Selcuk University Digital Archive Systems

Evli çiftlerin evlilik uyumu ile toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karakuş, Özlem
dc.contributor.author Akpınar, Beraat
dc.date.accessioned 2018-04-05T10:05:11Z
dc.date.available 2018-04-05T10:05:11Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Akpınar, A. (2016). Evli çiftlerin evlilik uyumu ile toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10171
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı evli çiftlerin evlilik uyumlarının demografik (yaş, eğitim düzeyi, yaş farkı, ilk evlilik yaşı, çocuk sayısı, gelir, evlilik biçimi) değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını bulmak ve evlilik uyumunun cinsiyet rolleri tutumu ile ilişkisini ortaya koymaktır. Bu çalışmanın evreni Konya ilindeki en az bir yıldan bu yana evli bulunan çiftlerdir. Çalışmanın örneklem kitlesini ise aynı ilde bulunan 245 evli çift oluşturmaktır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan evli çiftlerin sosyo-demografik özelliklerine ve evlilik yaşamlarına ilişkin bilgiler "Kişisel Bilgi Formu" ile, evlilik uyumlarını ölçmek için "Evlilikte Uyum Ölçeği" ile ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını ölçmek için "Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği" ile toplanmıştır. Üç form iki takım halinde kapalı bir zarfın içerisinde katılımcılara verilmiş ve formları eşlerinin de doldurulması istenmiştir. Verilerin toplanmasının ardından, istatistiksel analizler SPSS 20 ile yapılmıştır. Örneklem grubunun demografik değişkenliklerini açıklamak için yüzde ve frekans değerlerine bakılmıştır. Evlilik uyumu ile demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla t testi ve varyans analizleri yapılmıştır. Toplumsal cinsiyet rolleri tutumu ile evlilik uyumu arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla da korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda evli çiftlerin evlilik uyumu eğitim durumu, çocuk sayısı, evlenme biçimi, ilk evlilik yaşı ve gelire göre farklılaşmaktadır. Bununla birlikte evlilik uyumu ile eşitlikçi cinsiyet rolü tutumu arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Ayrıca toplumsal cinsiyet rollerinden eşitlikçi toplumsal cinsiyet rolü evlilik uyumunu açıklamaktadır. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study is to find out whether marital adjustment of married couples differ according to demographic variables (age, educational level, age difference, age of first marriage, number of children, income, marriage style) and to show relationship between couples marital adjustment and their attitudes of gender roles. The universe of this study is couples who have been married at least one year in Konya province, and the sample size is 245 married couples located in the same district. Data were gathered from married couples who voluntarily participated in the survey. To learn their socio-demographic characteristics "Personal Information Form" to learn their adjustment to marital life "Marital Adjusment Scale" and to measure their attitudes towards gender roles "Gender Roles Attitude Scale" were used. The three forms are given to the couples in two sets in a closed envelope, and the forms filled by husbands and wifes seperately. After the data were collected, statistical analyzes were performed by SPSS 20. Percentage and frequency values were examined to explain the demographic variability of the sample group. T test and variance analyzes were conducted to reveal the relationship between marital adjustment and demographic variables. Correlation and regression analyzes were carried out in order to reveal the relationship between gender roles attitude and marital adjustment. As a result of this research, it is found that the marital adjustment of married couples varies according to the educational status, number of children, marriage style, first marriage age and gender. Furthermore, a significant and positive relationship were found between marital adjustment and the attitude of the egalitarian gender role. Finally, the role of gender equality in gender roles explains marital adjustment. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Cinsel kimlik tr_TR
dc.subject Gender identity tr_TR
dc.subject Demografi tr_TR
dc.subject Demography tr_TR
dc.subject Evli çiftler tr_TR
dc.subject Married couples tr_TR
dc.subject Evlilik tr_TR
dc.subject Marriage tr_TR
dc.subject Evlilik uyumu tr_TR
dc.subject Marital adjustment tr_TR
dc.subject Ölçekler tr_TR
dc.subject Scales tr_TR
dc.title Evli çiftlerin evlilik uyumu ile toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki ilişkinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Examining the relationship between marital adjusment and gender roles in married couples tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account