Selcuk University Digital Archive Systems

Yeni ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıf hayat bilgisi programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar

Show simple item record

dc.contributor.advisor Uslu, Mustafa
dc.contributor.author Tunalı, Fadimana
dc.date.accessioned 2018-04-02T10:57:01Z
dc.date.available 2018-04-02T10:57:01Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Tunalı, F. (2009). Yeni ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıf hayat bilgisi programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10052
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında uygulanan yeni ilköğretim 1.,2.,3. Sınıf Hayat Bilgisi programının uygulanmasında karşılaştıkları sorunların ne olduğuna ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir.Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu araştırmanın evrenini, Konya ili merkezindeki ilköğretim okulları oluşturmaktadır. Belirlenen evrenin tümüne ulaşılması güç olduğundan random yöntemi ile Konya Büyükşehir sınırları içerisindeki üç ilçeden; Karatay ilçesinden 21, Meram ilçesinden 25 ve Selçuklu ilçesinden 29 ilköğretim okulu seçilmiştir. Belirtilen okullardaki yönetici ve öğretmen sayısı Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Biriminden alınarak örneklem grubunun evreni temsil edebilme gücü tespit edilmeye çalışılmıştır. Toplam 1893 (1.,2., ve 3. sınıf öğretmenleri) kişilik bu evreni 319 kişiden oluşacak bir örneklem grubunun, 455 (yönetici) kişilik bu evreni 208 kişiden oluşacak bir örneklem grubunun 0.05 anlamlılık ve % 5 hoşgörü düzeyinde temsil edebileceği (Balcı, 2004: 95) düşünülmüştür. Yöneticilere uygulanan ölçeklerin %86,15’i (179 kişi), öğretmenlere uygulanan ölçeklerin % 93,69’u (300 kişi) değerlendirmeye uygun bulunmuş, toplam 479 tane ölçek değerlendirmeye alınmıştır.Araştırmada veri toplama araçları olarak Rençber (2007) tarafından geliştirilen “Yeni İlköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma uygulanmıştır. Alınan cevaplarda yöneticiler ve öğretmenlerin cevapları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için bağımsız örneklemler için t testi (Independent Samples T Testi) ile analiz edilmiştir. İkiden fazla grup karşılaştırıldığında ilişkisiz örneklemlerde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Anlamlı farkın bulunduğu durumlarda farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu anlamak için çoklu karşılaştırma testlerinde (post-hoc test) Tukey testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler ışığında öneriler geliştirilmiştir.Genel olarak, ilköğretim okullarında uygulanan yeni ilköğretim 1.,2.,3. sınıf hayat bilgisi programının uygulanmasında karşılaştıkları sorunlara ilişkin ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin görüşlerinin; X = 2,85 ile “Kısmen Katılıyorum” düzeyinde olduğu belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this research is: to determine the views of the director and teachers about the problems they faced while practicing the new primary school education 1., 2. and 3. classes life knowledge proramme applied in primary scholls. This research is a descriptional study in a minute search model. Primary school in the centre of Konya are the base of this research. As it is difficult to reach the whole of the determined universe, in 3 districts of Konya city: 21 school form Karatay disctrict, 25 schools from Meram disctrict, 29 schools from Selçuklu disctricts are choosen by the use of randow method. The numbers of directors and teachers in these determined schools are taken from Konya Education Management Strategy Development Section. And studied to establish the power of representation of universe. Totally 1893 (1., 2. and 3. class tearchers) of this universe is performed sample group formed by 319 people; 455 (director) number of people are performed by sample group formed by 208 people with 0.05 sense and % 5 tolerance. %86,15 (179 person) of scales applied on directors; % 93,69 (300 person) of scales applied on teachers are suitable for evaluation, totally 479 scales are evaluated. In the research the scala of the views of teachers and managers in the problems faced during the application of the new primary school 1., 2. and 3. classes life knowledge lesson developed by Rençber (2007) is used as data collction means. Percentage, frequency, aritmetical average, satandart deviation are applied in the analyring of datas in the research. In order to determine if there is a meanigful difference between the answers of managers and teachers t test fort he independent samples is used for analysing. Tuhen more than two groups are compered one way anova analyse is used. When there is a meaningful difference: in order to find in which groups the difference is between.Plural comparison test (post-hoc test) Tukey test is used. Offers are developed by the use of gained data. Generally, it is determined that the views of teachers and managers in the problems faced during the application of the new primary school 1., 2. and 3 classes life konwledege lesson is by X = 2,85 “I partly participate level”. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Hayat bilgisi dersi tr_TR
dc.subject Müfredat tr_TR
dc.subject Yapılandırmacılık programı tr_TR
dc.subject Life knowledge course tr_TR
dc.subject Curriculum tr_TR
dc.subject Constructivism programme tr_TR
dc.title Yeni ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıf hayat bilgisi programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar tr_TR
dc.title.alternative The problems that are faced while application of new primary education 1., 2. and 3. classes science of life program tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account