ve mahlaslarıyla anılır olmuşlardır. Aşıklık geleneğinde, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account