Selcuk University Digital Archive Systems

İttihat Terakki'nin Osmanlı İmparatorluğu'nda siyasete ve yönetime etkileri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göküş, Mehmet
dc.contributor.author Eryiğit, Ercan
dc.date.accessioned 2018-04-04T11:30:26Z
dc.date.available 2018-04-04T11:30:26Z
dc.date.issued 2009-11-20
dc.identifier.citation Eryiğit, E. (2009). İttihat Terakki'nin Osmanlı İmparatorluğu'nda siyasete ve yönetime etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10114
dc.description.abstract Geçmişi 1865 senesinde kurulan Genç Osmanlılar Cemiyeti'ne kadar uzanan İttihat ve Terakki, yirminci yüzyılın başından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nda etkin olmaya başlamış ve 1913 senesindeki Babı Ali baskını neticesinde de siyasal iktidara gelmiştir. 1913 senesinde siyasal iktidara gelen ve 1918 senesine kadar da orada kalan İttihat ve Terakki, hürriyeti sağlama amacından saparak baskıya ve siyasal otoritarizme dayanan bir siyasal rejim kurmuştur. İttihat ve Terakki'nin siyasal iktidarda olduğu dönemde, yönetsel ve siyasal alanlarda önemli değişiklikler yaşanmış ve bu da Türkiye Cumhuriyeti'ne etki etmiştir. Dolayısıyla, İttihat ve Terakki, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde hem siyaset hem de yönetim konularında etkin olmuş ve önemli bir yer teşkil etmiştir. Konu ile ilgili belgeler ve temel kaynaklar, İttihat Terakki'nin Osmanlı İmparatorluğu'nda siyasete ve yönetime önemli etkileri olduğunu göstermektedir. Özellikle siyasette hürriyete dayanan bir yapı istemelerine rağmen otoriter bir sistem kurmaları ve askeri bürokrasinin sivil bürokrasiden daha önde yer almasını sağlamaları, başlıca etkiler arasındadır. İttihat Terakki döneminde söz konusu olan siyasal otoritarist anlayışın, askeri bürokrasiye dayandığını ya da askeri bürokrasiden kaynaklandığını belirtebiliriz. Bu da, yönetimde ve buna bağlı olarak da siyaset arenasında asker kökenli kişilerin önem kazanmalarına ve ön plana çıkarak devlet yönetiminde ve diplomaside etkili olmalarına yol açmıştır. Asker kökenli kişiler, karar alma süreçlerinde etkili olmuşlardır. Ancak bu dönemde asker bürokrasinin güçlenmesine karşın, sivil bürokrasi de siyaset sahnesinden tamamen çekilmemiştir. Özellikle sekülerizasyon, bir başka deyişle dinsel işlemlerin ve eylemlerin ikinci plana atılması sürecinde İttihat ve Terakki, sivil bürokrasiden faydalanarak bu sürecin bir an önce gerçekleşmesini istemiştir. Çünkü İttihat ve Terakki döneminin anahtar kavramlarından biri olan Batılılaşma, seküler(dinsel olmayan)bir yapıyı gerektirmekteydi. tr_TR
dc.description.abstract İttihat Terakki, the history of which goes to the Genç Osmanlılar established in 1865 began to be active in Ottoman Empire beginning from the early 20th century and achieved the political power after the Babı Ali Raid in 1913. İttihat Terakki, which had come into the political power in 1913 and had stayed until 1918 deviated from its liberty providing mission and established a political regime depending on pressure and political authority. In the period which İttihat Terakki had been in political power, there had been important changes in administrative and political areas and these had influenced the structure of The Turkish Republic afterwards. So, İttihat Terakki had been active in both political and administrative areas and had an important position during the last period of The Ottoman Empire. The related documents and basic sources indicate that İttihat Terakki had important effects in politics and administration in Ottoman Empire. Especially in politics; even they had intended to build up a structure based on freedom in politics, their establishment of an authoritarian system and prividing the military bureaucracy getting ahead of the civil bureaucracy are some of their major effects. We can say that the political authoritarian mentality during the İttihat Terakki term had been depending on the military bureaucracy or based on the military bureaucracy. This had paved the way for the militarian people to be more important in administration and depending on this in political arena and they had come into prominence in government administration and diplomacy. Militarian people had been active in the decision making process. However, even the militarian bureaucracy becomes stronger in this term; civil bureaucracy hadn?t been out of the political scene. Especially during the secularization period, in the other words, the religious operations and actions? losing their priority term; İttihat Terakki had wanted to realize this period with the help of the civil bureaucracy immediately. Because Westernization, which is the key concept of the İttihat Terakki term had been necessitating a secular (non religious) structure. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Kamu yönetimi tr_TR
dc.subject Public administration tr_TR
dc.subject Osmanlı Devleti tr_TR
dc.subject Ottoman Empire tr_TR
dc.subject Siyasal etki tr_TR
dc.subject Political clout tr_TR
dc.subject İttihat ve Terakki tr_TR
dc.subject Union and Progress Society tr_TR
dc.title İttihat Terakki'nin Osmanlı İmparatorluğu'nda siyasete ve yönetime etkileri tr_TR
dc.title.alternative İttihat Terakki's effects to politics and administration in Ottoman Empire tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account