Selcuk University Digital Archive Systems

SBE, Yüksek Lisans, Kamu Hukuku Koleksiyonu

SBE, Yüksek Lisans, Kamu Hukuku Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Taştan, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-27)
  Vergi kanuna dayalı olarak zorla alınır. Bu Anayasa hükmüdür. Ayrıca yerine getirilmesi zorunlu olan bir vatandaşlık görevidir. Dolayısıyla kimsenin vergi ödememe ya da eksik ödeme konusunda bir tercihi olamaz. Buna rağmen ...
 • Kaba, Ladji (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Toplumsal düzenin temelini oluşturan ailenin korunması noktasında devletlerin yükümlülükleri bulunmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış bulunan hakların korunması için birçok farklı yaklaşım ...
 • Şahin, Fatih (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-10-15)
  Çevre, tüm canlı ve cansız varlıkları içinde barındıran bir alan olmasına rağmen, çevreye en büyük zararı insan vermiştir. Sürekli artan nüfus, gelişen sanayi ve teknoloji ile birlikte doğal çevreye yönelik saldırılar ...
 • Limoncu, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-10-13)
  Ülkemizde suça sürüklendiği gerekçesiyle soruşturulan ve kovuşturulan çocuk sayısı giderek artmaktadır. Adli istatistiklere göre, bu artış nüfus artışından daha fazladır. Suç işleme yaşı giderek düşmektedir. Kovuşturmaya ...
 • Çabuk, Rıdvan Remzi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-09-11)
  Çalışmamda anayasa ve siyasal ideolojiler arasındaki etkileşimi ve anayasalarda yer alan ideolojik hükümleri inceledim. Tezin ilk bölümünde anayasa kavramı, anayasacılık hareketi, anayasaların tarihi, anayasaların yapım ...
 • Aydın, Melikşah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-08-19)
  Hâkimlik bütün hukuk sistemlerinde önemli ve dikkate değer bir yere sahiptir. İnsanların tarihin başlangıcından beri yaşadıkları ortak kültürün bir parçası da uyuşmazlıklardır. Dolayısıyla insanlık bu uyuşmazlıkları çözecek ...
 • Erol, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-04-19)
  Rüşvet suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler başlıklı dördüncü kısmının Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar isimli birinci bölümünde 252, 253 ve ...
 • Coşkun, İlyas (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Ayrımcılık yasağı, uluslararası ve bölgesel sistemlerde yer alan insan hakları belgelerinin hemen hemen hepsinde düzenlenen temel bir haktır. Ayrıca ayrımcılık yasağı, temel hak ve hürriyetlerde bireyler ya da gruplar ...
 • Durmaz, Alpaslan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-08-12)
  Ceza muhakemesinde çözümü uzmanlık gerektiren hukuki sorunlara ilişkin olarak bilirkişiye başvurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ceza muhakemesinde faaliyet gösteren bilirkişilik kurumunu araştırmak, kanuni düzenlemeler ile ...
 • Sönmez, Ahmet Selçuk (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-08-14)
  İnsanlar toplum halinde yaşama şeklini benimsemeleriyle birlikte, oluşturdukları toplumun huzur, güven ve devamını sağlamaya yönelik bir takım düzenlemelere ihtiyaç duymuşlardır. Bu ihtiyaç dolayısıyladır ki bazı davranışları, ...
 • Eruyar, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-23)
  Haberleşme hürriyeti ve özel hayatın gizliliği hakları 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmıştır. Ancak günümüzde organize suçla mücadelede yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ...
 • Koyuncu, Erhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-02-12)
  Ceza Hukukunda akıl hastalığı ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran veya önemli derecede azaltan sebeplerden sayılmaktadır. Akıl hastalığı kusur yeteneğini ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenlerden dolayı suç işleyen akıl ...
 • Öztoprak, Sezin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-01-16)
  Madencilik faaliyetleri içinde çok önemli bir yeri olan kömür madenciliği, tarihsel süreçte önceleri devlet tekelinde bulunmaktayken, 1980'lerden itibaren giderek özel sektöre verilen teşvikler artırılmaya başlamıştır. ...
 • Alim, Ümit (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Hukuk devleti, kişiyi, idare karşısında koruyan, ona hukuki güvence sağlayan bir devlet anlamına gelir. Bu güvence yargı denetimi ile sağlanır. Devlet organlarının veya idarenin hukuka uygun davranmadığını iddia edenler ...
 • Özkan, Zeynep (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Milletlerarası andlasmalar konusunda Anayasanın 15., 16., 42. ve 92. maddelerinde atıflar yapılmıs olmakla birlikte milletlerarası andlasmaların Türk hukuk düzeni içindeki konumunu dogrudan dogruya düzenleyen tek hüküm ...
 • Akkoca, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Sorumluluk hukukunun esas amacı gerçekleşen zararı gidermek yani tazmin etmektir. Türk pozitif hukukunda anayasal ve yasal düzenlemelerle kamu gücünün sebep olduğu zarardan sorumlu tutulması ilkesi getirilmekle birlikte ...
 • Hacıoğlu, Halime (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Hukuk devletinin en önemli unsurlarından biri idarenin yargısal denetime tabi tutulmasıdır. İdare, tesis ettiği idari işlemlerle, bireylere haklar ve sorumluluklar yüklemekte ya da bir takım mahrumiyetler getirmektedir. ...
 • Yılmaz, Veli (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Anayasa ile yasama organına verilmiş olan yasama yetkisi ve bu yetkinin devredilmezliği ilkesi uyarınca, kanunla yapılacak düzenlemeler başka bir organ tarafından yerine getirilemez. Ancak kanun ile düzenlenecek konularda, ...
 • Varol, Esra (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  İnsan haklarının önemi ve bu hakların etkin bir biçimde korunmasını sağlamak amacıyla, bu haklar somut koruma yöntemleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde güvence altına alınmıştır. Bu çerçevede çalışmanın konusunu, bir ...
 • Altıparmak, Cüneyd (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İnceleme konusu yaptığımız ihaleye ilişkin suçlar, kamu kurum ve kuruluşlarının tedariklerini görmeleri sırasında işlenen suçlardır. Böylece kurumların tedariklerine ve bu süreçteki işlemlere fesat karıştırma suçları ifade ...

View more