Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim kurumları yöneticilerinin iletişim becerilerinin toplam kalite yönetimine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Livatyalı, Hüsnü Y.
dc.contributor.author Atik, Leyla
dc.date.accessioned 2018-04-04T11:26:08Z
dc.date.available 2018-04-04T11:26:08Z
dc.date.issued 2009-11-07
dc.identifier.citation Atik, L. (2009). İlköğretim kurumları yöneticilerinin iletişim becerilerinin toplam kalite yönetimine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10112
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Toplam Kalite Yönetimine etkisinin incelenmesidir. İlköğretim kurumlarında yöneticilerin iletişim becerilerinin Toplam Kalite Yönetimine etkisinin belirlenmesi, eğitim sistemine yönetsel açıdan sağlıklı bir bakış açısı kazandırmak ve bu yolla eğitimin genel başarısını artıracak gelişmeler sağlamak yönünden önem taşımaktadır. Bu araştırmada, eğitim kurumlarının başarısını artırmada önemli bir yeri olan ilköğretim kurumları yöneticilerinin iletişim becerilerinin Toplam Kalite Yönetimine etkisi ortaya konularak bu konuda büyük sorumluluk altında olan yöneticilere yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini, Karaman ili merkez ilköğretim okullarında 2008/2009 eğitim öğretim yılında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, Karaman ili merkez ilköğretim okullarında görev yapan tesadüfi örneklemle seçilen 402 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada, ilköğretim kurumları yöneticilerinin iletişim becerilerinin Toplam Kalite Yönetimine etkisini ortaya koymak için ilköğretim kurumlarındaki öğretmenlerin görüşlerine başvurulmuştur. Veri toplama aracı olarak, ?İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Müdür ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Öğretmen Anketi)? ve ?Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin İletişim Becerilerine Yönelik Görüşleri? ölçekleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde ?frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, ANOVA, regresyon analizi? kullanılmıştır. Veriler p<0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, ilköğretim kurumları yöneticilerinin, iletişim becerilerinin en fazla etkilediği ve açıkladığı değişken, liderlik kalitesi olarak bulunmuştur. İletişim becerisinin en az etkilediği ve açıkladığı değişken, donanım kalitesi olarak bulunmuştur. İletişim becerisi, anlamlı olarak liderlik, süreç, insan, donanım ve iletişim kalitesini pozitif yönde etkilemektedir. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study was to investigate the effect of the communication skills of Pimary School Managers on Total Quality Management. The assessment of the effect of the communication skills of School Managers on Total Quality Management in primary schools is especially important to have a better outlook on the current educational system from the management point of view and in so doing to provide developments to enhance the overall success of education. In this research, by assessing the effect on Total Quality Management of the communication skills of Pimary School Managers who play an important role in the success of educational institutions, it was aimed to help managers who are under great responsibility. The teachers working in primary schools in the city center of Karaman during the academic year 2008/2009 were included in this study. 402 teachers chosen randomly from those schools comprised the samples in this study. The teachers were interviewed to investigate the Effect of the Communication Skills of School Managers on Total Quality Management in primary schools. Two scales, ?Evaluation of Teachers? and Managers? Opinions on Total Quality Management in Primary Schools (Teacher?s Survey)? and ?Teachers? Opinion on The Communication Skills of School Managers?, were used in collecting the necessary data for this research. The data collected was then analysed using SPSS software program. Such parameters as frequency, percentage, arithmetical mean, standard deviation, ANOVA, and regression analysis were used to analyze the data obtained. As a result of this study, leadership quality was found to be the variable mostly affected and explained by the communication skills of the primary school managers. The least affected variable by the communication skill was found to be the equipment quality. Communication Skills have significant favorable effects on leadership, process, human, equipment and communication qualities. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Eğitim iletişimi tr_TR
dc.subject Education communication tr_TR
dc.subject Eğitim kalitesi tr_TR
dc.subject Education quality tr_TR
dc.subject Eğitim yönetim sistemleri tr_TR
dc.subject Education management systems tr_TR
dc.subject Eğitim yönetimi tr_TR
dc.subject Educational administration tr_TR
dc.subject Okul yöneticileri tr_TR
dc.subject School administrators tr_TR
dc.subject Toplam kalite yönetimi tr_TR
dc.subject Total quality management tr_TR
dc.subject İletişim becerisi tr_TR
dc.subject Communication skill tr_TR
dc.subject İlköğretim okulları tr_TR
dc.subject Primary education schools tr_TR
dc.title İlköğretim kurumları yöneticilerinin iletişim becerilerinin toplam kalite yönetimine etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effect of primary institution administrators communication skills to the total quality management tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account