Selcuk University Digital Archive Systems

BIRADS sınıflamasına göre değerlendirilen meme lezyonlu hastalarda progresyon varlığının araştırılması ve risk faktörleriyle ilişkilendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Acar, Fahrettin
dc.contributor.author Sürücü, Şenay Uysal
dc.date.accessioned 2018-04-05T10:04:44Z
dc.date.available 2018-04-05T10:04:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Sürücü, Ş. U. (2015). BIRADS sınıflamasına göre değerlendirilen meme lezyonlu hastalarda progresyon varlığının araştırılması ve risk faktörleriyle ilişkilendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10166
dc.description.abstract AMAÇ: Meme kanseri tanısında kullanılan radyolojik yöntemlerin yorumlanmasında disiplinler arası standardizasyon sağlanabilmesi için BIRADS (Breast Imaging Reporting And Data System) sınıflandırması kullanılmaya başlanmıştır. Böylece memede tespit edilen değişikliklerin malignite riski açısından değerlendirilmesi yapılarak, düşük risk grubu hastaların gereksiz invaziv girişimlerden kurtarılması sağlanmakta, orta- yüksek risk grubu hastaların ise malign-benign ayrımının yapılmasına yönelik duyarlılığın oluşması ve malign çıkan olguların da erken evrede tanınması ve tedavi edilmesi mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada, kliniğimize başvuran meme lezyonu tespit edilen hastaların, meme ultrasonografisı sonucunda elde edilen BIRAIDS sınıflamasına göre, BIRADS 2 ve 3 lezyona sahip hastalarda 6 aylık izlem süresi sonunda lezyonlarda progresyon durumu, BIRADS 2 ve 3 lezyona sahip muhtemel benign hastalarla BRAIDS 4 ve BRAIDS 5 meme lezyonuna sahip olan muhtemel malign hastaların meme ultrasonografisi sonucunda elde edilen histopatolojik tanıları ile meme kanser arasındaki risk faktörlerinin incelenmesi amaçlandı. MATERYAL METOD: Haziran 2013-Haziran 2014 tarihleri arasında, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi genel cerrahi polikliniğine ve servisine başvuran BRAIDS 2,3,4,5 meme lezyonuna sahip olan 207 hastanın dosyaları retrospektif olarak tarandı.Hastaların meme ultrasonografisi sonucunda elde edilen histopatolojik tanıları ile meme kanser arasındaki risk faktörleri incelendi. Çalışmada nonparametrik verilerin dağılımı için Frekans Analizi kullanıldı. Parametrik verilerin tanımlanmasında Ortalama ve Standart Sapma değerleri, fark analizinde ise Mann Whitney-U testi kullanıldı. Tüm testler SPSS 17,0 for Windows paket programında yapıldı. Güven aralığı olarak ise literatürde kabul gören %95 değeri seçildi. SONUÇ: BIRADS 2 lezyona sahip hastalarda lezyonda progresyon görülmezken, BIRADS 3 lezyona sahip 60 hastanın 3 ünde BIRADS 4'e progresyon gözlemlendi. Muhtemel benign olan BIRADS 2 ve BIRADS hastaların sosyoekonomik düzeyleri, muhtemel malign olan BIRADS 4 ve BIRADS 5 hastalarınkinden istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksekti (p<0,05). Diğer risk faktörleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). BRAIDS 4 lezyona sahip hastlarda malignite saptanma oranı %21.7 iken BRAIDS 5 lezyona sahip hastalarda malignite oranı %88 olarak saptanmıştır.Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda BRAID 4 ve BRAIDS 5 lezyona sahip hastaların biopsi ile tanılandırılması gerektiği teyid edildi. BIRADS 4 lezyona sahip hastalarda malign ve benign grubunun BMI ve ailede meme kanseri öyküsü istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi (p<0,05). BIRADS 5 grubunda ise sadece 3 hasta benign olup, 22 hasta ise maligndi.Bu hastalarda OKS kullanımı ,sosyoekonomik düzey durumu, ve aile meme kanseri hikayesi özellikleri açısından anlamlı olduğu gözlendi. tr_TR
dc.description.abstract AIM: BIRADS (Breast Imaging Reporting And Data System) is used in order to provide interdisciplinary standardization and interpretation of radiologic methods for diagnosis of breast cancer. By this way, differences diagnosed in breast can be evaluated by means of risks for malignancy, low risk factor patients are not subjected to unnecessary invasive operations, and malign-benign response rate of mild-high risked patients may be detected, and early detection and treatment of malign lesions becomes easier. In this research, progression of lesions after 6 month follow-up duration in patients who have BIRADS 2 and 3 lesions, benign suspected group including BIRADS 2 and BIRADS 3 and in malign suspected group including BIRADS 4 and BIRADS 5 were examined in perspective of breast cancer and risk factors. MATERIAL METHOD: In total, patient file of 207 patients having BRAIDS 2, 3, 4, 5 breast lesion attempting to Selçuk University General Surgeon policlinic between June 2013 to June 2014 were scanned. Breast ultrasound and breast cancer risk factor relations were examined. Frequency analysis was used to define nonparametric tests. Mean and standard deviation were used to define parametric data. Mann Whitney-U test was used for difference analysis. All analysis were performed at SPSS 17,0 for windows program. For confidence interval, 95% was used which is commonly accepted in literature. RESULTS: There was not progression in BIRADS 2 lesion patients, although 3 of 60 patients in BIRADS 3 lesion showed progression to BIRADS 4. Malignancy rate for BIRADS 4 lesion was 21.7%, whereas it was 88% in BIRADS 5 lesion. Social-economic levels of patients in benign suspected group including BIRADS 2 and BIRADS 3 were found significant higher than of patients in malign suspected group including BIRADS 4 and BIRADS 5 (p<0,05). Other risk factors found to be not statistically significant between groups (p>0,05). Malignancy rate for BIRADS 4 lesion was 21.7%, whereas it was 88% in BIRADS 5 lesion. According to these rates, it was confirmed that patients having BIRADS 4 and BIRADS 5 must be diagnosed with biopsy. In BIRADS 4 lesion patients, there was statistically significant difference between malign and benign patients for BMI and breast cancer family history. In BIRADS 5 group, only 3 patients were benign and 22 patients were malign. OKS usage, socioeconomic level, breast cancer family history were important for these patients. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject BIRADS tr_TR
dc.subject Meme kanseri tr_TR
dc.subject Lezyon tr_TR
dc.subject Breast cancer tr_TR
dc.subject Lesion tr_TR
dc.subject Risk faktörleri tr_TR
dc.subject Risk factors tr_TR
dc.title BIRADS sınıflamasına göre değerlendirilen meme lezyonlu hastalarda progresyon varlığının araştırılması ve risk faktörleriyle ilişkilendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Examining of progression and relation with risk factors of patients classified based on BIRADS classification tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account