Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Kamu Hukuku Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Kamu Hukuku Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Koç, Bahadır (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-08-22)
  Siyasal haklar ve ödevler, vatandaşların siyasal iktidarın oluşumuna ve kullanılmasına, bir başka ifade ile devlet yönetimine katılmasını sağlar. Böylece vatandaşlar devleti denetler ve yönlendirir. Siyasal haklar, bu ...
 • Durmaz, Melik (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Uluslararası sözleşmelerin Türk Hukuk düzeni içindeki yerini düzenleyen 90. madde beş fıkradan oluşmaktadır. 90. madde de sözleşmelerin TBMM tarafından kanunla onaylanarak yürürlüğe gireceği şeklinde ana kural belirlendikten ...
 • Ataman, Erkan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-05-13)
  Bu çalışmada ?5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar ? konusu analiz edilecektir. Bu çalışma da izlenecek yol ise; ilk olarak Cinsel dokunulmazlığa karşı suçların tarihi gelişimi analiz edilecek ...
 • Nurladin, Aram Wrya (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06)
  ABD, Birleşmiş Milletler'in onayı olamadan Irak'ı işgal etme gerekçesi olarak, Irak'ın zenginleştirilmiş uranyum elde etmeye çalıştığını; kitle imha silahları (KİS) projesini devam ettirdiğini ve El Kaide'yle işbirliği ...
 • Yılmaz, Tahsin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-04-17)
  Bir hukuk devletinde yargı kararlarının uygulanmamasından söz edilebilmesi mümkün olmadığı gibi, yargı kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunun belirtilmesine de gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle Anayasanın 138. ...
 • Jafarlı, Ganbar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile hukuk sistemimize girmiş olan adli kontrolün köklü bir geçmişi bulunmamaktadır. Bununla birlikte adli kontrol kavramı birçok tanımla açıklanmaya çalışılmıştır. Bunlardan biri; ...
 • Kaba, Ladji (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Toplumsal düzenin temelini oluşturan ailenin korunması noktasında devletlerin yükümlülükleri bulunmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış bulunan hakların korunması için birçok farklı yaklaşım ...
 • Gürbüz, Zeliha Taşbaş (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991)
 • Özçelik, Tolunay (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışmamızda anayasal gelişmelerle birlikte zamanla yerleşmiş olan ve olması gerekeni amaçlayan vergilendirme ilkeleri, Anayasa Mahkemesi kararları ışığında ayrıntılı olarak ele alınmış ve incelenmiştir. Tezimiz dört ...
 • Ünsaçan, Muhammed Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001)
 • Türkben, Faruk (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmanın amacı, Türk anayasa metinlerinde, bütün yargı kararlarında yazılması gerektiği hüküm altına alınan ?gerekçenin?, anlamı, kapsamı, içeriği, niteliği ve diğer tüm özellikleri bakımından ne olduğunu ortaya ...
 • Çabuk, Rıdvan Remzi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-09-11)
  Çalışmamda anayasa ve siyasal ideolojiler arasındaki etkileşimi ve anayasalarda yer alan ideolojik hükümleri inceledim. Tezin ilk bölümünde anayasa kavramı, anayasacılık hareketi, anayasaların tarihi, anayasaların yapım ...
 • Sanioğlu, Hilal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  İnsan haklarının tarihi gelişimi Eskiçağ ile başlamıştır. Ancak 17. ve 18. yüzyıl'a kadar çok fazla gelişme sağlanamamıştır 18. yüzyıldan sonra asıl gelişme başlamıştır. 18. yy' dan sonra asıl gelişme başlamıştır. Çeşitli ...
 • Aydıner, Ömer Faruk (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İnsan hakları, bütün insanlığın insan sıfatı ile doğuştan hatta doğmadan önce eşit, özgür, bireyler olarak sahip oldukları haklardır. İnsan haklarının öznesi hiç şüphe yok ki insan toplulukları değil yalızca birey olarak ...
 • Baykan, Metin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-07-04)
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi basın özgürlüğünün Avrupa genelindeki evrimi sürecinde oldukça önemli katkılarda bulunmuştur. Ortaya koyduğu içtihatlarla düşüncelerini basılı eserlerle açıklayan kişilerin ifade özgürlüğünü ...
 • Mencik, Ömer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Tez çalışmamızda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde yer alan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından nasıl yorumlandığı, bu hakkın Mahkeme'ce ne şekilde anlaşıldığı ...
 • Dalkılıç, Erdem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2005)
  İşkence bir insanlık suçudur. Suçlu bir kişi hakkında soruşturma yapmak sadece delil etmek ve bilgi edinmek amaçlıdır. İşkence, kötü muamele ve benzerleri hiçbir olağanüstü durum veya istisna kabul edilmeksizin bütün insan ...
 • Cömert, Kemal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Çalışmamızın ana yörüngesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde din ve vicdan hürriyetidir. Bununla beraber , inanç özgürlüğü sadece Avrupa konseyine tabi üye ülkelerin sorunu değildir. İnsanlık tarihinin başlangıcından ...
 • Erkeş, Hilal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-06-13)
  İfade hürriyeti, birçok temel hak ve hürriyetin kullanılabilmesi için hem bir gerekçe hem de bir sonuçtur. En temel haklarımızı talep edebilmek için bile ifade hürriyetine ihtiyaç duyarız. Bu hakların kullanımı sonucunda ...
 • Ülker, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Eğitimin en genel anlamdaki tanımı ?insanları belirli amaçlara göre yetiştir-me? olarak yapılabilir. Eğitim hakkının, talep eden tarafından saygı duyulması iste-nen pasif bir yönünün yanında, kamu gücünden eğitim için ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account