SBE, Doktora, Tarih Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Çelik, Latif (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-10-09)
  Birinci Dünya Savaşı'nın mağlubu Almanya, 1926 yılından itibaren, sanayi üretimini artırıp savaşın yaralarını sarınca, kendisine, ağır bir bedel ödeyecek şekilde imzalatılan Versay Anlaşması'nı tanımayacağını dillendirmeye ...
 • Koçak, Talat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Amorium kenti tarihin farklı dönemlerinde iskân görmüş bir yerleşmedir. Bununla birlikte önemini Geç Antik Çağ'da artırmıştır. Bu dönemde Bizans Anadolusu'nun en önemli kentidir. Kent kendi adıyla bir hanedan çıkartarak ...
 • Yetkin, Bilgen (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-03-16)
  İbrahim Etem Menderes, aslen Aydınlı olup 1899 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Eğitime önem veren bir ailede yetişmiş ve modern okullara gitmiştir. Lisede en yakın arkadaşı Adnan Menderes ile tanışmış ve bu sayede ömür ...
 • Temel, Eşref (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-11-03)
  Osmanlı'da XVI. yüzyılın sonlarından itibaren; bütçe açıkları, bunları takip eden tağşişler, fiyat enflasyonu, uzun süren savaşlar ve savaş teknolojisinde önemli gelişmeler olmuştur. Devlet, vergi gelirlerinin daha fazla ...
 • Kadıoğlu, Ahmet Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-05-21)
  Bu çalışmanın amacı, benzer tarihsel süreçlerden geçtiği düşünülen Osmanlı Devleti ile Japonya'nın 19. yüzyılda yaşadığı modernleşme tecrübesinin askerî boyutunun incelenmesi ve yapılan değerlendirmeler sonucu her iki ...
 • Takva, Havva Nur (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01-12)
  ÖZET Naîmâ Tarihi, Osmanlı Devleti'nin sonunun başlangıcı diyebileceğimiz bir dönemde kaleme alınan önemli kaynaklardan biridir. Mustafa Naîmâ Efendi, kendinden önceki ve kendi döneminin kısa bir kısmını inceleme fırsatı ...
 • Çavdar, Döndü (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-01-16)
  Büyük bir devlet olan Osmanlı Devleti, gücünün bir göstergesi olarak, patronaj kaygısıyla, devletin en tepesinde bulunan padişahın yaşam ve yönetim konutu olan sarayının tefriş edilmesi ile ilgili bizzat kendine özgü ...
 • Karahan, Ümran Ozan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-01-30)
  Araştırma konumuz Uşak'ın prehistorik döneminden M.S 395 yılına kadar olan dönemi kapsamaktadır. Uşak, tarihöncesi ve sonrası dönemlerde Batı Anadolu ile Orta Anadolu arasında önemli bir noktada bulunmaktaydı. Bu durum ...
 • Işık, Zekeriya (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-02-13)
  Osmanlı toplumunda devlet-tarikat ilişkilerini doğru anlayabilmek için ontolojik ve epis-temolojik algıları çok farklı olan bu iki kurumsal yapının Tanrı, varlık, fert ve topluma bakış açılarını bilmek ve anlamak gerekmektedir. ...
 • Baytak, İsmail (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-12-19)
  Bu çalışma, Antik dönemde Kabalis (Kibyratis) ve bölgesel olarak da Lydia, Lykia, Phrygia, Pisidya bölgeleri ile sınır ilişkileri kapsamında bölgenin tarihsel coğrafyası ve urbanizasyon modelini ortaya koymaktadır. Tez ...
 • Benhür, Çağatay (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Çalışmada Sovyet lideri Stalin döneminde gerçekleşen Türk-Sovyet siyasî, askeri, ekonomik ve kültürel ilişkileri incelenmiştir. Çalışma Türk Milli Mücadele döneminden başlatılmış ve tüm konular kronolojik olarak Stalin ...
 • Cengiz, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Eski adı Lârende olan Karaman şehrinin Osmanlı dönemindeki fiziki ve sosyo-ekonomik durumu bugüne kadar ayrıntılı bir şekilde incelenmemiştir. Bu çalışmada orijinal arşiv kaynaklarından yararlanılarak şehrin XVIII. yüzyıldaki ...
 • Şahinli, Deniz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bu çalısmada, Türkiye tarihi açısından çok önemli olan olaylara, Suphi Nuri'nin bakıs açısıyla ısık tutulmustur. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerini yasayan, Birinci Dünya Harbine katılan, Millî Mücadele'nin basarısı için ...
 • Ulubaş, Mahmut (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışma günümüzde Amerika'da okutulan tarih ders kitaplarında Türk tarihi ile ilgili konuları ele almaktadır. Amerika'da eğitim eyalet merkezli olduğu için okutulan ders kitapları farklılık gösterebilmektedir. Ancak ...
 • Sarıçelik, Kerim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Osmanlı modernleşmesinin bir amacı da disiplinli, okur-yazar, devletin resmî ideolojisi ile barışık bir toplum meydana getirmekti. Toplumun değişimi sağlanmadan modernleşmenin başarılamayacağı anlaşılmıştı. Bunun için ...
 • Muşmal, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
 • Sarıköse, Barış (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Sille, Anadolu Selçuklu başkenti olan Konya'nın geçmişi eskiçağlara uzanan en eski yerleşim yerlerinden biridir. Osmanlı idaresine girmesi ile Sille, nüfus bakımından oldukça büyümüş, bir kasaba haline gelmiştir. Sille'de, ...
 • Türkmenoğlu, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Anadolu'nun İslamlaşma ve Türkleşmesi sonrasında gerçekleşen fetihten sonra Trabzon'da devlet tarafından başlatılan İslamlaşma süreci yaklaşık yüz yıl sürmüştür. Trabzon bu yönüyle araştırmacıların dikkatini çekmiş, üzerinde ...
 • Durdu, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Mehmed Rüşdi Paşa, 1811 (Hicrî 1226) - 1882 (Hicrî 1299) yılları arasında yaşamış, önemli bir devlet adamıdır. Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz devirlerinde toplamda beş defa Seraskerlik görevine getirilmiştir. Sultan ...
 • Akpınar, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  1833- 1906 yılları arasında yaşayan Aleksandır Karatodori Tanzimat devrinde yetişen devlet adamlarından biridir. Saray hekimi olan babası İstefanaki'nin nüfuzuyla Tercüme Odası'nda göreve başlayan Aleksandır Karatodori, ...

View more