Selcuk University Digital Archive Systems

SBE, Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler Koleksiyonu

SBE, Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Kyzy, Zhainagul Zholdoshbek (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-05-15)
  1990 yılının sonuna doğru Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra halefi olarak Rusya bağımsızlığını kazanmıştır. Rusya yeni aktör olarak sisteme katıldığı günden itibaren dış politikasında yeni ...
 • Türk, Çağatay (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-12)
  Terörizm, on yıllardır çeşitli tanımları yapılmasına rağmen devlet politikaları ve çıkar çevrelerince aynı durumun farklı zamanlarda farklı şekillerde tasvir edilmesinden dolayı net kabul görmüş bir tanıma sahip olamamıştır. ...
 • Abdymanov, İslam (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-05-22)
  Bu çalışmada Kırgız Cumhuriyeti'nin güvenlik alanında uluslararası örgütlerle olan işbirliği ve bu işbirliğinin pespektifleri ele alınmıştır. Kırgız Cumhuriyeti, bağımsızlığını elde etmesiyle beraber acil ve etkili bir ...
 • Avcı, Yasin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-08-31)
  Doğumu, sosyal bilimlerin diğer disiplinlerine nazaran daha geç bir döneme tekabül eden Uluslararası İlişkiler'de bilimsellik meselesi sürekli temel gündem maddesi olagelmiştir ve bahse konu tartışmanın yankıları akademik ...
 • Ferizi, Valdrin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-10-17)
  Kosova sorunu tarihsel temelleri olan, çok boyutlu bir sorundur. Küresel güçlerin Balkanlar üzerindeki hesapları dikkate alındığında Kosova sorunu, tüm Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu'nun İstikrarını doğrudan etkileyebilecek ...
 • Safa, Abdul Karim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12-29)
  Bu çalışmada, ABD-Afganistan ilişkileri, Ortadoğu'da ABD'nin etkisi, terörizme karşı mücadelesi, saldırıların sorumlusu doğrudan Afganistan olmamasına rağmen ABD ve müttefiklerinin Afganistan'a yaptığı operasyon ve operasyonun ...
 • Pektaş, Uğur (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-17)
  İngiliz kolonyal yönetiminin Güney Asya'dan çekilmesinde sonra ortaya çıkan devletlerden biri olan Pakistan bağımsızlığının ilk yıllarında, ülkeyi yönetecek idari bir altyapıya, temel kamu hizmetlerini sağlayacak kurumsal ...
 • Demir, Can (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-02-15)
  21'inci yüzyılın ikinci on yılı başında, Arap coğrafyasında cereyan eden Arap Baharı süreci, bölgenin politik düzenini yeniden inşa ederek, Ortadoğu üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Suriye'de, 2011 yılında Arap baharının ...
 • Şahbaz, Meryem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01-02)
  Güney Kafkasya bölgesi jeopolitik ve stratejik özellikleriyle dünya politikasında son derece önemli bir yere sahiptir. Tarih boyunca çeşitli otoritelerin egemenliği altına giren Güney Kafkasya bölgesi, 18. y.y.'da Rus ...
 • Fırat, Ahmet Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01-12)
  Milliyetçilik, sosyal bilimlerde incelenmeye başlandığı tarihten bugüne kadar tanımı ve ne zaman doğduğu üzerine tartışmaların devam ettiği bir kavramdır. Milliyetçiliğin ilk dönemlerden beri varolduğunu savunan görüşlerin ...
 • Akutay, Sercan Semih (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-03-05)
  Cumhuriyet Türkiye'sine dair siyasi ve sosyal alan kurucu paradigma olarak kavramsallaştırılan Kemalizm'in belirleyiciliği altında şekillenmiştir. İnşa ettiği hegemonya sayesinde tüm değişkenlerini yeni model içinde keskin ...
 • Bölükbaş, Özgün Özger (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Gözetim kavramı insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. İlkçağlardan itibaren, iktidarlar ve egemenlik ilişkileri açısından gözetim pratikleri, insan yaşamının her alanına etki eden bir özelliğe sahip olagelmiştir. ...
 • Kışlalıoğlu, Canan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Bu tezin amacı 2000'den günümüze Latin Amerika ve ABD arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesidir. Tezin araştırma aşamasında Latin Amerika ve ABD arasındaki ilişki geçmişten günümüze incelenmiş ve 2000'den itibaren her ...
 • Telli, Yasemin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  İnsanlık tarihinde bir dönüm noktası olan II. Dünya Savaşı'nın izleri, uzun süre hafızalardan silinememiştir. XX. yüzyıl'da Avrupa'da yaşanan bu dram, Avrupa ülkelerini harekete geçirmiş, ve yeni bir arayışa girmelerine ...
 • Güner, Ahmet Umut (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  I. ve II. Dünya Savaşlarını takip eden dönemde devletler güvenliklerini sağlamak için çeşitli düzenlemelere ve anlayışlara göre hareket etmişlerdir. Sovyetlerin dağılmasının ardından Körfez Savaşı ve bunu takip eden dönemde ...
 • Abazi, Burhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Josip Broz Tito liderliğinde kurulan, etnik, kültürel ve dini olarak birbirinden farklı özellikler taşıyan toplulukların bir arada topraklarında ...
 • Bağcı, Şehnaz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bu tezde Avrupa Birliginin genisleme sürecinde azınlıklar konusunda üstlendigi misyon tartısılmıstır. Bu çerçevede örnek ülkeler olarak Bulgaristan ve Romanya ele alınmıstır. Her iki ülkenin de azınlıklarının durumları ...
 • Özdemir, Eyyüp (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Bu tezin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk dış politikasının yapımındaki rolü ile ilgili bir perspektif sağlamaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri köklü bir kurumdur. Modern Türkiye'nin tarihinde, devamlılık silahlı ...
 • Yurdakurban, İsmail (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  1979 yılında İran'da yaşanan devrim sadece asırlardır süren monarşi geleneğini değil, İran'ın iç ve dış politikasını da kökten değiştirmiştir. Şah zamanında ABD ve İsrail'in bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olan ...
 • Ergun, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Japonya'nın uluslararası arenaya önemli bir ekonomik güç olarak çıkması ikinci dünya savasından sonra ortaya çıkan önemli gelismelerden bir tanesidir. Burada üzerinde önemle durulması gereken konu sadece ekonomik anlamda ...

View more