Selcuk University Digital Archive Systems

Hindilerin fekal florasından izole edilen E.coli suşlarının bazı patojenite özellikleri üzerinde incelemeler

Show simple item record

dc.contributor.author Erganiş, Osman
dc.date.accessioned 2014-12-19T13:05:54Z
dc.date.available 2014-12-19T13:05:54Z
dc.date.issued 1987
dc.identifier.citation Erganiş, O. (1987). Hindilerin fekal florasından izole edilen E.coli suşlarının bazı patojenite özellikleri üzerinde incelemeler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1057
dc.description.abstract Bu çalışmada, sağlıklı hindilerin 233 dışkı örneğinden izole edilen 192 E. cali suşunun, mannoz rezistan hemagglutinasyon (MRHA), mannoz sensitiv hemagglutinasyon (MSHA), farklı epitel hücrelerine in vitro adhezyon, salt aggregasyon(SAT), serum rezistan(SR), kolisin ve hemolizin özellikleri ile patojenik, enterotoksijenik ve enteropatojenik karakterleri incelendi. İnsan (A grubu), sığır, tavuk, kobay ve tavşan aritrositleriyle MSHA+, MRHA+ ve HA-(negatif hemagglutinasyon) oluşturan E.coli suşlarının oranları aşağıdaki gibi bulundu: insan eritrositleri için %17.2, %22.4 ve %60.4, sığır eritrositleri için %2. %6.3 ve %91.1, tavuk eritrositleri için %47.9, %0.0 ve %52.1, kobay eritroasitleri için %54.2, %3.6 ve %42.2 ve tavşan eritrositleri için %16.6, %12.5 ve %78.8. Ayrıca, HA testleri tüm eritrositlerle genelleştirildiğinde, MSHA+, MRHA+ ve HA- E.coli suşları, sırasıyla %38.5, %32.3 ve %29.2 olarak bulundu. İnsan, sığır, tavuk ve kobay eritrositleri yapılan HA tiplendirmede, 23 farklı HA formülü bulundu. Bu tiplendirmeye göre NNNN,NNSS,SNSS,RNSS,RNNN ve NNNS'li HA formülleri sırasiyla, %29.2, %18.2, %10.4, %9.9, %5.7 ve %7.3 olarak bulundu. Adhezyon testlerinde, E. coli'lerin buzağı ince barsak, buzağı trachea ve tavuk trachea epitel hücrelerine adhezyon oranları, sırasıyla %50.5, %55.7 ve %66.1 olarak bulundu. Salt aggregasyon testlerinde, suşların %39.5'sı hidrorfobik olarak bulundu (SAT değerleri < 0.05-1.5 M (NH4)2S04). Serum rezistan testlerinde, normal sığır serumuna serum sensitiv suşların oranı %13.5 ve normal tavuk serumuna serum sensitiv suşların oranı %1.04'tü. Kolisinojenik suşların oranı %6.2 idi. Suşlar, %5 dafibrine koyun kanı ile hazırlanmış TSA agarda hemolitik aktiviteye sahip değildi. 192 E.coli suşunun %54.2'si günlük civciv için patojenik özellikte bulundu. Enteropatojenik ve enterotoksijenik E. coli'ler, tavşan ince barsak lup testi ve infantil fare testi (1-3 günlük) ile sırasıyla %29.2 ve %10.9 olarak bulundu. Diğer yandan, enterotoksijenik E.coli suşlarının %95.2'si enteropatojenikdi. HA testi sonuçlarına göre, insan eritrositleriyla MRHA+ oluşturan E.coli'ler ile, kobay eritrositleriyle MSHA+/diger eritrositlerle MRHA+ oluşturan E.coli suşları sırasıyla, &76.7 ve %73.5 oranlarında patojenik bulundular. Beş değişik eritrositle HA oluşturmayan suşların %39.3'ü patojenik olarak bulundu. HA ve adhezyon testleri sonuçlarına göre, en yüksek adhezyon değeri (%91.0) kobay eritrositleriyle MSHA+ ve diğer eritrositlerle MRHA+ oluşturan suşların tavuk trachea epitel hücrelerine adhezyonlarından alındı. Bu iki özelliğin (tavuk trac heae epitel hücrelerine adhezyon ve kobay eritrositleriyla MSHA+/diğer eritrositlerle MRHA+) E.coli'lerin hindiler için virulenslerinde önemli bir rol oynadığı kanaatine varıldı. Enterotoksijenite ve enteropatojenite aktiviteleriyle, HA, adhezyon, SAT, SR ve kolisin özellikleri arasında belirgin bir ilişki bulunamadı. tr_TR
dc.description.abstract In this study, mannose sensitive hemagglutination (MSHA), mannose resistant hemagglutination (MRHA), in vitro adhesion to different apitehelial cells, salt aggregation (SAT), serum resistance (SR), colicine and hemolysins properties and path ogenic, enterotoxigenic, enteropathogenic characteristics of 192 Escherichia coli strains isolated from 233 faecal sampler of healthy turkeys wera examined. The rates, of E.coli strains forming MSHA+, MRHA* and HA- (hemagglutination negative) with human (group A), bovine, chicken, guinea pig and rabbit red blood cells (RBC) wers found as follows: 17.2%, 22.4% and 60.4% for human RBC, 2.6%, 6.3% and 91.1% for bovine RBC,47.9%, 0.0% and 52.1% for chicken RBC, 54.2%, 3.6% and 42.2% for guinea pig RBC and 16.6%, 12.5% and 78.8% for rabbit RBC, respectively. In addition, HA tests with RBCs of 5 species, MSHA+, MRHA+ and HA- E.coli strains were found to be 38.5%, 32.3% and 29.2% respectively. In the HA typing performed by human, bovine, chicken and guinea pig RBC 23 different HA patterns was found. According to the HA typing, HA patterns uith NNNN,NNSS,SNSS,RNSS,RNNN and NNNS were found to be 29.2%,18.2 %, 10.4%, 9.9%, 5.7% and 7.3%, respectively. In adhesion tests, the adhesion rates of the organisms to calf small intestine, calf trachea and chicken' trachea epithelial cells were found to be 50.5%, 55.7% and 66.1%, respectively. In SAT, 39.6% of the strains was found to be hidrophobic (SAT values <0.05 - 1.5 M (NH4)2SO4). In SR tests, the rates of serum sensitive isolates to normal bovine sera were 13.5 and 1.04% to normal chicken sera. The rate of colicinogenic isolates was 6.2%. The isolates did not posses to hemolitic activity on TSA agar supplemented with 5% defibrinated sheep blood. Of 192 E.coli strains 54.2% was found to be pathogenic for day-old chicks. Enteropathogenic and enterotoxigenic E.coli strains were found 29.2% and 10.9% by rabbit ileal loop assay and by infant mouse assay (1-3 day-old), respectively. On the other hand, 95.2% of the enterotoxigenic isolates was enteropathogenic. According to HA test results, E.coli strains exhibiting MRHA+ by human RBC and exhibiting MSHA+ by guinea pig RBC and MRHA+ by the other RBC were found pathogenic 76.3% and 73.5%, respectively. 39.3% of the isolates which did not produce HA by 5 different RBCs were also found to be pathogenic. According to the HA and adhesion test results, the value of the highest adhesion (91.0%) was obtained with chicken trachea epithelial cells of the organisms exhibiting MSHA+ by guinea pig RBC and MRHA+ by the other RBC. It was suggested that these; two properties (adhesion to chicken trachea epithelial cells, MSHA+ by guinea pig RBC/MRHA+ by other RBC) play an important role in the virulence of E.coli for turkeys. A significant correlation was not found among enterotoxigenicity and enteropatogenicity activities and HA, adhesion, SAT, SR and colicinogenic properties. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Bağırsak tr_TR
dc.subject Intestine tr_TR
dc.subject Turkeys tr_TR
dc.subject Hindiler tr_TR
dc.subject Escherichia coli tr_TR
dc.title Hindilerin fekal florasından izole edilen E.coli suşlarının bazı patojenite özellikleri üzerinde incelemeler tr_TR
dc.title.alternative Studies on some pathogenic properties of escherichia coli strains isolated from faecal flora of turkeys tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account